ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Ventricular arrhythmias in mitral valve prolapse syndrome and their relationship with electrocardiographic repolarization parameters [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 205-211 | DOI: 10.14744/nci.2021.12058

Ventricular arrhythmias in mitral valve prolapse syndrome and their relationship with electrocardiographic repolarization parameters

Berat Engin1, Erdem Cevik2, Rabia Deniz3, Huseyin Orta2, Ali Elitok2
1Department of Cardiology, Manavgat State Hospital, Antalya, Turkiye
2Department of Cardiology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
3Department of Internal Medicine, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of present study is to compare ventricular and supraventricular arrhythmia incidences in subjects with and without mitral valve prolapse (MVP) syndrome and to examine if an association exists between ventricular arrhythmias and repolarization parameters in patients with MVP syndrome.
METHODS: This cross-sectional study involved 41 subjects with MVP Syndrome and 41 subjects with palpitation but without MVP (control group). All subjects were subjected to lead-electrocardiogram, transthoracic echocardiography, and 24-h Holter monitoring to identify repolarization abnormalities, structural abnormalities, and supraventricular and ventricular arrhythmias. The QRS width, QTC interval, and Tpeak-Tend intervals were measured for each participant.
RESULTS: The number of subjects who had premature ventricular contractions (PVCs), couplets, and non-sustained ventricular tachycardia (NSVTs) was significantly higher in the MVP group compared to the control group. Left ventricular endsystolic diameter (LVESD) and left ventricular end-diastolic diameter (LVEDD) and left atrial diameter were also significantly higher in the MVP group than the control group. QRS width and Tpeak-Tend interval were also significantly higher in subjects with MVP than the controls. Correlation analysis showed a positive correlation between the severity of mitral regurgitation (MR) and the number of PVCs and couplets, while there was a significant correlation between left atrium (LA) diameter and the number of the PVCs and NSVTs.
CONCLUSION: Subjects with MVP experience ventricular arrhythmias more often including PVCs, couplets, and NSVTs compared to subjects without MVP. LVESD, LVEDD, LA diameter, QRS width, and Tpeak-Tend interval were increased in MVP subjects than those without MVP. There is an association between the severity of the MR and the frequency of the PVCs, couplets, or NSVTs.

Keywords: Mitral valve prolapse, repolarization, ventricular arrhythmias.

Mitral kapak prolapsus sendromunda ventriküler aritmiler ile ventriküler aritmilerin elektrokardiyografik repolarizasyon parametreleri arasındaki ilişki

Berat Engin1, Erdem Cevik2, Rabia Deniz3, Huseyin Orta2, Ali Elitok2
1Manavgat Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Antalya
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Bu çalışmada, mitral kapak prolapsus (MVP) Sendromu olan ve olmayan olgularda ventriküler ve supraventriküler aritmi insidansını karşılaştırmak ve mitral kapak prolapsus sendromlu hastalarda ventriküler aritmiler ile repolarizasyon parametreleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya MVP Sendromlu 41 hasta ve çarpıntısı olan ancak MVP'si olmayan 41 kişi (kontrol grubu) alındı. Repolarizasyon anormalliklerini, yapısal anormallikleri ve supraventriküler ve ventriküler aritmileri tanımlamak için tüm hastalara 12-lead elektrokardiyogram, transtorasik ekokardiyografi ve 24 saatlik Holter monitörizasyonu yapıldı. QRS genişliği, QTc aralığı ve Tpeak - Tend aralıkları her hasta için ölçüldü.
Bulgular: PVC, couplet ve NSVT yaşayan hasta sayısı, MVP grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti. Sol ventrikül sistol sonu ve diyastol sonu çapı ve sol atriyal çap da MVP grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. QRS genişliği ve Tpeak-Tend interval aralığı da MVP'li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek izlendi. Korelasyon analizi, Mitral yetersizliği (MY) ciddiyetinin PVC ve couplet sayısı ile pozitif korelasyon gösterdiğini ortaya çıkarmıştır; LA çapı, PVC'lerin ve NSVT'lerin sayısı ile önemli ölçüde korelasyon gösterdi.
Sonuç: MVP Sendromlu kişilerde, MVP'si olmayanlara göre PVC'ler, coupletler ve NSVT'ler dahil olmak üzere ventriküler aritmiler daha sık görülmektedir. LVESD, LVEDD, LA çapı, QRS genişliği ve Tpeak-Tend aralığı MVP'si olmayanlara göre MVP hastalarında artmıştır. MY ve LA çapının ciddiyeti, PVC'lerin, coupletlerin veya NSVT'lerin sıklığı ile ilişkilidir. (NCI-2021-1-47/R1)

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak prolapsusu, repolarizasyon, ventriküler aritmiler.

Berat Engin, Erdem Cevik, Rabia Deniz, Huseyin Orta, Ali Elitok. Ventricular arrhythmias in mitral valve prolapse syndrome and their relationship with electrocardiographic repolarization parameters. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 205-211

Corresponding Author: Berat Engin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale