ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Bone biochemical markers in acromegaly: An association with disease activity and gonadal status [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-35467 | DOI: 10.14744/nci.2020.35467

Bone biochemical markers in acromegaly: An association with disease activity and gonadal status

Mehmet Emin Piskinpasa1, Hamide Piskinpasa2
1Department of Internal Medicine, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Endocrinology and Metabolism, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Purpose: We aim to demonstrate the effect of disease activity and gonadal status on bone biochemical parameters in patients with acromegaly.
Material and Methods: In a cross-sectional and case-control study, 73 patients with acromegaly and 64 healthy controls were included. Acromegaly and control groups, as well as active/controlled acromegaly groups and were compared in terms of alkaline phosphatase (ALP), calcium, magnesium, phosphorus, parathormone (PTH) and 25-OH vitamin D (25(OH)D), C-terminal telopeptide of type 1 collagen (CTX). Patients with hypogonadism and normal gonadal status were also compared in terms of these parameters among patients with acromegaly.
Results: Calcium, phosphorus and CTX were increased in the acromegaly group compared to the control group (p = 0.04, p = 0.006 and p < 0.001, respectively). Age, eGFR, PTH and 25(OH)D levels were similar in the acromegaly group and the control group. ALP, calcium, phosphorus and CTX were increased in patients with active acromegaly compared to those in remission (p = 0.03, p = 0.001, p = 0.03 and p = 0.017, respectively). Age, eGFR, ALP, calcium and CTX were increased in acromegalic patients with hypogonadism compared in those without hypogonadism (p < 0.001, p = 0.004, p =0.003, p = 0.001 and p = 0.009, respectively) while phosphorus, PTH and 25(OH)D levels were similar between the two groups.
Conclusion: GH and IGF-1 levels, as well as concomitant hypogonadism, play an active role in calcium and CTX levels, while phosphorus levels are associated only with IGF-1 and GH rather than hypogonadism.

Keywords: Acromegaly, acromegaly disease activity, hypogonadism

Akromegalide kemik biyokimyasal belirteçleri: Hastalık aktivitesi ve gonadal durum ile ilişkisi

Mehmet Emin Piskinpasa1, Hamide Piskinpasa2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul

Amaç: Akromegali hastalarında hastalık aktivitesi ve gonadal durumun kemik biyokimyasal parametreleri üzerine etkisini göstermeyi hedefliyoruz.
Gereç ve Yöntemler: 73 akromegali hastası ve 64 sağlıklı kontrolün dahil edildiği kesitsel ve vaka kontrollü bir çalışmadır. Akromegali ve kontrol grupları ile aktif/kontrollü akromegali grupları alkalen fosfataz (ALP), kalsiyum, magnezyum, fosfor, parathormon (PTH) ve 25-OH vitamin D (25 (OH) D), tip 1 kollajenin c terminal telopeptidi (CTX) açısından karşılaştırıldı. Akromegali hastaları arasında hipogonadizmi ve normal gonadal durumu olan hastalar da bu parametreler açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Akromegali grubunda kontrol grubuna göre kalsiyum, fosfor ve CTX artmıştı (sırasıyla p = 0.04, p = 0.006 ve p <0.001). Yaş, eGFR, PTH ve 25 (OH) D düzeyleri akromegali grubu ve kontrol grubunda benzerdi. Aktif akromegalili hastalarda remisyondakilere göre ALP, kalsiyum, fosfor ve CTX artmıştı (sırasıyla p = 0,03, p = 0,001, p = 0,03 ve p = 0,017). Hipogonadizmi olmayan akromegalik hastalarda yaş, eGFR, ALP, kalsiyum ve CTX artarken (sırasıyla p <0.001, p = 0.004, p = 0.003, p = 0.001 ve p = 0.009) fosfor, PTH ve 25 (OH) D seviyeleri iki grup arasında benzerdi.
Sonuç: GH ve IGF-1 seviyeleri ve eşlik eden hipogonadizm, kalsiyum ve CTX seviyelerinde aktif bir rol oynar iken fosfor seviyeleri ise hipogonadizmden ziyade sadece IGF-1 ve GH ile ilişkilidir. (NCI-2020-0353.R1)

Anahtar Kelimeler: Acromegaly, acromegaly disease activity, hypogonadismCorresponding Author: Mehmet Emin Piskinpasa
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale