ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Ear atresia: Is there a role of apoptosis-regulating miRNAs? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 238-245 | DOI: 10.14744/nci.2017.26680

Ear atresia: Is there a role of apoptosis-regulating miRNAs?

Ezgi Aslan1, Emre Akbas1, Sena Yilmaz1, Ahmet Salih Karaoglu1, Ubeyde Telli1, Salih Yildirim1, Hilal Gudek1, Mahmut Tayyar Kalcioglu2, Sarenur Yilmaz3, İbrahim Akalin3
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Medical Genetics, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The molecular events underlying ear development involve numerous regulatory molecules; however, the role of microRNAs (miRNAs) has not been explored in patients with ear atresia. Here, we aimed to investigate the expressions of 20–22 nucleotide noncoding RNAs.
METHODS: We selected 12 miRNAs that function to control post-transcriptional gene expression in different pathways, including apoptosis, angiogenesis, and chondrogenesis. The altered miRNA expressions were analyzed by real-time PCR from serum samples of 7 patients with ear atresia and 8 controls.
RESULTS: We found that the expression of apoptosis-regulating miRNAs was significantly downregulated in patients with ear atresia. TThe expressions of miR126, miR146a, miR222, and miR21 were significantly decreased by 76.2-(p=0.041), 61.8-(p=0.000), 30.5-(p=0.009), and 71.21-fold (p=0.042), respectively, compared with controls.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Abnormal ear development in ear atresia patients, could possibly be due to the reduced expression of apoptosis regulating miRNAs. Changes in the regulation of tumor protein p53 (TP53), p53 upregulated modulator of apoptosis (PUMA), Fas cell surface death receptor (FAS), FAS ligand (FasL), and phosphatase and tensin homolog (PTEN) directly or within the apoptosis-related cascades may play important roles during development, particularly in the external ear. This is the first report to present the possible association between apoptosis-regulating miRNAs and ear atresia/microtia.

Keywords: Apoptosis, ear atresia; miRNA; miR21; miR146a; miR126b; miR222.

Kulak atrezisinde apoptozu düzenleyen mirna'ların rolü var mı?

Ezgi Aslan1, Emre Akbas1, Sena Yilmaz1, Ahmet Salih Karaoglu1, Ubeyde Telli1, Salih Yildirim1, Hilal Gudek1, Mahmut Tayyar Kalcioglu2, Sarenur Yilmaz3, İbrahim Akalin3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kulak gelişiminde altta yatan moleküler olaylar birçok düzenleyici molekülü içermektedir ki, kulak atrezili hastalarda mikroRNAların rolü henüz açıklanmamıştır. Burada, 20-22 nükleotid uzunluğunda kodlanmayan bu RNA’ların ekspresyonlarını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda apoptoz, anjiyogenez ve kondrogenez gibi farklı yolaklarda transkripsiyon sonrası gen ekspresyonunu kontrol eden 12 miRNA seçildi. Değişen miRNA ekspresyonları 7 kulak atrezili hasta ile 8 sağlıklı kontrolde gerçek zamanlı PCR metodu kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Kulak atrezili hastalarda apoptozisi düzenleyen miRNA ekspresyonlarını anlamlı olarak düşük bulduk. Bunların arasında kontrol grubuyla kıyaslandığında; miR-126 (MIR126), miR-222 (MIR222) ve miR-21 (MIR21) ekspresyonları sırasıyla 76,2 (p=0.041), 61,8 (p=0.000), 30,5 (p=0.009) 71.21 (p=0.042) kat azalmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kulak atrezisi hastalarında apoptozu düzenleyen miRNA'ların ekspresyonlarının azalması, anormal kulak gelişimine neden olabilir. Tümör proteini p53'ün (TP53), p53 upregüle apoptoz modülatörünün (PUMA), fas hücre yüzey ölüm reseptörünün (FAS), fas hücre yüzeyi ölü reseptör ligandının (FasL) ve fosfataz ve tensin homoloğunun (PTEN) düzenlenmesindeki değişiklikler doğrudan veya apoptozla ilişkili yolaklar üzerinden özellikle de dış kulak gelişimi sırasında önemli rol oynayabilir. Bu, apoptozu düzenleyen miRNA´lar ile kulak atrezisi / mikrotia arasındaki olası ilişkiyi gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Kulak atrezisi, miRNA, Apoptoz, miR21, miR146a, miR126b, miR222

Ezgi Aslan, Emre Akbas, Sena Yilmaz, Ahmet Salih Karaoglu, Ubeyde Telli, Salih Yildirim, Hilal Gudek, Mahmut Tayyar Kalcioglu, Sarenur Yilmaz, İbrahim Akalin. Ear atresia: Is there a role of apoptosis-regulating miRNAs?. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 238-245

Corresponding Author: İbrahim Akalin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale