ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Minimal esophagus dissection without approximating the hiatus in laparoscopic fundoplication in pediatric population [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 222-225 | DOI: 10.14744/nci.2020.10693

Minimal esophagus dissection without approximating the hiatus in laparoscopic fundoplication in pediatric population

Ergun Ergun, Gulnur Gollu, Ufuk Ates, Aydin Yagmurlu
Department of Pediatric Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: An important part of laparoscopic Nissen’s fundoplication (LNF) is a proper wrap, which may only be possible with proper dissection of esophagus and hiatus. However, too much dissection of esophagus and hiatus to gain sufficient length of esophagus increases morbidity. The aim of this study is to analyze the effect of minimal esophagus dissection in LNF on recurrence and post-operative hiatal hernia.
METHODS: The present study includes the children (0–18 years) who underwent LNF with minimal esophagus dissection and without hiatal closure between 2008 and 2016. The charts of the patients analyzed retrospectively and evaluated in terms of recurrence and post-operative hiatal hernia.
RESULTS: There were 143 children. Mean age was 4.5±4.6 year (20 days–17 years). About 54% of the children (n=78) were neurologically impaired. There were two temporary intestinal obstructions which did not require surgery, one esophageal tightness which resolved with one dilatation session and one recurrence with hiatal hernia which required reoperation.
CONCLUSION: Minimal esophagus dissection without hiatal closure in LNF avoids dysphagia with no increase in the rate of recurrence and complications.

Keywords: Child, fundoplication; gastroesophageal reflux; laparoscopy.

Çocukluk çağı laparoskopik fundoplikasyonda minimal özofagus diseksiyonu; nüks gelişimi ve hiatal herni oluşumuna etkisi

Ergun Ergun, Gulnur Gollu, Ufuk Ates, Aydin Yagmurlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Laparoskopik Nissen fundoplikasyonunun önemli bir parçası yeterli özofagus ve hiatus diseksiyonuyla sağlanabilen fundusun hazırlanması kısmıdır. Ancak yeterli intraabdominal özofagus oluşturmak için fazla hiatal diseksiyon yapılması morbidite artışına sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı laparoskopik Nissen fundoplikasyonunda minimal özofagus diseksiyonu yapılan hastalarda hiatusun daraltılmamasının nüks ve postoperatif hiyatal herni görülmesine etkisinin araştırılmasıdır.
Metod: Çalışmaya 2008-2016 yılları arasında, minimal özofagus diseksiyonu ile, hiatus daraltılmadan laparoskopik Nissen fundoplikasyonu yapılan 0-18 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak kaydedildi; nüks ve postoperatif hiatal herni açısından analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya 143 çocuk dahil edildi. Ortalama yaş 4,5 ±4,6 yıldı (20 gün-17 yaş). Çocukların %54’ünün (n=78) nörolojik defisiti vardı. İki çocukta konservatif yaklaşımla gerileyen postoperatif ileus, bir çocukta tek seans dilatasyon ile tedavi edilen özofageal darlık gelişti. Bir çocukta hiatal herni eşlik eden nüks gelişti ve tekrar ameliyat edildi.
Sonuç: Minimal özofagus diseksiyonu ile, hiatus daraltılmadan yapılan laparoskopik Nissen fundoplikasyonu nüks ve komplikasyon oranlarında artışa neden olmaksızın disfajiden kaçınmayı sağlar. (NCI-2019-0355.R1)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gastroözofageal reflü, fundoplikasyon; laparoskopi

Ergun Ergun, Gulnur Gollu, Ufuk Ates, Aydin Yagmurlu. Minimal esophagus dissection without approximating the hiatus in laparoscopic fundoplication in pediatric population. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 222-225

Corresponding Author: Ergun Ergun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale