ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of epidemiological, clinical, laboratory and treatment characteristics of Crimen Congo hemorrhagic fever patients: Results of a 10-year analysis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 177-183 | DOI: 10.14744/nci.2023.09815

Evaluation of epidemiological, clinical, laboratory and treatment characteristics of Crimen Congo hemorrhagic fever patients: Results of a 10-year analysis

Mustafa Arslan1, Senol Comoglu2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Amasya Sabuncuoglu Serefeddin Training and Research Hospital, Amasya, Turkiye
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a viral zoonosis transmitted by ticks and may have an acute and severe course with fever, bleeding, muscle aches, headache, diarrhea, weakness, and similar non-specific symptoms. This study aimed to determine the distribution of CCHF cases in Amasya province, which is endemic for this disease, according to districts, epidemiological, clinical, laboratory, and treatment characteristics.
METHODS: The characteristics of 88 CCHF cases over 18 who were admitted to our clinic and treated between January 2013 and January 2023 were evaluated retrospectively. Demographic data such as age, gender, occupation, district of residence, history of tick contact, the incubation period of the disease, period of development of the disease (months, years), length of hospital stay, symptoms, physical examination and laboratory findings, blood product replacement therapies applied, recovery and mortality status of the patients were reached by scanning the patient files.
RESULTS: The mean age (±standard deviation) of 88 cases was 48±18 years, and 53 (60.2%) were male. Of the patients, 68 (77.3%) were engaged in farming and animal husbandry, and 79 (89.7%) lived in villages and hamlets. Tasova district had the highest frequency of cases, with 29 (32.9%) patients. June was the most common month for the disease, with 31 (35.2%) cases. The most common symptom on admission was fatigue, with a rate of 93%. Other symptoms included myalgia and arthralgia (83.2%), fever (65%), headache (64.4%), nausea-vomiting (43.5%), conjunctival hyperemia (35.2%), and diarrhea (21.7%). In clinical follow-up, bleeding was missed in 15 (17.04%) patients. On admission to the hospital, there were elevated levels of thrombocytopenia (92%), leukopenia (84.1%), aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase (86.3%), creatinine phosphokinase (71.6%), and lactate dehydrogenase (76.1%). None of the patients were given ribavirin treatment. Our mortality rate was 3.40% with three patients.
CONCLUSION: Amasya is an endemic area for CCHF with all its districts. In our province’s spring and summer months, tick contact history and the farming-livestock profession should be questioned in patients with fever complaints in clinic admissions, especially emergency services. In the case of the detection of thrombocytopenia in these patients, CCHF should be kept in mind.

Keywords: Amasya; Crimean Congo hemorrhagic fever; mortality rate.

Kırım Kongo kanamalı ateşi tanısıyla izlenen hastaların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi: 10 yıllık analiz

Mustafa Arslan1, Senol Comoglu2
1Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Amasya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA); kenelerle bulaşan, ateş, kanama, kas ağrıları, baş ağrısı, ishal, halsizlik ve benzeri non-spesifik semptomlarla seyreden, akut ve ciddi seyirli olabilen viral bir zoonozdur. Bu çalışmada, bu hastalık için endemik olan Amasya ilindeki KKKA vakalarının ilçelere göre dağılımları, epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2013-Ocak 2023 tarihleri arasında kliniğimize yatırılarak tedavi edilen 18 yaş üstü toplam 88 KKKA olgusunun özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait yaş, cinsiyet, meslek, ikamet edilen ilçe gibi demografik veriler, kene teması öyküsü, hastalığın inkübasyon süresi, hastalığın geliştiği dönem (ay, yıl), hastanede kalış süresi, semptomlar, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, uygulanan kan ürünü replasman tedavileri, hastaların iyileşme ve mortalite durumlarına hasta dosyaları taranarak ulaşıldı.
Bulgular: 88 olgunun yaş ortalaması (±standard sapma) 48±18 yıl, 53 (%60,2)’ü erkekti. Hastaların 68 (%77,3)’i çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktaydı ve 79 (%89,7) hasta köy ve mezralarda yaşamakta idi. Taşova ilçesi 29 (%32,9) hasta ile vakaların en sık görüldüğü ilçeydi. Haziran ayı 31(%35,2) vaka ile hastalığın en sık görüldüğü aydı. Başvurudaki en sık semptom %93 oranı ile halsizlikti. Diğer semptomlar arasında, miyalji ve artralji (%83,2) ateş (%65), baş ağrısı (%64,4), bulantı-kusma (%43,5), konjonktival hiperemi (%35,2) ve ishal (%21,7) vardı. Klinik takiplerde 15 (%17,04) hastada kanama gözlendi. Hastaneye başvuruda trombositopeni (%92), lökopeni (%84,1), aspartat aminotransferaz ile alanin aminotransferaz (%86,3), kreatinin fosfokinaz (%71,6), ve laktat dehidrogezan (%76,1) düzeylerinde yükselme olduğu görüldü. Hiçbir hastaya ribavirin tedavisi verilmedi. Mortalite oranımız üç hasta ile %3,40’tır.
Sonuç: Amasya tüm ilçeleri ile birlikte KKKA için endemik bir sahadır. İlkbahar ve yaz aylarında ilimizde başta acil servisler olmak üzere kliniklere başvurularda ateş şikayeti olan hastalarda kene temas öyküsü ve çiftçilik-hayvancılık mesleği mutlaka sorgulanmalıdır. Bu hastalarda trombositopeni tespit edilmesi durumunda KKKA akla getirilmelidir. (NCI-2023-5-17)

Anahtar Kelimeler: Amasya; Kırım Kongo kanamalı ateşi; mortalite oranı.

Mustafa Arslan, Senol Comoglu. Evaluation of epidemiological, clinical, laboratory and treatment characteristics of Crimen Congo hemorrhagic fever patients: Results of a 10-year analysis. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 177-183

Corresponding Author: Mustafa Arslan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale