ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of the pregnant women’s approaches regarding drug utilization [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 49-56 | DOI: 10.14744/nci.2020.27003

Evaluation of the pregnant women’s approaches regarding drug utilization

Mevhibe Tamirci1, Volkan Aydin2, Mertdogan Soyalan3, Narin Akıcı4, Mehmet Zafer Goren2, Ahmet Akici2
1Department of Pharmacology, European University of Lefke Faculty of Pharmacy, Lefke, Northern Cyprus
2Department of Medical Pharmacology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Directorate of Drug and Pharmacy Agency, Ministry of Health, Nicosia, Northern Cyprus
4Department of Pediatrics, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Drug utilization habits of the pregnant are a critical aspect of rational use of the medicine (RUM). This study aimed to analyze the RUM related attitudes and the behaviors of women during their pregnancies.
METHODS: The data were collected between May 2016–October 2016 by conducting surveys to 71 pregnant women admitted to the private and governmental hospitals in five districts of Northern Cyprus. The sociodemographic characteristics of the pregnant as well as their attitudes and behaviors concerning drug use were evaluated.
RESULTS: The mean age and the gestational week of the patients was 29.7±4.3 years and 25.7±11.2 weeks, respectively. Planned pregnancies constituted 71.8% of all. The percentage of patients with an unplanned pregnancies who were using drugs at the time of the survey (25.0%) was lower than that in those with planned pregnancies (49.0%, p<0.05). Almost two-thirds (66.2%) of the women were exposed to a drug during pregnancy, mostly for “vitamin/mineral prophylaxis” (38.3%) and agents controlling nausea/vomiting (19.1%). Two out of eleven women (18.2%) were using folic acid when they learned about their pregnancy. One of the drugs used for the chronic disorder in the third trimester was acetylsalicylic acid (11.1%), a category D drug in this setting. Most of the patients stated that they frequently read the instructions (60.9%), “often” paying attention to side effects (56.5%). Considering some of the habits related to drug use, 8.7% and 10.9% of pregnant women declared that they sometimes “did not follow the instructions” and “dosage/duration of the drug usage”, respectively. Seven patients (15.2%) declared that they did not consider side effects on the medication guide while more than half (56.5%) did it “often“. Near one in five (19.6%) of the pregnant women stated that they hesitated about the drug usage due to teratogenicity risks.
CONCLUSION: Our study highlights the drug utilization attitudes and behaviors of pregnant women during pregnancy in Northern Cyprus, indicating several shortcomings, including insufficient prenatal folic acid use, occasional use of risky drugs, and unsatisfactory medication guide handling. Available findings underline the necessity of education not only for patients but also for healthcare providers to disseminate RUM in pregnancy.

Keywords: Drug use, first visit; planned; pregnancy; teratogenicity.

Gebelerin İlaç Kullanımı Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Mevhibe Tamirci1, Volkan Aydin2, Mertdogan Soyalan3, Narin Akıcı4, Mehmet Zafer Goren2, Ahmet Akici2
1Farmakoloji Anabilim Dalı, Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Lefke, Kuzey Kıbrıs
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İlaç ve Eczacılık Kurumu Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Gebe kadınların ilaç kullanım alışkanlıkları akılcı ilaç kullanımının (AİK) kritik yönlerinden biridir. Bu çalışmada, kadınların gebelikleri sırasında AİK’e ilişkin sergiledikleri tutum ve davranışlarının incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri, Mayıs 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’taki 5 ilçede bulunan özel ve kamu hastanelerine başvuran 71 gebeye uygulanan anketler ile toplandı. Gebelerin sosyo-demografik özellikleri ile ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 29,7±4,3; ortalama gebelik haftası ise 25,7±11,2 idi. Gebeliklerin %71,8’i planlı gebelik idi. Gebeliği plansız olan kadınlardan anket sırasında ilaç kullandığını belirten kişilerin yüzdesi (%25,0) planlı gebelik yaşayan hastalardakine (%49,0) göre anlamlı olarak daha azdı (p<0,05). Kadınların hemen hemen 2/3’ü (%66,2) gebelikleri sırasında ilaca maruz kaldıklarını belirtirken, bu ilaçların en fazla “vitamin/mineral takviyesi” (%38,3) ve mide bulantısı/kusma ilaçları (%19,1) olduğu saptandı. Gebeliği öğrendiği sırada ilaç kullanmakta olan 11 kadından ikisi (%18,2) folik asit aldığını belirtti. Kronik hastalık nedeniyle kullanılan ilaçlardan biri (%11,1) üçüncü trimesterde D kategorisinde yer alan asetilsalisilik asit idi. Hastaların çoğu talimatları sıklıkla okuduklarını (%60,9) ve yan etkilere “sıklıkla” dikkat ettiklerini (%56,5) belirtti. İlaç kullanımına bağlı alışkanlıklar değerlendirildiğinde, kadınların %8,7’si bazen talimatlara uymadıklarını ve %10,9’u bazen ilacın doz/kullanım süresine uymadıklarını belirtti. Yedi hasta (%15,2) kullanım kılavuzundaki yan etkilere dikkat etmediğini ifade ederken, gebelerin yarısından fazlası (%56,5) sıklıkla yan etkilere dikkat ettiklerini belirtti. Yaklaşık olarak beş gebeden biri (%19,6) ilaç kullanımı sırasında teratojenite riski bakımından endişe duyduğunu belirtti.
Sonuçlar: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’taki gebelerin ilaç kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarında gebelik öncesi yetersiz folik asit alımı, gebelikte riskli ilaç kullanımı ve kullanım talimatından yeterince yararlanmama gibi önemli eksiklikler barındırdığına dikkat çekmektedir. Bu tespitler, gebelikte AİK’in yaygınlaştırılması için hem hastalara hem de sağlık hizmeti sunanlara eğitim içerikli girişimlerin gerekliliğini vurgulamaktadır. (NCI-2020-0091.R1)

Anahtar Kelimeler: Gebelik, planlı; ilk muayene; teratojenite; ilaç kullanımı.

Mevhibe Tamirci, Volkan Aydin, Mertdogan Soyalan, Narin Akıcı, Mehmet Zafer Goren, Ahmet Akici. Evaluation of the pregnant women’s approaches regarding drug utilization. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 49-56

Corresponding Author: Ahmet Akici
LookUs & Online Makale