ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Comparison of the effects of general and spinal anesthesia for cesarean delivery on maternal and fetal outcomes: A retrospective analysis of data [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 575-582 | DOI: 10.14744/nci.2023.25593

Comparison of the effects of general and spinal anesthesia for cesarean delivery on maternal and fetal outcomes: A retrospective analysis of data

Mesure Gul Nihan Ozden1, Senem Koruk1, Zeynep Collak1, Nur Panik2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Bursa City Hospital, Bursa, Turkiye

OBJECTIVE: General or single-shut spinal anesthesia (SA) is applied for cesarean section and both methods of anesthesia have different effects on the mother and newborn. This retrospective study, in which 1-year data were analyzed, was aimed to examine the effects of general or SA on maternal and neonatal outcomes.
METHODS: Anesthesia technique, mother’s age, gestational age, number of pregnancies, previous cesarean delivery number, maternal complications, and indications for cesarean delivery were analyzed in 883 cesarean deliveries. In addition, weight and Apgar scores of newborn and umbilical cord blood gas values were examined.
RESULTS: Neonatal intensive care need was higher in the general anesthesia (GA) group, Apgar scores were higher in the SA group, but neonatal mortality was similar. The umbilical cord Ph and lactate were lower; PCO2 values were higher in the GA group. Neonatal weight, mother’s age, gestational age, and Apgar scores were predictive for neonatal mortality, but anesthesia technique was not.
CONCLUSION: While umbilical cord blood gas values were less affected and the need for neonatal intensive care was lower with SA, we believe that both anesthesia methods can be used safely for mother and neonatal in cesarean anesthesia considering maternal and neonatal morbidity and mortality.

Keywords: Apgar score; cesarean section; general anesthesia; infant mortality; spinal anesthesia.

Sezaryen doğumda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal sonuçlara etkilerinin karşılaştırılması: Retrospektif verilerin analizi

Mesure Gul Nihan Ozden1, Senem Koruk1, Zeynep Collak1, Nur Panik2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Bursa Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa

Amaç: Sezaryen için genel veya spinal anestezi uygulanmaktadır ve her iki anestezi yönteminin de anne ve yenidoğan üzerinde farklı etkileri vardır. Bir yıllık verilerin analiz edildiği bu retrospektif çalışmada genel veya spinal anestezinin maternal ve neonatal sonuçlara etkilerinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntemler: 883 sezaryen doğumda anestezi tekniği, anne yaşı, gebelik yaşı, gebelik sayısı, önceki sezaryen doğum sayısı, maternal komplikasyonlar ve sezaryen doğum endikasyonları incelendi. Ayrıca yenidoğanın kilosu ve Apgar skoru, göbek kordonu kan gazı değerlerine bakıldı.
Bulgular: Genel anestezi grubunda yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı, spinal anestezi grubunda Apgar skoru daha yüksek ancak neonatal mortalite benzerdi. Umbilikal kord Ph ve laktat genel anestezi grubunda daha düşük, PCO2 değerleri daha yüksekti. Neonatal kilo, anne yaşı, gestasyonel yaş ve Apgar skorları neonatal mortalite için prediktif iken anestezi tekniği prediktif değildi.
Sonuç: Spinal anestezi ile göbek kordonu kan gazı değerleri daha az etkilenirken ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı daha az olurken, sezaryen anestezisinde maternal ve neonatal morbidite ve mortalite göz önüne alındığında her iki anestezi yönteminin de anne ve yenidoğan için güvenle kullanılabileceği kanısındayız. (NCI-2023-6-19)

Anahtar Kelimeler: Apgar skor; sezaryen doğum; genel ansetezi; yenidoğan mortalitesi; spinal anestezi.

Mesure Gul Nihan Ozden, Senem Koruk, Zeynep Collak, Nur Panik. Comparison of the effects of general and spinal anesthesia for cesarean delivery on maternal and fetal outcomes: A retrospective analysis of data. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 575-582

Corresponding Author: Mesure Gul Nihan Ozden
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale