ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Anesthetic approaches in carotid body tumor surgery [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 97-103 | DOI: 10.14744/nci.2016.32154

Anesthetic approaches in carotid body tumor surgery

Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk
Antalya Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Carotid body tumors (CBT) are benign tumors that originate from neural non-chromaffin cells that are typically localized near carotid bifurcation. Surgical removal of the tumor is the most appropriate treatment. General anesthesia is preferred anesthetic technique for CBT surgery. Basic elements of anesthetic management are protection of hemodynamic stability and maintaining cerebral perfusion pressure (CPP). The aim of this study was to evaluate anesthetic management of CBT surgery and present the literature knowledge.
METHODS: The study included 10 consecutive patients with diagnosis of CBT who underwent surgery at Antalya Training and Research Hospital, in Antalya, Turkey, between 2013 and 2016. Preoperative demographic details; comorbidities; side of surgical site; duration of operation; length of intensive care unit (ICU) and hospital stay; change of intraoperative blood pressure; use of inotropic drugs, blood products, and analgesics; postoperative visual analogue scale (VAS) pain score; and complications were recorded.
RESULTS: According to Shamblin classification, 3 tumors were type I and the remaining 7 were type II. Tumors were located on right side in 6 patients, and on left in 4. Blood loss sufficient to require transfusion was observed in 1 patient. Average intraoperative blood loss was 287±68 mL. Tachycardia and hypertension were observed in 1 patient; bradycardia and hypotension were seen in 4 patients. Infusion for inotropic support was administered to 1 patient. Mean duration of operation was 109±20 minutes. Mean VAS score was 4±1, mean ICU tramadol consumption was 80±25 mg. Duration of stay in ICU and hospital were 2.4±1.1 hours and 3.8±0.7 days, respectively. Mortality and neurological complications were not seen in postoperative period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CBT surgery requires close and complex anesthesia management. Protection of hemodynamic stability against sudden hemodynamic changes, monitoring, and maintaining CPP are the most important aspects of anesthetic management.

Keywords: Anesthetic considerations, carotid body tumors, glomus tumors.

Karotis cisim tümörleri cerrahisinde anestezik yaklaşımlar

Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Karotis cisim tümörleri nöral non-kromafin hücrelerden köken alan genellikle benign yapıda tümörlerdir. Tümörün cerrahi olarak çıkarılması en uygun tedavi yaklaşımıdır. Bu tümörlerin cerrahi tedavisinde en sık tercih edilen anestezi yöntemi genel anestezidir. Anestezi yönetiminin temel unsurlarını hemodinamik stabilitenin korunması ve serebral perfüzyonun devamlılığının sağlanması oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı karotis cisim tümörleri cerrahisinde anestezik yaklaşımı değerlendirmek ve literatür bilgilerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2013-2016 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karotis cisim tümörü tanısıyla opere edilen 10 hastanın verileri dahil edildi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, operasyon tarafları, ameliyat, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, intraoperatif kan basıncı değişiklikleri, inotrop ajan kullanımları, kan ve kan ürünü kullanımları, postoperatif dönemde analjezik tüketimi, VAS skorları ve komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Shamblin sınıflamasına göre 3 hasta Tip 1 ve 7 hasta Tip 2 olarak değerlendirildi. Hastaların 6’sında tümör sağ ve 4’ünde sol tarafta yer alıyordu. 1 hastada operasyon sırasında transfüzyon gerektirecek miktarda kan kaybı gözlendi ve primer sütur ile kontrol altına alındı. Ortalama intraoperatif kan kaybı miktarı 287 ± 68 ml olarak bulundu. Tümör eksizyonu sırasında 1 hastada taşikardi ve hipertansiyon gelişirken 4 hastada bradikardi ve hipotansiyon gözlendi. 1 hastaya hipotansiyonun devam etmesi üzerine inotrop destek infüzyonu başlandı. Ortalama cerrahi süresi 109 ± 20 dk olarak tespit edildi. Postoperatif tramadol tüketimi 80 ± 25 mg’dı. Postoperatif VAS skorları ortalaması 4±1 olarak bulundu. Yoğun bakımda kalış süresi 2.4 ± 1.1 saat ve hastanede kalış süresi 3.8 ± 0.7 gün olarak bulundu. Olguların hiçbirinde postoperatif dönemde kalıcı nörolojik hasar ve mortalite görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karotis cisim tümör cerrahisi yakın ve kompleks bir anestezi yönetimi gerektirir. Ani hemodinamik değişikliklere karşı hemodinamik stabilitenin korunması ve serebral perfüzyonun monitorizasyonu ve devamlılığının sağlanması anestezi yönetiminin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karotis cisim tümörleri, glomus tümörleri, anestezik yaklaşımlar

Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk. Anesthetic approaches in carotid body tumor surgery. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 97-103

Corresponding Author: Ali Sait Kavaklı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale