ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Relationship between heart rate recovery index and erectile dysfunction [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 371-376 | DOI: 10.14744/nci.2020.23921

Relationship between heart rate recovery index and erectile dysfunction

Guven Erbay1, Gokhan Ceyhun2
1Department of Urology, Karamanoglu Mehmetbey University Faculty of Medicine, Karaman, Turkey
2Department of Cardiology, Ataturk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: Heart rate recovery (HRR) is a cardiac parameter that can be used to evaluate autonomic nervous system (ANS) function problems. We examined the possible relationship between erectile dysfunction (ED) and HRR which is a clinical condition associated with ANS dysfunction.
METHODS: Seventy-six male patients that were examined with an exercise stress test and completed the International Index of Erectile Function Questionnaire Form (IIEF-5) were included in the study. The patients were divided into two groups as those with a normal HRR index (≥12, n=42) and those with an abnormal HRR index (<12, n=34). Then, statistical analyses were conducted to evaluate the correlations between ED and HRR.
RESULTS: There were no differences between the groups in terms of risk factors, such as laboratory findings, age, BMI, hypertension, and smoking. However, in the group with an abnormal HRR index, the IIEF-5 score was significantly lower than the other group (11.2±4.2 vs. 20.3±4.6, p<0.001). A statistically significant positive correlation was observed between the IIEF-5 score and HRR index (r=0.702, p<0.001). In addition, the presence of diabetes mellitus and HRR index was independent risk factors for lowering the IIEF-5 score.
CONCLUSION: The HRR index can be considered as an independent predictor of ED since a reduced value, which is associated with cardiovascular mortality and also causes ANS dysfunction.

Keywords: Autonomic dysfunction, erectile dysfunction; heart rate recovery.

Kalp Atış Hızı İyileştirme Endeksi ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki İlişki

Guven Erbay1, Gokhan Ceyhun2
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Karaman
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Amaç: Kalp hızı toparlanma zamanı (KTZ), otonom sinir sistemi (OSS) fonksiyon problemlerini değerlendirmek için kullanılabilen bir kardiyak parametredir. OSS disfonksiyonu ile ilişkili bir klinik durum olan erektil disfonksiyon (ED) ve KTZ arasındaki olası ilişkiyi inceledik.
Gereç ve Yöntemler: Egzersiz stres testi ile muayene edilen ve Uluslararası Ereksiyon Fonksiyonu İndeksi Anket Formu (IIEF-5) doldurulan 76 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar KTZ indeksi normal olanlar (≥ 12, n = 42) ve anormal KTZ indeksi olanlar (<12, n = 34) olarak iki gruba ayrıldı. Ardından, ED ve KTZ arasındaki korelasyonları değerlendirmek için istatistiksel analizler yapıldı.
Bulgular: Laboratuvar verileri, yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), hipertansiyon, sigara kullanımı gibi risk faktörleri açısından gruplar arasında fark yoktu. Bununla birlikte, anormal KTZ indeksi olan grupta, IIEF-5 skoru diğer gruptan anlamlı olarak daha düşüktü (11.2 ± 4.2’ye karşı 20.3 ± 4.6, p < 0.001). IIEF-5 skoru ile KTZ indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon izlendi (r = 0.702, p <0.001). Ek olarak, diyabetes mellitus varlığı ve KTZ indeksi IIEF-5 skorunu düşüren bağımsız risk faktörleri idi.
Sonuç: Azalmış KTZ indeksi kardiyovasküler mortalite ve OSS disfonksiyonunun sonucu olduğundan, ED'NİN bağımsız bir belirleyicisi olarak düşünülebilir. (NCI-2020-0311.R1)

Anahtar Kelimeler: kalp hızı toparlanma indeksi, erektil disfonksiyon, otonomik disfonksiyon

Guven Erbay, Gokhan Ceyhun. Relationship between heart rate recovery index and erectile dysfunction. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 371-376

Corresponding Author: Guven Erbay
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale