ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Epicardial fat thickness is associated with retinopathy in patients with newly diagnosed hypertension [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 365-370 | DOI: 10.14744/nci.2020.23334

Epicardial fat thickness is associated with retinopathy in patients with newly diagnosed hypertension

Savas Ozer1, Burcu Yucekul2, Ahmet Seyda Yilmaz3, Ali Gokhan Ozyildiz1, Mustafa Kinik1, Oguzhan Ekrem Turan4, Mehmet Gokhan Aslan5, Mustafa Cetin3
1Department of Cardiology, Recep Tayyip Erdogan University Training and Research Hospital, Rize, Turkey
2Department of Ophthalmology, University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey
4Department of Cardiology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
5Department of Ophthalmology, Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey

OBJECTIVE: Hypertensive retinopathy develops based on endothelial dysfunction, inflammation, and atherosclerosis. Epicardial fat secretes various cytokines associated with endothelial dysfunction, oxidative stress, inflammation, and atherosclerosis. We aimed to evaluate whether epicardial adipose tissue (EAT) thickness is a marker for retinopathy in newly diagnosed hypertensive patients.
METHODS: A total of 73 newly diagnosed hypertension (HT) patients were included in the study. Transthoracic echocardiography (TTE) was used to measure EAT thickness. To evaluate the presence of retinopathy in HT patients, hypertensive retinopathy staging was performed by ophthalmologists, according to Scheie classification.
RESULTS: Retinopathy was detected in 27 (37.0%) of 73 patients. EAT thickness in HT patients with retinopathy was higher than the group without retinopathy (5.07±1.45 mm vs. 4.19±1.20 mm, p=0.007). Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels in HT patients with retinopathy were higher than the group without retinopathy (162.4±41.2 mg/dl vs. 138.1±35.6 mg/dl, p=0.010). As a result of the regression analysis, LDL-C (OR=1.016, 95% CI 1.001–1.031, p=0.043) and EAT thickness (OR=1.674, 95% CI 1.069–2.626, p=0.043) were the independent predictors of retinopathy.
CONCLUSION: Increased EAT thickness is associated with the presence of retinopathy in hypertensive patients.

Keywords: Epicardial adipose tissue thickness, hypertension; retinopathy.

Epikardiyal Yağ Kalınlığı Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Retinopati ile İlişkilidir

Savas Ozer1, Burcu Yucekul2, Ahmet Seyda Yilmaz3, Ali Gokhan Ozyildiz1, Mustafa Kinik1, Oguzhan Ekrem Turan4, Mehmet Gokhan Aslan5, Mustafa Cetin3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
5Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize

Amaç: Hipertansif retinopati, endotel disfonksiyonu, inflamasyon ve ateroskleroz temelinde gelişir. Epikardiyal yağ, endotel disfonksiyonu, oksidatif stres, inflamasyon ve ateroskleroz ile ilişkili çeşitli sitokinleri salgılar. Yeni tanı almış hipertansif hastalarda epikardiyal yağ kalınlığının (EYK) retinopati için bir belirteç olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya toplam 73 yeni tanı almış hipertansiyon (HT) hastası dahil edildi. EYK ölçümü için transtorasik ekokardiyografi kullanıldı. HT hastalarında retinopati varlığını değerlendirmek için hipertansif retinopati evrelemesi Scheie sınıflamasına göre oftalmologlar tarafından yapıldı.
Bulgular: Retinopati 73 hastanın 27'sinde (% 37.0) tespit edildi. Retinopatili HT hastalarında epikardiyal yağ kalınlığı, retinopatisi olmayan gruptan daha yüksekti (5.07 ± 1.45 mm ile 4.19 ± 1.20 mm, p = 0.007). Retinopatili HT hastalarında düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL-K) seviyeleri, retinopatisi olmayan gruptan daha yüksekti (162.4 ± 41.2 mg/dl ile 138.1 ± 35.6 mg/dl, p=0.010). Regresyon analizi sonucunda, LDL-K (OR = 1.016,% 95 CI 1.001-1.031, p = 0.043) ve EYK (OR = 1.674, 95% CI 1.069-2.626, p = 0.043) retinopatinin bağımsız prediktörleriydi.
Sonuç: Yüksek EYK hipertansif hastalarda retinopati varlığı ile ilişkilidir. (NCI-2020-0296.R1)

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, retinopati, epikardiyal yağ kalınlığı.

Savas Ozer, Burcu Yucekul, Ahmet Seyda Yilmaz, Ali Gokhan Ozyildiz, Mustafa Kinik, Oguzhan Ekrem Turan, Mehmet Gokhan Aslan, Mustafa Cetin. Epicardial fat thickness is associated with retinopathy in patients with newly diagnosed hypertension. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 365-370

Corresponding Author: Savas Ozer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale