ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of babies with retinopathy of prematurity following intravitreal bevacizumab administration [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-22308 | DOI: 10.14744/nci.2022.22308

Evaluation of babies with retinopathy of prematurity following intravitreal bevacizumab administration

Ozlem Sahin1, Aysun Boga2, Gulay Karakus Hacioglu3, Hatice Gulhan Sozen4, Leyla Bilgin5
1University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Neonatal Intensive Care Unit
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Department of Pediatrics
3University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Ophthalmology Department
4Bahçeşehir University Faculty of Medicine, Pediatric Neurology Department
5Istanbul University Faculty of Medicine, Neonatal Intensive Care Unit

Objective: In Turkey, the increased likelihood of survival of small premature babies has resulted in a higher incidence of retinopathy of prematurity (ROP), which causes severe visual impairment in childhood. Early diagnosis and timely and proper treatment of retinopathy of prematurity can prevent vision loss. This paper discusses cases with retinopathy of prematurity treated with bevacizumab.
Methods: Patients treated with bevacizumab for retinopathy of prematurity were evaluated retrospectively. Systolic and diastolic blood pressure values were recorded one day before and two weeks after bevacizumab administration. Bayley III test, hearing test, eye examination, and neurological evaluation were performed.
Results: The mean composite Bayley III test scores for cognition, language, motor, social-emotional, and adaptive domains in 10 patients who received bevacizumab for retinopathy of prematurity were 75±10.8, 73.4±15.4, 71.2±10.2, 88±23.7, 65.4±13.8 respectively. The mean values of the day before the injection and the values of the during 14 days after the injection were compared, it was seen that there was a significant increase in systolic blood preesure values, especially including at the end of 1st day and 1st week after the surgery. Neurological examination results were abnormal in 50% of the cases. Vision problems were detected in 40% of the cases. 30% of the babies failed the hearing test.
Conclusion: Caution need attention in the care of neonates until further studies of the long-term benefits and effects of bevacizumab therapy are completed.

Keywords: Newborn; bevacizumab; retinopathy of prematurity

İntravitreal bevacizumab uygulanan prematüre retinopatili bebeklerin değerlendirilmesi

Ozlem Sahin1, Aysun Boga2, Gulay Karakus Hacioglu3, Hatice Gulhan Sozen4, Leyla Bilgin5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Ülkemizde küçük prematüre bebeklerin yaşama şanslarının artması, çocukluk çağında ağır görme bozukluklarına yol açan prematüre retinopatisinin (ROP) daha sık görülmesine neden olmuştur. Prematüre retinopatisinin erken tanısı, zamanında ve uygun tedavisi ile görme kaybı engellenebilir. Bu makalede bevacizumab ile tedavi edilen prematüre retinopatili vakalar değerlendirilmiştir.
Yöntem: Prematüre retinopatisi nedeniyle bevacizumab uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bevacizumab uygulanmadan bir gün önce ve sonrasındaki iki hafta boyunca sistolik, diastolik kan basncı değerleri kaydedildi. Olgulara Bayley III Testi, işitme testi, göz muayenesi ve nörolojik değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Prematüre retinopatisi tanısıyla bevacizumab uygulanan 10 olgunun Bayley III Testi’nde bilişsel, dil, hareket, sosyal-duygusal ve adaptasyon alanında kompozit skorlarının ortalaması sırasıyla 75±10.8, 73.4±15.4, 71.2±10.2, 88±23.7, 65.4±13.8 saptandı. Enjeksiyon öncesi son günün ortalama değerleri ile enjeksiyon sonrasındaki 14 günün değerleri karşılaştırıldığında, özellikle postop 1. gün ve 1. hafta sonrası sistolik kan basıncı değerlerinde anlamlı artış olduğu görüldü. Nörolojik muayene olguların %50’sinde anormaldi. Görme problemi %40 olguda saptandı. Bebeklerin %30’u işitme testinden kaldı.
Sonuç: Bevacizumab tedavisinin uzun vadeli yararları ve etkilerine ilişkin daha ileri çalışmalar tamamlanana kadar yenidoğanların bakımında dikkatli olunmalıdır. (NCI-2022-3-3/R1)

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan; bevacizumab; prematüre retinopatisiCorresponding Author: Ozlem Sahin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale