ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Retrospective analysis of the data of patients who were admitted to the secondary care hospital with the diagnosis of acute ischemic stroke and received intravenous thrombolytic therapy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 139-145 | DOI: 10.14744/nci.2021.33230

Retrospective analysis of the data of patients who were admitted to the secondary care hospital with the diagnosis of acute ischemic stroke and received intravenous thrombolytic therapy

Buse Cagla Ari
Department of Neurology, Siirt Training and Research Hospital, Siirt, Turkiye

OBJECTIVE: Acute ischemic stroke is a cause of long-term disability in developing countries. Intravenous tissue plasminogen activator (iv-tPA) is the most effective medical treatment shown to provide clinical improvement. Our aim in this study is to investigate the relationship between the clinical data of our patients treated with iv-tPA and the changes in serum inflammatory parameters; and to help increase the prevalence of treatment in secondary hospitals.
METHODS: Forty-nine patients diagnosed as acute ischemic stroke and treated with iv-tPA at Siirt Research and Training Hospital between April 2019 and June 2020 were included in this study. Demographic and clinical findings, serum platelet/lymphocyte ratio (PLR), neutrophyle/ lymphocyte ratio (NLR) and CRP/albumin ratio (CAR), radiological data, symptom-door-needle times, trombectomy, complication and mortality rates, pre and post treatment 7th day of National Institutes of Health Stroke Scale Scores (NIHSS) and first and third-month of modified Rankin Scale (mRS) scores, and prognosis were evaluated.
RESULTS: The mean age was 71.2±13.7 years. Female-to-male ratio was almost 1. Decreases in the post-treatment NIHSS scores were statistically significant compared with the baseline (p<0.001). First month’s mRS score was statistically decreased in the third month follow up significantly (p=0.002). There were significant differences between the baseline and post-treatment laboratory values. Significant increases in the values of NLR, and CAR were detected (p=0.012, p=0.009). Correlation analysis revealed significant positive correlations between post-treatment NIHSS and CAR, PLR, NLR. PLR and NLR were significantly correlated with the third month mRS score (p<0.001, p=0.011). Symptom-to-door time, door-to-needle time, and symptom-to-needle time were not correlated with the NIHSS and mRS scores.
CONCLUSION: It would be beneficial to treat the patients with iv-tPA in secondary-staged hospitals and should be widespread. Rapid treatment is sufficient and can reduce complications and poor outcomes. Elevated levels of NLR, PLR, and CAR predict modest consequences.

Keywords: Acute ischemic stroke, inflammation, prognosis, tissue plasminogen activator; trombolyhtic.

Bir yıl içinde ikinci basamak hastanesine akut iskemik inme tanısı ile başvurarak intravenöz trombolitik tedavi verilen hastaların verilerinin retrospektif olarak incelenmesi

Buse Cagla Ari
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Siirt

Amaç: Akut iskemik inme, gelişmekte olan ülkelerde uzun süreli özürlülüğün en sık nedenlerinden olup doku plazminojen aktivatörü (DPA) klinik düzelmeyi sağlayan en etkili medikal tedavi yöntemidir. Bu çalışmadaki amacımız, bir yıl içinde hastanemizde akut iskemik inme tanısı alarak DPA tedavisi uyguladığımız hastalarımızın klinik verilerinin serum inflamatuar parametrelerindeki değişikliklerle ilişkisini incelemek; tedavinin yaygınlığının ikinci basamak hastanelerde artmasına yardımcı olmaktır.
Gereç ve Yöntem: Akut iskemik inme tanısı ile DPA verilen hastaların retrospektif incelenmesi için çalışmaya Nisan 2019 – Nisan 2020 tarihleri arasında Siirt Eğt. ve Arşt. Hastanesi’nde DPA tedavisi alan 49 hasta dahil edildi. Hastaların demografik, klinik, serum platelet/lenfosit oranı (PLO), nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve CRP/albümin oranı (CAO), radyolojik verileri, semptom-kapı-iğne zamanları, trombektomi, mortalite, komplikasyon gelişme yüzdeleri, tedavi öncesi ve tedaviden sonraki 7.gün National Institutes Of Health Stroke Scale Scores (NIHSS) ile birinci ve üçüncü ay modifiye Rankin Skoru (mRS)’nun serum inflamatuar parametrelerindeki değişikliklerle ilişkileri incelendi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 71.2±13.7 idi. Kadın/erkek oranı yaklaşık 1 saptandı. Tedavi sonrası NIHSS skorlarında bazal skorlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p<0.001). Üçüncü ay mRS skorları, birinci aya göre anlamlı olarak azalmış bulundu (p=0.002). Hastaların giriş ve çıkış NLO ve CAO değerlerinde anlamlı artış gözlendi (p=0.012, p=0.009). korelasyon analizinde tedavi sonrası NIHSS skorları ve CAO, NLO, PLO değerleri arasında pozitif korelasyon gözlendi. NLO ve PLO değerleri, üçüncü ay mRS ile korele saptandı (p<0.001, p=0.011). Semptom-kapı zamanı, kapı-iğne zamanı ve semptom-iğne zamanları NIHSS ve mRS ile korelasyon gözlenmedi.
Sonuç: Girişim zamanının kısalması için tanının erken dönemde konulması hastaların tedaviden faydalanma imkanını arttırmaktadır. Bu nedenle ikinci basamak sağlık merkezlerinde erken dönemde müdahale prognoz açısından önem taşımaktadır. Erken müdahale klinik iyileşmeyi hızlandırdığı gibi komplikasyon oranlarını da azaltmaktadır. NLO, PLO ve CAO düzeylerindeki değişikliklerin klinik yansımalarının daha iyi anlaşılması için daha fazla sayıda çalışmalara ihtiyaç vardır. (NCI-2021-3-17/R1)

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, enflamasyon, prognoz, doku plazminojen aktivatörü, trombolitik.

Buse Cagla Ari. Retrospective analysis of the data of patients who were admitted to the secondary care hospital with the diagnosis of acute ischemic stroke and received intravenous thrombolytic therapy. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 139-145

Corresponding Author: Buse Cagla Ari
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale