ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of babies with retinopathy of prematurity following intravitreal bevacizumab administration [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 470-476 | DOI: 10.14744/nci.2022.22308

Evaluation of babies with retinopathy of prematurity following intravitreal bevacizumab administration

Ozlem Sahin1, Aysun Boga2, Gulay Karakus Hacioglu3, Hatice Gulhan Sozen4, Leyla Karadeniz Bilgin5
1Neonatal Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Pediatrics, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Pediatric Neurology, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
5Neonatal Intensive Care Unit, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: In Turkiye, the increased likelihood of survival of small premature babies has resulted in a higher incidence of retinopathy of prematurity (ROP), which causes severe visual impairment in childhood. Early diagnosis and timely and proper treatment of ROP can prevent vision loss. This paper discusses cases of ROP treated with bevacizumab.
METHODS: Patients treated with bevacizumab for ROP were evaluated retrospectively. Systolic and diastolic blood pressure values were recorded 1 day before and 2 weeks after bevacizumab administration. The Bayley III test, hearing test, eye examination, and neurological evaluation were performed.
RESULTS: The mean composite Bayley III test scores for cognition, language, motor, social-emotional, and adaptive domains in 10 patients who received bevacizumab for ROP were 75±10.8, 73.4±15.4, 71.2±10.2, 88±23.7, and 65.4±13.8, respectively. The mean values of the day before the injection and the values of the 14 days after the injection were compared, it was seen that there was a significant increase in systolic blood pressure values, especially at the end of 1st day and 1st week after the surgery. Neurological examination results were abnormal in 50% of the cases. Vision problems were detected in 40% of the cases. About 30% of the babies failed the hearing test.
CONCLUSION: Caution needs attention in the care of neonates until further studies of the long-term benefits and effects of bevacizumab therapy are completed.

Keywords: Bevacizumab, newborn, retinopathy of prematurity.

İntravitreal bevacizumab uygulanan prematüre retinopatili bebeklerin değerlendirilmesi

Ozlem Sahin1, Aysun Boga2, Gulay Karakus Hacioglu3, Hatice Gulhan Sozen4, Leyla Karadeniz Bilgin5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Ülkemizde küçük prematüre bebeklerin yaşama şanslarının artması, çocukluk çağında ağır görme bozukluklarına yol açan prematüre retinopatisinin (ROP) daha sık görülmesine neden olmuştur. Prematüre retinopatisinin erken tanısı, zamanında ve uygun tedavisi ile görme kaybı engellenebilir. Bu makalede bevacizumab ile tedavi edilen prematüre retinopatili vakalar değerlendirilmiştir.
Yöntem: Prematüre retinopatisi nedeniyle bevacizumab uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bevacizumab uygulanmadan bir gün önce ve sonrasındaki iki hafta boyunca sistolik, diastolik kan basncı değerleri kaydedildi. Olgulara Bayley III Testi, işitme testi, göz muayenesi ve nörolojik değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Prematüre retinopatisi tanısıyla bevacizumab uygulanan 10 olgunun Bayley III Testi’nde bilişsel, dil, hareket, sosyal-duygusal ve adaptasyon alanında kompozit skorlarının ortalaması sırasıyla 75±10.8, 73.4±15.4, 71.2±10.2, 88±23.7, 65.4±13.8 saptandı. Enjeksiyon öncesi son günün ortalama değerleri ile enjeksiyon sonrasındaki 14 günün değerleri karşılaştırıldığında, özellikle postop 1. gün ve 1. hafta sonrası sistolik kan basıncı değerlerinde anlamlı artış olduğu görüldü. Nörolojik muayene olguların %50’sinde anormaldi. Görme problemi %40 olguda saptandı. Bebeklerin %30’u işitme testinden kaldı.
Sonuç: Bevacizumab tedavisinin uzun vadeli yararları ve etkilerine ilişkin daha ileri çalışmalar tamamlanana kadar yenidoğanların bakımında dikkatli olunmalıdır. (NCI-2022-3-3/R1)

Anahtar Kelimeler: Bevacizumab, yenidoğan, prematüre retinopatisi.

Ozlem Sahin, Aysun Boga, Gulay Karakus Hacioglu, Hatice Gulhan Sozen, Leyla Karadeniz Bilgin. Evaluation of babies with retinopathy of prematurity following intravitreal bevacizumab administration. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 470-476

Corresponding Author: Ozlem Sahin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale