ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Anti-mutated citrulline vimentin antibodies may be higher in Ankylosing spondylitis, but may not have a role in diagnosing disease and may not be associated with disease severity [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(3): 328-334 | DOI: 10.14744/nci.2022.39225

Anti-mutated citrulline vimentin antibodies may be higher in Ankylosing spondylitis, but may not have a role in diagnosing disease and may not be associated with disease severity

Nesrin Sen1, Cahit Kacar2, Sebahat Ozdem3, Gulbahar Uzun4, Mehmet Engin Tezcan1
1Department of Rheumatology, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Physical Medicine Rehabilitation and Rheumatology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkiye
3Department of Medical Biochemistry, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkiye
4Department of Medical Biochemistry, Antalya Public Health Laboratory, Antalya, Turkiye

OBJECTIVE: Ankylosing spondylitis (AS) is a rheumatologic disease with severe morbidity and mortality. Many studies in the literature showing that serum antibodies against anti-mutated citrullinated vimentin (anti-MCV ab) can be elevated in rheumatoid arthritis (RA) patients. However, there is little data in the literature about the levels of anti-MCV antibodies in AS patients. We designed the study to evaluate the role of anti-MCV antibody in the diagnosis of AS and to investigate whether it is associated with disease activity parameters.
METHODS: There were three separate groups in our study. The number of participants in these groups is 60 patients in the AS group, 60 patients in the RA group, and 50 healthy participants in the control group. The anti-MCV ab levels of the participants were measured by enzyme-like immune assay method. We compared anti-MCV levels between groups. We then evaluated its role in the diagnosis of AS and evaluated its relationship with disease activity parameters.
RESULTS: The anti-MCV antibody levels of both AS (p=0.006) and RA (p>0.001) patients were found to be significantly higher than controls. Anti-MCV antibody was higher than predefined threshold level (20 IU/mL) in 4 of 60 (6.7%) AS patients. Anti-MCV levels are similar in patients with or without a -acceptable symptom state (PASS). There is also no appropriate anti-MCV cutoff level with respect to PASS and a highly sensitive and specific level for diagnosis of AS.
CONCLUSION: Although AS patients has higher anti-MCV levels than controls, it may have a limited ability to AS diagnosis and to predict severity of the disease.

Keywords: Ankylosing spondylitis, anti-mutated citrullinated vimentin, rheumatoid arthritis.

Mutasyona uğramış sitrüline vimentin antikorları Ankilozan spondilit hastalarında daha yüksek olabilir, ancak hastalık teşhisinde ve ciddiyeti öngörmede rolü olmayabilir

Nesrin Sen1, Cahit Kacar2, Sebahat Ozdem3, Gulbahar Uzun4, Mehmet Engin Tezcan1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İstanbul
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon ve Romatoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Antalya
4Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Antalya

Amaç: Ankilozan Spondilit (AS) ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen inflamatuar bir hastalıktır. Sitrüline vimentine karşı oluşmuş antikorların (anti-MCV), RA’da arttığına dair çalışmalar bulunmasına rağmen, AS hastalarındaki seviyeleri hakkında az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, AS hastalarında anti-MCV antikor seviyelerini belirlemek ve hastalık aktivitesi parametreleriyle ilişkili olup-olmadığını saptamak amacıyla bu çalışmayı planladık.
Materyal ve Metotlar: Çalışmamızda 60 AS hastası, 60 RA hastası ve 50 sağlıklı kontrol olmak üzere üç grup oluşturuldu. ELİSA yöntemiyle anti-MCV antikor seviyeleri ölçüldü. Gruplar arasında anti-MCV antikor seviyeleri kıyaslandı. Daha sonra anti-MCV antikorlarının AS tanısındaki rolü ve hastalık aktivite parametreleri ile ilişkisini değerlendirildi.
Bulgular: Anti-MCV seviyeleri, RA (p<0,001) ve AS (p=0,006) hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı yüksek saptandı.60 AS hastasının 4 (%6,7)'ünde anti-MCV antikoru önceden tanımlanmış eşik seviyesinden (20 IU/ml) daha yüksek bulundu. Hasta tarafından kabul edilebilir semptom durumu (PASS) olan veya olmayan hastalarda anti-MCV seviyeleri benzerdi. Ayrıca hastalık aktivitesi ile ilişkili veya AS teşhisi için yüksek sensivite ve spesifiteye sahip bir eşik değer bulunamamıştır.
Sonuç: Anti-MCV seviyeleri, AS hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek olmasına rağmen, AS teşhisinde ve hastalık ciddiyetini öngörmede kısıtlı bir yeterliliğe sahip olduğu düşünülebilir. (NCI-2022-2-10/R2 )

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, anti-MCV, romatoid artrit.

Nesrin Sen, Cahit Kacar, Sebahat Ozdem, Gulbahar Uzun, Mehmet Engin Tezcan. Anti-mutated citrulline vimentin antibodies may be higher in Ankylosing spondylitis, but may not have a role in diagnosing disease and may not be associated with disease severity. North Clin Istanb. 2023; 10(3): 328-334

Corresponding Author: Nesrin Sen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale