ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The relationship between seborrheic dermatitis and body composition parameters [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 271-276 | DOI: 10.14744/nci.2022.08068

The relationship between seborrheic dermatitis and body composition parameters

Aysegul Ozgul, Nihal Altunisik, Dursun Turkmen, Serpil Sener
Department of Dermatology, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkiye

OBJECTIVE: Seborrheic dermatitis (SD) is a chronic, recurrent inflammatory skin disease characterized by clinically scaly patches. It is known that skin diseases with chronic inflammation are associated with comorbid conditions such as metabolic syndrome, obesity, cardiovascular diseases (CVD) and diabetes. In recent years, there are studies investigating the relationship of SD with metabolic syndrome, hypertension, obesity and nutritional factors. However, there is no study evaluating body composition parameters in SD patients. In the light of this information, it was aimed to evaluate the relationship between SD and body composition parameters.
METHODS: The study was conducted on a total of 78 participants, including 39 SD patients over the age of 18 and 39 age- and gender-matched control patients, who applied to the University Faculty of Medicine Dermatology outpatient clinic. Body composition parameters were measured for each participant with the Tanita MC 580 Body Analyzer. In addition, SD area severity ındex (SDASI) was calculated in the SD patient group. These parameters were compared between the case and control groups.
RESULTS: There was no significant difference concerning height (p=0.208), weight (p=0.309), body mass index (p=0.762), fat mass (p=0.092), metabolic age (p=0.916), body density (p=0.180), mineral (p=0.699), visceral adiposity (p=0.401), protein (p=0.665), and other body composition parameters, between the case and control groups. There was only positive correlation between SDASI and height (p=0.026) and protein (0.016) value.
CONCLUSION: SD may be associated with obesity, metabolic syndrome, insulin resistance, and CVD, but the results are unclear and further studies are needed.

Keywords: Seborrheic dermatitis, body composition parameters, dermatitis.

Seboreik dermatit ve vücut kompozisyon parametreleri arasındaki ilişki

Aysegul Ozgul, Nihal Altunisik, Dursun Turkmen, Serpil Sener
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya

Giriş: Seboreik dermatit (SD), klinik olarak kepekli yamalarla karakterize kronik, tekrarlayan enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Kronik enflamasyonlu deri hastalıklarının metabolik sendrom, obezite, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) ve diyabet gibi komorbid durumlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Son yıllarda SD'in metabolik sendrom, hipertansiyon, obezite ve beslenme faktörleri ile ilişkisini araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Ancak SD hastalarında vücut kompozisyonu parametrelerini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında SD ile vücut kompozisyon parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, Üniversite Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran 18 yaş üstü 39 SD hastası ve 39 yaş ve cinsiyet uyumlu kontrol hastası olmak üzere toplam 78 katılımcı üzerinde gerçekleştirildi. Tanita MC 580 Body Analyzer ile her katılımcı için vücut kompozisyon parametreleri ölçüldü. Ayrıca SD hasta grubunda Seboreik Dermatit Alan Şiddet İndeksi (SDASI) hesaplandı. Bu parametreler vaka ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında boy (p=0,208), ağırlık (p=0,309), vücut kitle indeksi (p=0,762), yağ kütlesi (p=0,092), metabolik yaş (p=0,916), vücut yoğunluğu (p=0,180), mineral (p=0,699), viseral yağlanma (p=0,401), protein (p=0,665) ve diğer vücut kompozisyon parametreleri açısından anlamlı fark yoktu. Sadece SDASI ile boy (p=0,026) ve protein (p=0,016) değerleri arasında pozitif bir korelasyon vardı.
Sonuç: SD, obezite, metabolik sendrom, insülin direnci ve KVH ile ilişkili olabilir, ancak sonuçlar net değildir ve daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. (NCI-2021-12-3/R1)

Anahtar Kelimeler: Seboreik dermatit, vücut kompozisyon parametreleri, dermatit.

Aysegul Ozgul, Nihal Altunisik, Dursun Turkmen, Serpil Sener. The relationship between seborrheic dermatitis and body composition parameters. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 271-276

Corresponding Author: Dursun Turkmen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale