ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in healthy young persons [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 111-117 | DOI: 10.14744/nci.2016.28199

The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in healthy young persons

Gökcan Okur1, Zehra Karacaer2
1Etimesgut Military Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey.
2Etimesgut Military Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: This aim of the present study was to determine prevalence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in healthy young persons admitted for annual medical check-ups.
METHODS: A retrospective study was conducted in a military hospital. Total of 254 healthy males were included and participants were divided into 2 groups according to presence and grade of NAFLD. Demographic data, biochemical test results, and ultrasonography findings were collected from all patients. Statistical analyses were performed using SPSS software, version 22.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).
RESULTS: Prevalence of NAFLD was 10.6%. Significant differences were found with regard to age; levels aspartate transaminase, alanine transaminase, gamma-glutamyl transferase, and alkaline phosphatase; body mass index (BMI); and presence of NAFLD (p=0.014, p=0.022, p=0.003, p≤0.001, p=0.004, and p≤0.001, respectively). When compared to those with grade 1 NAFLD, levels of alanine transaminase, fasting blood glucose, gammaglutamyl transferase, triglycerides, total cholesterol and age variables were higher in those with grade 2 NAFLD. However, no statistically significant difference was noted when comparing grades of NAFLD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Though this study included patients with normal BMI and normal laboratory test results, presence of NAFLD was not rare in these otherwise healthy young men. Liver enzyme levels were within normal limits; however, there was slight tendency to be high consistent with presence and grade of NAFLD.

Keywords: Healthy, non-alcoholic fatty liver disease, prevalence, ultrasonography.

Sağlıklı genç bireylerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının sıklığı

Gökcan Okur1, Zehra Karacaer2
1Etimesgut Asker Hastanesi, Radyoloji, Ankara.
2Etimesgut Asker Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada yıllık kontroller için başvuran genç sağlıklı kişilerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının (AOYKH) sıklığını belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma bir asker hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 254 sağlıklı erkek çalışmaya dahil edilmiştir, AOYKH’nın varlığı ve derecesine göre iki gruba ayrılmıştır. Tüm bireylerin demografik verileri, biyokimyasal test sonuçları ve ultrasonografi bulguları kaydedilmiştir.İstatistiksel analizler IBM SPSS 22.0 kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: AOYKH sıklığı %10,6 bulunmuş ve AOYKH varlığı ile yaş, aspartat transaminaz, alanin transaminaz, γ-glutamil transferaz, alkalen fosfataz, vücut kitle indeksi arasında önemli fark saptanmıştır (sırasıyla p=0.014, p=0.022, p=0.003, p≤0.001, p=0.004 ve p≤0.001). Evre 2 AOYKH’de alanin transaminaz, açlık kan şekeri, γ-glutamil transferaz, trigliserid, total kolesterol ve yaş düzeyleri evre 1 AOYKH’ye göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak AOYKH evreleri karşılaştırıldığında istatistiksel önemli fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlıklı genç erkek bireylerde vücut kitle indeksi ve laboratuvar testleri normal olsa bile AOYKH sıklığı nadir bir durum değildi. Normal sınırlarda olmasına rağmen, AOYKH varlığı ve derecesine göre karaciğer enzim düzeylerinde hafif düzeyde artış saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, sağlıklı, sıklık, ultrasonografi

Gökcan Okur, Zehra Karacaer. The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in healthy young persons. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 111-117

Corresponding Author: Zehra Karacaer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale