ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The Relationship Between Dynapenia and Vitamin D Level in Geriatric Women with Type 2 Diabetes Mellitus [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-28009 | DOI: 10.14744/nci.2021.28009

The Relationship Between Dynapenia and Vitamin D Level in Geriatric Women with Type 2 Diabetes Mellitus

Ridvan Sivritepe
Department of Internal Medicine, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine Pendik Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we examined the possible relationship between dynapenia and vitamin D levels in geriatric women with type 2 diabetes mellitus.
METHODS: 122 geriatric female patients aged 65-80 years with a diagnosis of type 2 diabetes mellitus were included in this prospective study. Physical examinations of the patients were performed, and biochemical tests were analyzed. The muscle strength of the patients was measured with a hand dynamometer. Dynapenia was defined as low grip strength with normal skeletal muscle mass index. In muscle strength measurements, for female patients, over 20 kg was accepted as normal and below 20 kg as decreased muscle strength. Patients were separated into 3 groups as <10 ng / ml, 10-30 ng / ml and> 30 ng / ml according to vitamin D levels; According to the status of dynapenia, they were divided into 2 groups as dynapenic and non-dynapenic. By comparing all these parameters between these groups, the relationship between Vitamin D level and dynapenia was evaluated. In statistical analysis, significance was accepted as p <0.05.
RESULTS: While 54 of the patients (44.3%) met the dynapenia criterion, 68 patients (55.7%) were non-dynapenic. Patients were first compared according to their dynapenia status. Vitamin D level was significantly lower in the dynapenic group (p <0.05). In the correlation analysis, a moderate positive correlation was found between muscle strength and vitamin D (p=0,033, r: 0,23). The patients were then compared according to the vitamin D groups. In the vitamin D insufficient group, muscle strength (p: 0.015), BMI (p: 0.025), systolic blood pressure (p <0.01) and glucose (p <0.01) were statistically significantly higher.
CONCLUSION: In the present study, we found a considerable relationship between vitamin D levels and dynapenia in geriatric women with T2DM.

Keywords: Dynapenia, Type 2 Diabetes Mellitus, Geriatrics, Vitamin D

Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Geriatrik Kadınlarda Dinapeni ile D vitamini Düzeyi Arasındaki İlişki

Ridvan Sivritepe
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç
Bu çalışmada tip 2 diabetes mellitus (T2DM) tanılı geriatrik kadınlarda dinapeni ile D vitamini düzeyi arasındaki muhtemel ilişkiyi irdeledik.
Metod
Bu prospektif çalışmaya 65-80 yaş arası, T2DM tanısı olan 122 geriatrik kadın hasta alındı. Tümhastalarınfizikmuayeneleriyapılıpbiyokimyasaltetkiklerianalizedildi. Hastaların kas gücü kuvvetleri bir el dinamometresi ile ölçüldü. Dinapeni, kas kitlesinde azalma olmadan kas kavrama gücünde meydana gelen azalma olarak tanımlandı. Kas gücü ölçümlerde kadın hastalar için 20 kg’nin üstü normal 20 kg’nin altı azalmış kas gücü olarak kabul edildi. Hastalar D vitamini düzeyine göre<10 ng / ml, 10-30ng / ml arası ve >30 ng / ml şeklinde 3 gruba, dinapeni durumuna göre ise dinapenik ve non-dinapenik olacak şekilde 2 gruba ayrıldı. Tüm bu parametreler bu gruplar arasında karşılaştırılarak D vitamini düzeyi ile dinapeni arasındaki ilişki değerlendirildi. İstatistiksel analizde anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular
Hastaların 54’ü (%44,3) dinapeni kriterini karşılarken, 68 hasta (%55,7) non-dinapenikti. Hastalar ilk olarak dinapeni durumuna göre karşılaştırıldı. Dinapenik grupta D vitamini düzeyi anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). Yapılan korelasyon analizinde kas gücü ile D vitamini arasında orta dereceli pozitif yönde ilişki saptandı (p=0,033, r: 0,23). Hastalar daha sonra D vitamini gruplarına göre karşılaştırıldı. D vitamini eksik grupta kas gücü kuvveti daha düşük (p: 0,015), BMI (p: 0,025), sistolik kan basıncı (p<0,01) ve açlık glikozu (p<0,01) istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuç
Çalışmamızda T2DM tanılı geriatrik kadınlarda D vitamini eksikliği ile dinapeni arasında anlamlı bir ilişki saptadık. (NCI-2021-4-11/R2 )

Anahtar Kelimeler: Dinapeni, Tip 2 Diabetes Mellitus, Geriatri, Vitamin DCorresponding Author: Ridvan Sivritepe
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale