ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Polypoid lesions detected in the upper gastrointestinal endoscopy: A retrospective analysis in 19560 patients, a single-center study of a 5-year experience in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 178-185 | DOI: 10.14744/nci.2020.16779

Polypoid lesions detected in the upper gastrointestinal endoscopy: A retrospective analysis in 19560 patients, a single-center study of a 5-year experience in Turkey

Atilla Bulur1, Kamil Ozdil2, Hamdi Levent Doganay2, Oguzhan Ozturk2, Resul Kahraman2, Hakan Demirdag2, Zuhal Caliskan2, Nermin Mutlu Bilgic2, Evren Kanat3, Ayca Serap Erden4, Haci Mehmet Sokmen5
1Department of Gastroenterology, Yeni Yuzyil University Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Gastroenterology Center, Batman, Turkey
4Department of Internal Medicine, Amasya University Faculty of Medicine, Sabuncuoglu Serefeddin Training and Research Hospital, Amasya, Turkey
5Department of Gastroenterology, Private Central Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In our study, we aimed to evaluate the endoscopic features such as prevalence and localization of polypoid lesions determined by us using esophagogastroduodenoscopy and histopathological characteristics of biopsy specimens taken in detail.
METHODS: The data of 19,560 patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy for any reason between 2009 and 2015 in our endoscopy unit were screened retrospectively and endoscopic and histopathological findings were analyzed in detail.
RESULTS: In our study, the polypoid lesion was detected in 1.60% (n=313) of 19,560 patients. The most common localization of the polypoid lesions was determined to be gastric localization (n=301, 96.2%) and antrum with a rate of 33.5% (n=105). When 272 patients in whom biopsy specimen could be taken was investigated, the most frequently seen lesion was polyp (n=115, 43.4%). Hyperplastic polyps (n=81, 29.8%) were the most frequently seen type among all polyps. In histopathological evaluation of the lesions, the prevalence rates of intestinal metaplasia (IM), surrounding tissue IM, atrophy, dysplasia, and neoplasia (adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, gastrointestinal stromal tumor, neuroendocrine tumor, and metastatic tumor) among premalignant lesions were determined to be 16.9%, 11.2%, 4.1%, 1.1%, and 3.7%, respectively.
CONCLUSION: Polypoid lesions can be seen in endoscopic investigations. In histopathological investigations, while the vast majority of these lesions are benign polyps, some of them are diagnosed as premalignant or malignant lesions. In our study, we determined malignant lesions higher than the similar studies in the literature. This condition shows how effective endoscopic procedure and histopathological evaluation are of vital importance.

Keywords: Endoscopy, histopathology; polypoid lesion.

Üst Gastrointesitinal Sistem Endoskopilerinde saptadığımız polipoid lezyonlar; 19560 hastanın analiz edildiği retrospektif bir çalışma, Türkiye’den tek merkezin beş yıllık deneyimi

Atilla Bulur1, Kamil Ozdil2, Hamdi Levent Doganay2, Oguzhan Ozturk2, Resul Kahraman2, Hakan Demirdag2, Zuhal Caliskan2, Nermin Mutlu Bilgic2, Evren Kanat3, Ayca Serap Erden4, Haci Mehmet Sokmen5
1İstanbul, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Gastroenteroloji Departmanı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
3Gastroenteroloji Merkezi, Batman
4Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Amasya
5Özel Central Hospital, Gastroenteroloji Departmanı, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda özefagogastroduodenoskopi ile saptadığımız polipoid lezyonların sıklığı, lokalizasyonu gibi endoskopik özelliklerini ve alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik özelliklerini detaylı olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Endoskopi Ünitemizde 2009-2015 yılları arasında herhangi bir nedenle yapılan toplam 19560 hastanın üst gastrointestinal sistem endoskopik verileri retrospektif olarak tarandı, endoskopik ve histopatolojik bulgular detaylı olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 19560 hastadan 1.60% (n=313)‘ında polipoid lezyon saptandı. Polipoid lezyonların en sık görüldüğü lokalizasyon 96,2% (n=301) ile mide ve midede de 33.5%(n=105) ile antrumdu, biyopsi alınabilen 272 hasta incelendiğinde en sık görülen lezyon polipler (n=118, 43.4%), polipler içinde de en sık hiperplastik polipler (n=81, 29.8%) olduğu görüldü. Lezyonların histopatolojik değerlendirmesinde premalign lezyonlardan intestinal metaplazi sıklığı 16.9 %, çevre doku intestinal metaplazi sıklığı 11.2%, atrofi sıklığı 4.1%, displazi sıklığı 1.1%, neoplazi (adenokarsinom, squmaöz hücreli karsinom, gastrointesitinal stromal tümör, nöroendokrin tümör, metatastik tümör) sıklığı 3.7% olarak saptandı.
SONUÇ: Endoskopik incelemelerde polipoid lezyonlar görülebilmekte, histopatolojik incelemelerde bu lezyonların büyük kısmı benign polipler olmakla birlikte bir kısmı premalign veya malign lezyonlar olarak tanı almaktadır. Biz çalışmamızda literatürdeki benzer çalışmalara göre daha yüksek oranda malign lezyon saptadık, bu durum efektif olarak yapılacak endoskopik işlem ve histopatolojik değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. (NCI-2019-0311.R3)

Anahtar Kelimeler: Polipoid lezyon, endoskopi, histopatoloji

Atilla Bulur, Kamil Ozdil, Hamdi Levent Doganay, Oguzhan Ozturk, Resul Kahraman, Hakan Demirdag, Zuhal Caliskan, Nermin Mutlu Bilgic, Evren Kanat, Ayca Serap Erden, Haci Mehmet Sokmen. Polypoid lesions detected in the upper gastrointestinal endoscopy: A retrospective analysis in 19560 patients, a single-center study of a 5-year experience in Turkey. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 178-185

Corresponding Author: Atilla Bulur
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale