ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Is There a New Finding Added to Fibromyalgia Syndrome? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 6-12 | DOI: 10.14744/nci.2014.37450

Is There a New Finding Added to Fibromyalgia Syndrome?

Banu Sarıfakıoğlu1, Aliye Yıldırım Güzelant1, Şeref Alpsoy2, Birol Topçu3, Cüneyt Ünsal4, Nilay Şahin5
1Deparment Of Physical Therapy And Rehabilitation, Namik Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdag, Turkey
2Deparment Of Cardiology, Namik Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdag, Turkey
3Deparment Of Biostatistics, Namik Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdag, Turkey
4Department Of Psychiatry Namik Kemal University Faculty Of Medicine, Tekirdag, Turkey
5Deparment Of Physical Therapy And Rehabilitation, Balıkesir University Faculty Of Medicine, Balikesir, Turkey

OBJECTIVE: Aim of this study is to examine depression and anxiety related arrhytmia risk in fibromyalgia syndrome (FMS).
METHODS: 59 patients with the diagnosis of FMS and 20 control participants were included into the study. Fibromyalgia impact questionnaire, visual pain scale were applied to determine the severity of the disease. Beck anxiety (BAS) and depression scales (BDS) were applied to all participants. Electrocardiogram was performed to participantss, P wave dispersion(Pd) used for determining the atrial arrhythmia risk, and QT wave dispersion (QTd) and corrected QT(QTdd) used for determining the ventricular arrhythmia risk.
RESULTS: BAS and BDS results were significantly higher in patients group compared to controls (p ˂ 0001). In patients group, Pd was significantly longer (p = 0.034). There were not significant differences in the other datas.
CONCLUSION: In this study, the risk of arrhythmia in FMS was evaluated and increased Pd in patients with FMS compared to control group was detected. This shows that risk of atrial fibrilation (AF) in patients with FMS have increased. With the knowledge of fibromyalgia is consisted of relatively young patients and risk of AF is increased with age, it is important to follow-up these patients in later ages for AF risk.

Keywords: fibromyalgia, arrhythmia, electrocardiogram, anxiety, depression

Fibromiyalji Sendromuna Yeni Bir Bulgu mu Ekleniyor?

Banu Sarıfakıoğlu1, Aliye Yıldırım Güzelant1, Şeref Alpsoy2, Birol Topçu3, Cüneyt Ünsal4, Nilay Şahin5
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ad, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ad, Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ad, Tekirdağ
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Tekirdağ
5Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ad., Balıkesir

AMAÇ: Bu çalışmada, fibromiyalji hastalığında, depresyon ve anksiyeteye bağlı aritmi riskinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 59 fibromiyalji, 20 kontrol hastası alındı. Hastalık
şiddetini belirlemek için hastalara Fibromiyalji etki anketi, görsel ağrı skoru uygulandı.
Hasta ve kontrol grubuna Beck anksiyete (BAÖ) ve depresyon ölçeği (BDÖ) uygulandı.
Katılımcılara EKG çekildi, atrial aritmi riski için P dalga dispersiyonu (Pd), ventriküler
aritmi riski için QT dalga dispersiyonu (QTd) ve düzeltilmiş QT(QTdd)belirlendi.

BULGULAR: Hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla BAÖ ve BDÖ sonuçları belirgin yüksek çıktı (p˂0.001). Hasta grubunda Pd istatistiksel olarak anlamlı uzun çıktı (p=0.034). Diğer verilerde anlamlı fark saptanamadı.
SONUÇ: Bu çalışmada fibromiyalji hastalığında aritmi riski değerlendirildi ve fibromiyalji hastalarında kontrol grubuna göre artmış Pd saptandı. Bu da fibromiyalji hastalarında atrial fibrilasyon (AF) riskinin kontrol grubuna göre artmış olduğunu göstermektedir. Fibromiyalji hastalarının görece genç grup hastalardan oluştuğu ve ileri yaşla birlikte AF riskinin artacağı düşünülürse, bu hastaların bu risk açısından ileri yaşlarda da takip edilmeleri önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji, aritmi, elektrokardiyogram, anksiyete, depresyon

Banu Sarıfakıoğlu, Aliye Yıldırım Güzelant, Şeref Alpsoy, Birol Topçu, Cüneyt Ünsal, Nilay Şahin. Is There a New Finding Added to Fibromyalgia Syndrome?. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 6-12

Corresponding Author: Nilay Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale