ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of demographic characteristics, and general disease state of patients affliated with home health care unit of Malatya State Hospital [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 166-172 | DOI: 10.14744/nci.2014.14633

Evaluation of demographic characteristics, and general disease state of patients affliated with home health care unit of Malatya State Hospital

Ersoy Öksüz1, Elif Onat1, Andleeb Shahzadi2, Zeliha Yazıcı2, Cumali Çetin3
1Malatya State Hospital Home Health Service Unit, Malatya
2İstanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Medical Pharmacology, İstanbul
3Malatya State Hospital Infectious Diseases Unit, Malatya

OBJECTIVE: Home Health Care Unit a unit provides health services for elderly, bedridden and individuals with chronic diseases at home along within the frame of the diagnosis, and treatments of the relevant experts. Therefore, it is intended to reduce the probable physical and emotional burden related to the patient that arise by commuting to the hospital, to increase the number of empty beds for other patients and to improve the living standard by reducing the risk of hospital infection. In this study, the demographic characteristics of housebound patients, their general disease and its relationship with age and gender was investigated.
METHODS: The following study was performed on 626 active patients of Malatya State Hospital Home Health Care Unit from January to November 2014. Data were analyzed using Microsoft Excel Program.
RESULTS: The study included 60.5% (n=379) female and 39.5% (n=247) male patients. The highest group consisted of patients with 80 years or above 37.7% (n=236). Cerebrovascular disease (CVD) (n=95; 25.0%), senility (n=56; 14.8%) and Alzheimer’s disease (n=50; 13.2%) were commonly observed in women. Male patients had CVD (n=54; 21.8%), femur fracture or gonarthrosis which required surgery (n=28; 11.3%), and fracture due to trauma or traffc accidents (n=28; 11.3%), senility and Alzheimer’s disease (n=218.5%).
CONCLUSION: In recent years home health care units became even more important after the gradual increase in the elderly population and injuries due to accidents. This study can help to provide home health care units in a more effcient manner by educating the staff and relatives who take care of the patients.

Keywords: Aging, alzheimer; cerebrovascular disease; home medicare.

Malatya Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Bağlı Hastaların Demografik Özellikleri Ve Genel Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi

Ersoy Öksüz1, Elif Onat1, Andleeb Shahzadi2, Zeliha Yazıcı2, Cumali Çetin3
1Malatya Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Malatya
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Malatya Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Birimi, Malatya

AMAÇ: Evde sağlık hizmetleri, ilgili dal uzmanlarınca konulmuş tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, yaşlı, yatağa bağlı, kronik hastalığı olan bireylere bulunduğu ev ortamında hizmet veren bir birimdir. Böylece, bireylerin hastaneye gidip gelmesinden doğacak maddi ve manevi yükün azaltılması, hastanedeki diğer hastalara hizmet verecek boş yatak sayısının artırılması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerde görülen hastalıklar ve kişilerin demografik özellikleri incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya, Malatya Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminden 2014 yılı ocak-kasım ayları arasında, halen aktif olarak hizmet alan 626 hasta dahil edildi. Veriler, Microsoft Excel programında analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların %60.5’i (n=379 ) kadın, %39.5’i (n=247) erkekti. 80 yaş ve üstü hastalar %37.7 (n=236) oranıyla en yüksek grubu oluşturdu. Kadınlarda serebrovasküler hastalıklar (SVH) %25.0 (n=95), yaşlılık %14.8 (n=56) ve alzheimer %13.2 (n=50) oranlarında saptandı. Erkeklerde ise SVH %21.8 (n=54), femur fraktürü ya da gonartroz nedeniyle opere olanlar % 11.3 (n=28), travma-trafik kazası sonrası fraktürü olan hastalar % 11.3 (n=28), yaşlılık ve alzheimer %8.5 (n=21) oranlarında saptandı.
SONUÇ: Son yıllarda yaşlı nüfusun ve kazalara bağlı sakatlıkların giderek artması, evde sağlık hizmetlerini daha da önemli hale getirmektedir. Bu çalışma, birimde çalışan personelin ve hastaların bakımını üstlenen yakınlarının eğitimine katkıda bulunarak, evde sağlık hizmetlerinin daha etkin bir biçimde sunulmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmetleri, serebro vasküler hastalık, yaşlılık, alzheimer.

Ersoy Öksüz, Elif Onat, Andleeb Shahzadi, Zeliha Yazıcı, Cumali Çetin. Evaluation of demographic characteristics, and general disease state of patients affliated with home health care unit of Malatya State Hospital. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 166-172

Corresponding Author: Ersoy Öksüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale