ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The effects of acute hypoxia on audition: An experimental study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 1-7 | DOI: 10.14744/nci.2020.10586

The effects of acute hypoxia on audition: An experimental study

Mehmet Turan Cicek1, Cigdem Firat Koca2, Mustafa Akarcay3
1Department of Otorhinolaryngology, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Malatya State Hospital, Malatya, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Demiroglu Bilim University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a health problem that has increasing importance in society. In the literature, many studies about an audition in patients with OSAS are present. In this study, the effects of hypoxia on an audition that develop during the apnea attacks in OSAS were investigated experimentally.
METHODS: This study was conducted in Inonu University Audiology Laboratory after the approval of Inonu University Faculty of Medicine Experimental Animal Research Ethics Committee (Protocol Number: 2011/A-102). In this study, 15 Wistar albino rats with a weight of 250–300 g were used. Anesthesia was performed by 40 mg/kg Ketamine and 5 mg/kg Xylazine through intramuscular administration. The processes were applied in the silence. This study involved 15 rats with normal auditory functions. Only tracheotomy was performed in the control group. Auditory assays were administered with otoacoustic emission (DP gram) before and after the process. In hypoxia group, hypoxia was created by making apnea attacks that lasted at least 10 seconds after the tracheotomy process. Auditory assays using DP gram were performed before tracheotomy and during hypoxia in the hypoxia group.
RESULTS: In the control group, statistically significant values were not found. In the hypoxia group, statistically significant differences were detected in high frequencies.
CONCLUSION: In conclusion, cochlear reply decreased in high frequencies during hypoxia that was created by apnea attacks.

Keywords: Autoacoustic emission, hypoxia; obstructive sleep apnea.

Akut Hipoksinin İşitme Üzerine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma

Mehmet Turan Cicek1, Cigdem Firat Koca2, Mustafa Akarcay3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
2Malatya Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Malatya
3Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul

Objektif: Obstrüktif uyku apne sendromu toplumda giderek önem kazanan bir sağlık problemidir. Apneler ile birlikte gelişen tekrarlayan arteriyel oksijen desatürasyonları gece içinde birçok defa devam eder. Bu çalışmada OUAS’taki apne atakları sonucunda oluşan hipoksinin işitme üzerine etkisi deneysel olarak araştırıldı.
Materyal Metod: Bu çalışma xxxxx Deney Hayvanı Araştırmaları Etik Kurulunun 2011/A-102 numara ile izni alındıktan sonra, xxxxx Deney Hayvanları Laboratuvarında gerçekleştirildi. Çalışmada toplam 15 adet ağırlıkları 250-350 g arasında değişen Wistar albino cinsi, rat kullanıldı. Hayvanlara 40 mg/kg Ketamin ve 5 mg/kg Xylazine intramusküler yolla verilerek anestezi sağlandıktan sonra oluşturulan sessiz ortamda işlemler uygulandı.Çalışmaya işitmesi normal olan toplam 15 rat dahil edildi. Kontrol grubuna sadece trakeotomi yapıldı. İşlem öncesi ve sonrası DP gram ile işitme ölçümleri yapıldı.Hipoksi grubuna ise trakeotomi işlemi sonrasında en az 10 sn süren apne atağı oluşturularak hipoksi meydana getirildi. Hipoksi grubunda trakeotomi öncesinde ve hipoksi esnasında DP gram ile işitme ölçümleri yapıldı.
Sonuç: Kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı değerler elde edilmedi. Hipoksi grubunda yüksek frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı. Sonuç olarak; Apne atakları ile oluşturulan hipoksi esnasında yüksek Sonuç olarak; Apne atakları ile oluşturulan hipoksi esnasında yüksek frekanslarda koklear cevap azalmaktadır. (NCI-2019-0126.R1)

Anahtar Kelimeler: Obstruktif sleep apne, hipoksi, otoakustik emisyon.

Mehmet Turan Cicek, Cigdem Firat Koca, Mustafa Akarcay. The effects of acute hypoxia on audition: An experimental study. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 1-7

Corresponding Author: Cigdem Firat Koca
LookUs & Online Makale