ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Blink reflex in migraine headache [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 1-8 | DOI: 10.14744/nci.2016.30301

Blink reflex in migraine headache

Zeynep Ünal1, Füsun Mayda Domaç2, Ece Boylu3, Abdulkadir Koçer4, Tülin Tanrıdağ5, Önder Us5
1Manisa Pscyhiatry and Neurology State Hospital, Neurology,Manisa
2Erenköy Pscyhiatry and NeurologyTraining and Research Hospitai,Neurology Department, İstanbul
3Gelişim University, Neurology Department, İstanbul
4Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Neurology Deparment,İstanbul
5Maramara University Medical faculty, Neurology Department, Electrodiagnostic Neurology Master Programme, İstanbul

INTRODUCTION: Activation of trigeminovascular system is thought to play an important role in migraine pathogenesis. Blink reflex (BR) test is an easy method to study the trigeminal system. Latencies recorded in BR test were evaluated to examine neurophysiological changes that occur in migraine patients.
METHODS: A total of 40 patients diagnosed with migraine (9 with aura and 31 without aura) according to the International Headache Society (IHS) International Classification of Headache Disorders, 2nd edition, and 30 healthy control subjects were assessed using BR test. Supraorbital nerve was stimulated on each side, and unilateral early component (R1), and bilateral late component (R2) latencies were evaluated.
RESULTS: Significantly longer latency values were recorded on both right and left sides (RR1 and LR1) as well as bot h ipsilateral and contralateral R2 on the left side (LR2i and LR2c) in the migraine group compared to thecontrol group. Longer RR1 and LR1 latencies were found in patients with migraine who had an attack at the timeof study (p<0.01). There was no statistically significant correlation between the location of pain and latencies in the interictal period (p>0.05). But significantly longer R1 and R2i latencies were found at the symptomatic side of patients examined during the headache attack (p=0.037 and p=0.028 respectively). There was no statistically significant correlation between the recorded latencies and gender, attack duration, attack frequency and migraine type (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results of BR test in the present study are thought to point to a dysfunction in brainstem and trigeminovascular connections of patients with migraine headache and support the trigeminovascular theory of migraine.

Keywords: Blink reflex, headache, migraine.

Migren Baş ağrısında Göz Kırpma Refleksi

Zeynep Ünal1, Füsun Mayda Domaç2, Ece Boylu3, Abdulkadir Koçer4, Tülin Tanrıdağ5, Önder Us5
1Manisa Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Manisa
2Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Gelişim Üniversitesi, Nöroloji, İstanbul
4Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Migren patogenezinde trigeminovasküler sistem aktivasyonunun önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Göz kırpma refleksi (GKR) tetkiki trigeminal sistemin fonksiyonun incelenmesinde kullanılan kolay bir yöntemdir. Çalışmamızda GKR tetkikinde kayıtlanan latansları değerlendirerek migrenli hastalarda oluşan nörofizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Uluslararası Başağrısı Derneği 2004 kriterlerine göre migren tanısı alan 40 hasta (9’unda auralı migren, 31’inde aurasız migren) ile 30 sağlıklı kontrol GKR tetkiki ile incelendi. Tüm olgularda supraorbital sinir sırayla her iki taraftan uyarılarak unilateral R1 ve bilateral R2 latansları ayrı ayrı değerlendirildi.
BULGULAR: Migren grubunda hem sağ hem sol taraftan kayıtlanan R1 (RR1 ve LR1) latans değerleri ile sol taraftan kayıtlanan ipsilateral ve kontrlateral R2 (LR2i ve LR2k) latans değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı olarak uzun bulundu. Atak sırasında inceleme yapılan migren hastalarında RR1 ve LR1 latansları daha uzun bulundu (p<0.01). İnteriktal dönemde incelenen hastalarda ağrının olduğu taraf ile latans değerleri arasında anlamlı istatistiksel ilişki saptanmadı (p>0.05). İktal dönemde incelenen migren hastalarında ağrının olduğu tarafta R1 ve R2i latans değerleri daha uzun bulundu (sırasıyla p=0.037 ve p= 0.028 ). Cinsiyet, atak süresi,atak sıklığı, migren tipi ile kayıtlanan latans değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamızda GKR tetkikinde elde edilen sonuçlar migren baş ağrısı olan hastalarda beyin sapı ve trigeminovasküler bağlantılarda bir disfonksiyon olduğunu göstermekte ve migrendeki trigeminovasküler hipotezi desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Migren, baş ağrısı, blink refleks.

Zeynep Ünal, Füsun Mayda Domaç, Ece Boylu, Abdulkadir Koçer, Tülin Tanrıdağ, Önder Us. Blink reflex in migraine headache. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 1-8

Corresponding Author: Füsun Mayda Domaç, Türkiye
LookUs & Online Makale