ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Prevalence of HBsAg seropositivity during pregnancy and evaluation of vaccination programs: A multicenter study in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 359-364 | DOI: 10.14744/nci.2020.26504

Prevalence of HBsAg seropositivity during pregnancy and evaluation of vaccination programs: A multicenter study in Turkey

Fulya Bayindir Bilman1, Selma Tosun2, Ilknur Esen Yildiz3, Handan Alay4, Ayse Nur Evrenos5, Huseyin Haydar Kutlu6, Zeynep Sule Cakar7, Recep Kesli8, Sibel Baktir Altuntas9, Bulent Altuntas9
1Department of Medical Microbiology, Izmir Katip Celebi University, Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
4Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Ataturk University, Erzurum, Turkey
5Department of Obstetrics and Gynecology, Manisa Merkez Efendi State Hospital, Manisa, Turkey
6Department of Medical Microbiology, Usak University Faculty of Medicine, Usak, Turkey
7Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
8Department of Medical Microbiology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
9Central Family Medicine Center, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Hepatitis B virus (HBV) infection remains a global public health problem. Among its modes of transmission, vertical transmission from mother to child during pregnancy is exceedingly important. This study investigated seropositivity for hepatitis B surface antigen (HBsAg) among pregnant women aged 16–49 years and their pregnancy outcomes in several health institutions (university and state hospitals, family health centers) from seven cities in Turkey.
METHODS: An Excel form was sent to the sites participating in the study, and the total number of pregnant women who were tested for HBsAg between 2010 and 2017, HBsAg positivity rates, and the ages of HBsAg-positive pregnant women was collected retrospectively. Serum samples were obtained from 204,865 pregnant women from four regions between 2010 and 2017, including 107,463 from Black Sea, 2306 from Marmara, 48,339 from East Anatolia, and 46,757 from Aegean. HBsAg levels were determined on automated devices using chemiluminescence.
RESULTS: In the study, the data of 204,865 pregnant women from seven different provinces (Afyonkarahisar, Erzurum, Istanbul, Izmir, Manisa, Mus, and Rize) in different geographical regions were accessed, and HBsAg positivity was found in 2343 pregnant women (1.14%). The highest HBsAg seroprevalence was found in women who were older 26–40 years/1977–1991 birth year range on average. In the data of the present study, the number of pregnant women with HBsAg positivity among pregnant women born after the initiation of the national vaccination program and catch-up vaccination program is only 124 and constitutes 5.3% of all HBsAg-positive pregnant women
CONCLUSION: In this study, it has been found that HBsAg positivity in pregnant women has been decreasing in Turkey and that it is significantly lower, especially in those born after the initiation of the national vaccination program. Continuation of national neonatal HBV vaccination with high compliance is very important.

Keywords: HBsAg, pregnancy; seropositivity.

Gebelikte HBsAg Seropozitifliğinin Prevalansı ve Aşılama Programlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’de Çok Merkezli Çalışma

Fulya Bayindir Bilman1, Selma Tosun2, Ilknur Esen Yildiz3, Handan Alay4, Ayse Nur Evrenos5, Huseyin Haydar Kutlu6, Zeynep Sule Cakar7, Recep Kesli8, Sibel Baktir Altuntas9, Bulent Altuntas9
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize
4Atatürk Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
5Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Manisa
6Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Uşak
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
8Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
9Merkezi Aile Hekimliği Merkezi, İstanbul

Amaç: Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu küresel bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bulaşma yolları arasında, hamilelik sırasında anneden çocuğa vertikal geçiş son derece önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye'deki yedi şehirde çeşitli sağlık kurumlarına (üniversite, devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezleri) başvuran 16-49 yaş arası gebelerde hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) seropozitifliği araştırılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya katılan merkezlere bir excel formu gönderilerek 2010-2017 yılları arasında HBsAg tetkiki yapılmış olan gebelerin toplam sayıları, HBsAg pozitiflik oranları ve HBsAg pozitif gebelerin yaşları retrospektif olarak toplanmıştır. Gebelerden alınmış 204.865 serum örneğinin coğrafi bölgelere göre dağılımında, 107.463’ü Karadeniz, 2306’sı Marmara, 48.339’u Doğu Anadolu ve 46.757’si Ege bölgesine aittir. HBsAg düzelerinin saptanmasında tüm merkezlerde kemiluminesans yöntemi ile çalışan otomatize cihaz kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada farklı coğrafi bölgelerden olmak üzere toplam yedi ilden (Afyonkarahisar, Erzurum, İstanbul, İzmir, Manisa, Muş, Rize) 204.865 gebenin verisine ulaşılmış olup 2343 gebede (1.14%) HBsAg pozitifliği saptanmıştır. HBsAg bakımından en yüksek seroprevalans 26–40 yaş/1977–1991 yılları arasında doğan kadınlarda görülmüştür. Bu çalışmanın bulgularına göre; ulusal aşılama programının başlangıcından sonra doğmuş kadınların gebeliğinde HBsAg testi pozitif bulunanlar (n=124) çalışmadaki tüm HBsAg pozitif gebelerin %5,3’ü olarak tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmada ülkemizde gebelerde HBsAg pozitifliğinin azalmakta olduğu ve özellikle ulusal aşılama program sonrası doğanlarda anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Ulusal yenidoğan HBV aşılamasına yüksek uyumla devam edilmesi önem taşımaktadır. (NCI-2020-0142.R1)

Anahtar Kelimeler: HBsAg, Gebelik, Seropozitiflik

Fulya Bayindir Bilman, Selma Tosun, Ilknur Esen Yildiz, Handan Alay, Ayse Nur Evrenos, Huseyin Haydar Kutlu, Zeynep Sule Cakar, Recep Kesli, Sibel Baktir Altuntas, Bulent Altuntas. Prevalence of HBsAg seropositivity during pregnancy and evaluation of vaccination programs: A multicenter study in Turkey. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 359-364

Corresponding Author: Fulya Bayindir Bilman
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale