ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Sarcopenia, but not malnutrition, is associated with fear of falling in older patients with dementia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(1): 45-51 | DOI: 10.14744/nci.2023.07717

Sarcopenia, but not malnutrition, is associated with fear of falling in older patients with dementia

Saadet Koc Okudur1, Lee Smith2, Semen Gokce Tan3, Veliye Yigitalp3, Pinar Soysal3
1Department of Geriatric Medicine, Manisa State Hospital, Manisa, Turkiye
2The Cambridge Centre for Sport and Exercise Science, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK
3Department of Geriatric Medicine, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Fear of falling (FoF) is common in patients with cognitive impairment. However, the role of sarcopenia and malnutrition, which are two important factors that cause falls, on FoF is unknown. The aim of this study was to explore the association between FoF and malnutrition and sarcopenia in older patients with dementia.
METHODS: Two hundred and sixty-six dementia patients underwent comprehensive geriatric assessment. The Falls Efficacy Scale–International (FES-I) was applied to assign and classify FoF. Scores for the FES-I scale were categorized as ≥28, 20–27, or 16–19, representing high concern, moderate, and no or low concern about FoF, respectively. Mini Nutritional Assessment (MNA) scores <17, 17–23.5, or >23.5 were categorized as malnutrition, malnutrition risk, and well-nourished, respectively. Sarcopenia was defined using the SARC-F tool. SARC-F score ≥4 was categorized as sarcopenia. Serum folate, Vitamin B12, and Vitamin D deficiencies were also evaluated. The relationship between FoF groups and nutritional status, presence of sarcopenia, and micronutrient status was evaluated.
RESULTS: The mean age was 80.83±6.61 years. The prevalence of moderate and high FoF in dementia patients was 51%. There was a significant difference in terms of cerebrovascular events, the history of falling, instrumental and basic activities of daily living (IADL and BADL), MNA, and SARC-F scores between the FoF groups (p<0.05). The association between sarcopenia and FoF persisted in multivariable analysis adjusted for MNA scores, cerebrovascular events, falls history, BADL, and IADL (OR=2.67, 95% CI: 1.50–4.50), but there was no significant association between malnutrition/micronutrient deficiencies and FoF (p>0.05).
CONCLUSION: Sarcopenia is associated with the severity of FoF, but malnutrition or micronutrient deficiencies are not associated with the severity of FoF in older patients with dementia.

Keywords: Dementia, fear of falling, malnutrition, older adults; sarcopenia.

Malnütrisyon değil ama sarkopeni yaşlı demans hastalarında düşme korkusuyla ilişkilidir

Saadet Koc Okudur1, Lee Smith2, Semen Gokce Tan3, Veliye Yigitalp3, Pinar Soysal3
1Manisa Devlet Hastanesi, Geriatri Kliniği, Manisa
2Cambridge Spor ve Egzersiz Bilimi Merkezi, Anglia Ruskin Üniversitesi, Cambridge, Birleşik Krallık
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Düşme korkusunun (DK) kognitif bozukluğu olan hastalarda sık görüldüğü bilinmektedir. Ancak bu hastalarda düşmeye sebep olan iki önemli faktör olan sarkopeni ve malnütrisyonun DK üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı demansı olan yaşlı hastalarda DK ile malnütrisyon ve sarkopeni arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 266 demans hastasına ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapıldı. DK’yı belirlemek ve sınıflandırmak için Düşme Etkinlik Ölçeği–Uluslararası FES-I kullanıldı. FES-I ölçeği için puanlar, DK hakkında sırasıyla yüksek, orta ve hiç veya düşük endişeyi temsil eden ≥28, 20-27 veya 16-19 olarak kategorize edildi. Mini Nutritional Assessment (MNA) skorları <17, 17-23.5 veya >23.5, sırasıyla malnütrisyon, malnütrisyon riski ve iyi beslenmiş olarak sınıflandı. Sarkopeni, SARC-F aracı kullanılarak tanımlandı. SARC-F skoru ≥4 sarkopeni olarak sınıflandı. Serum folat, B12 vitamini ve D vitamini eksiklikleri de değerlendirildi. DK grupları ile nütrisyonel durum, sarkopeni varlığı ve mikronutrient durumları arasında ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaş 80.83 ± 6.61 idi. Demans hastalarında orta ve yüksek DK prevalansı %51 idi. Serebrovasküler olaylar, düşme öyküsü, Enstrümental ve Temel Günlük Yaşam Aktiviteleri (EGYA ve TGYA), MNA ve SARC-F skorları açısından DK grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktaydı (p <0,05). MNA skorları, serebrovasküler olaylar, düşme öyküsü, TGYA ve EGYA için düzeltme yapılarak gerçekleştirilen çok değişkenli analizde, sarkopeni ile DK arasındaki ilişki devam etti (OR = 2,67, %95 GA: 1,50 ila 4,50), ancak malnütrisyon/mikronutrient eksiklikleri ile DK arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktaydı (p>0.05).
SONUÇ: Sarkopeni, demansı olan yaşlı hastalarda DK’nın şiddeti ile ilişkilidir, ancak malnütrisyon veya mikronutrient eksiklikleri ile DK ilişkili değildir. (NCI-2022-11-19)

Anahtar Kelimeler: Demans, düşme korkusu, malnütrisyon, yaşlı hasta; sarkopenia.

Saadet Koc Okudur, Lee Smith, Semen Gokce Tan, Veliye Yigitalp, Pinar Soysal. Sarcopenia, but not malnutrition, is associated with fear of falling in older patients with dementia. North Clin Istanb. 2024; 11(1): 45-51

Corresponding Author: Pinar Soysal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale