ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Subconjunctival hemorrhage in the newborn: Experience of a tertiary care hospital [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 74-78 | DOI: 10.14744/nci.2021.19971

Subconjunctival hemorrhage in the newborn: Experience of a tertiary care hospital

Zeliha Karademir1, Seda Yilmaz Semerci2, Fatma Esin Ozdemir1, Sadik Etka Bayramoglu1
1Department of Ophthalmology, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Neonatology, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the incidence and characteristics of newborns with subconjunctival hemorrhage (SCH).
METHODS: In our study, patient files of term infants referred to the study hospital’s ophthalmology clinic in 2018–19 were analyzed. Demographic data of infants including gestational week, birth weight, gender, and head circumference were all recorded. The frequency of SCH detection was evaluated depending on delivery type. Demographic data of infants with and without retinal hemorrhage (RH) were compared.
RESULTS: A total of 172 eyes of 86 infants were included in study. Forty-two (48.8%) of 86 neonates were male, and 44 (51.2%) were female. Mean gestational week was 38.62±1.1. SCH was detected in 31.4% (27) in the right eye, 36% (31) in the left eye, and 32.6% (28) in both eyes. The diagnosis was made at the mean of 3.74 days (range 1–20). Mean birth weight was found as 3621.1±453.3 g, head circumference as 35.4±1.3 cm, height as 50.7±2 cm, and chest circumference as 33.6±1.4 cm. Mean Apgar score in 1st min was 7.1±0.4; 5th min was 9. About 11.6% (10) of the mothers were nulliparous, and 88.4% (76) were multiparous. It was found that 79 of the deliveries were vaginal and seven with cesarean section. RH was not detected in any of the infants born with cesarean section.
CONCLUSION: SCH and RH were more common in infants born vaginally. If SCH is detected, a fundus examination should be performed to not miss possible RH.

Keywords: Newborn, retinal hemorrhage, subconjunctival hemorrhage.

Yenidoğan döneminde subkonjonktival kanama: Bir yıllık deneyimimiz

Zeliha Karademir1, Seda Yilmaz Semerci2, Fatma Esin Ozdemir1, Sadik Etka Bayramoglu1
1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, İstanbul

Giriş
Yenidoğan bebekte subkonjonktival kanama (SKK), doğum sırasında intratorasik basınç artışına bağlı olarak konjonktiva ve episklera arasındaki ince damarların kanaması ile ortaya çıkmaktadır. Doğum ilişkili SKK’lerin çoğu kendiliğinden sekelsiz regrese olmaktadır. Ancak eşlik edebilen retinal kanama (RK) sıklıkla zor doğum ile ilişkili olup uzun dönemde görme işlevini etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yenidoğan döneminde subkonjonktival kanamanın insidans ve özelliklerini belirlemektir.
Gereçler ve Yöntem
Retrospektif tanımlayıcı çalışmamızda Mayıs 2018-Mayıs 2019 döneminde subkonjonktival kanama nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman Eğt. ve Arşt. Hastanesi göz kliniğine yönlendirilen term bebeklerin hasta dosyaları incelendi. Gebelik haftası, doğum ağırlığı, cinsiyet, baş çevresi, göğüs çevresi, Apgar skoru, doğum şekli ve doğum sırası gibi demografik özellikler kaydedildi. Bebeklerde subkonjonktival kanama sıklığı ve perinatal özelliklerle ilişkisi değerlendirildi. Eşlik eden retinal kanaması olan ve olmayan bebeklerin demografik özellikleri karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmamıza 86 bebek alındı. Yenidoğanların 42'si (%48,8) erkek, 44'ü (%51,2) kadındı. Ortalama gebelik haftası 38.62 ± 1.074 idi. Ortalama doğum ağırlığı 3621.05 ± 453.372 g, baş çevresi 35.35 ± 1.281 cm olarak bulundu. Sağ gözde %31,4 (27), sol gözde %36 (31) ve her iki gözde %32,6 (28) SKK saptandı. SKK tanısı ortalama 3,74 günde konuldu. Ortalama 1. dakika Apgar skoru 7.08 ± 0.352; 5. dakikadaki ortalama Apgar skoru 9 idi. Annelerin %11,6'sı (10) nullipardı ve%88,4'ü (76) multipar idi. Doğumların 79'unun vajinal, 7'sinin sezaryen ile yapıldığı tespit edildi. Toplam 16 bebekte eşlik eden RK saptandı. Doğumların 7’si distozi olup bu annelerin bebeklerinin tamamında RK saptandı. Sezaryen ile doğan hiçbir bebekte retinal kanama saptanmadı.
Sonuç
SKK'li bebeklerin önemli bir kısmında takip sırasında görme bozukluklarına yol açabilen bir RK de olabilir. Bu nedenle SKK'li bebeklerin ayrıntılı oftalmolojik muayene için göz kliniğine yönlendirilmesi gerekmektedir. Bilateral SKK vakalarında, RK riski artmış olduğundan daha dikkatli davranılmalıdır. Özellikle müdahale gerektiren vajinal doğumlarda bebekte SKK saptanması durumunda olası RK’yi atlamamak için fundus muayenesi yapılmalıdır. (NCI-2021-4-27/R1)

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, retinal hemoraji, subkonjonktival hemoraji.

Zeliha Karademir, Seda Yilmaz Semerci, Fatma Esin Ozdemir, Sadik Etka Bayramoglu. Subconjunctival hemorrhage in the newborn: Experience of a tertiary care hospital. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 74-78

Corresponding Author: Seda Yilmaz Semerci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale