ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Serum fibrinopeptide A is increased in patients with acute coronary syndrome [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 17-23 | DOI: 10.14744/nci.2021.12499

Serum fibrinopeptide A is increased in patients with acute coronary syndrome

Ahmet Seyda Yilmaz1, Abdulkadir Uslu2, Faruk Kara3, Fatih Kahraman4, Omer Faruk Cirakoglu3
1Department of Cardiology, Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Rize, Turkiye
2Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkiye
4Department of Cardiology, Kutahya Evliya Celebi Training and Research Hospital, Kutahya, Turkiye

OBJECTIVE: Acute coronary syndrome (ACS) is one of the leading causes of mortality, globally. Atherosclerosis is an underlying factor in ACS process and coagulative cascade is activated secondary to atherosclerotic plaque rupture. Fibrinopeptide A (FPA) takes an active role in thrombus formation and is an indicator of coagulative process. We aimed to evaluate serum FPA level in patients with ACS.
METHODS: Patients diagnosed with ACS and chronic coronary syndrome (CCS), with non-obstructive coronary artery disease as a control group, were included in the study. Blood samples and demographic data of all patients were obtained at admission. Obtained data were compared between ACS and control groups.
RESULTS: The study consisted of 107 patients with ACS and 69 patients with CCS. ACS group was older (p<0.001) with male preponderance (p<0.001), more likely to had hypertension (p<0.001), and had a higher smoking rate (p<0.001). Serum FPA level was highest in the ST elevated myocardial infarction group (p<0.001). FPA>3.38 ng/mL predicted ACS with 89.7% sensitivity and 78% specificity (AUC: 0.825, 95% CI 0.745–0.905; p<0.001).
CONCLUSION: Serum FPA may be used for the differential diagnosis of ACS. In addition, patients with increased FPA may be considered to be given more aggressive antithrombotic medication.

Keywords: Acute coronary syndrome, atherothrombosis, fibrinopeptide A.

Serum fibrinopeptit A seviyesi Akut Koroner Sendrom hastalarında artmıştır

Ahmet Seyda Yilmaz1, Abdulkadir Uslu2, Faruk Kara3, Fatih Kahraman4, Omer Faruk Cirakoglu3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,Rize
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştirma Hastanesi, İstanbul
3Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Egitim ve Araştirma Hastanesi, Trabzon
4Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya

Giriş: Akut koroner sendrom (AKS) tüm dünyada en önde gelen mortalite sebeplerindendir. AKS temelinde aterosklerotik süreç vardır ve koagülatif süreç aterosklerotik plağın yırtılması sonucu aktive olur. Fibrinopeptit A (FPA) trombüs oluşumunda aktif rol alır ve koagülatif sürecin tetikleyicisidir. Biz bu çalışmamızda AKS hastalarında serum FPA seviyesini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza AKS ve kontrol grubu olarak tıkayıcı koroner arter hastalığı olmayan kronik koroner sendrom (KKS) tanıları konan hastalar dahil edildi. Kan numuneleri ve demografik özellikleri hastaneye başvuru esnasında elde edildi. Elde edilen veriler AKS ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamız AKS tanısı alan 107 hasta ve kontrol grubu olarak 69 katılımcıdan oluştu. AKS grubu daha yaşlıydı (p<0.001), erkek cinsiyet hakimiyeti vardı (p<0.001), daha fazla hipertansiyon oranına sahipti (p<0.001) ve sigara içme oranı daha fazlaydı (p<0.001). Serum FPA seviyesi ST eleve myokard infarktüsü (STEMI) grubunda daha fazla idi (p<0.001). FPA>3.38 ng/mL değeri 89.7% sensitivite ve 78% spesifite ile AKS yi tahmin etti (AUC: 0.825, 95% CI 0.745-0.905; P <0.001).
Sonuç: Serum FPA seviyesi AKS ayırıcı tanısında kullanılabilir. Ayrıca FPA seviyesi yüksek olan hastalarda daha agresif antitrombotik tedavi planlanabilir. (NCI-2021-4-23/R1)

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom (AKS), Aterotrombozis, Fibrinopeptit A

Ahmet Seyda Yilmaz, Abdulkadir Uslu, Faruk Kara, Fatih Kahraman, Omer Faruk Cirakoglu. Serum fibrinopeptide A is increased in patients with acute coronary syndrome. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 17-23

Corresponding Author: Ahmet Seyda Yilmaz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale