ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Treatment of gastrointestinal stromal tumors: A single-center experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 385-392 | DOI: 10.14744/nci.2020.04468

Treatment of gastrointestinal stromal tumors: A single-center experience

Senar Ebinc, Zeynep Oruc
Department of Medical Oncology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey

OBJECTIVE: Gastrointestinal stromal tumors are the most common mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract. We aimed to examine the clinical characteristics and treatment outcomes of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor (GIST) who were followed up and treated in our center.
METHODS: This study retrospectively evaluated the clinical characteristics, disease stages, administered treatments, and treatment responses of 67 patients diagnosed with GIST who presented to our center between 2007 and 2015.
RESULTS: Of the 67 patients included in our study, 24 (35.8%) were female and 43 (64.2%) were male. Median age at diagnosis was 54 years (23–86). Primary tumor localization was the stomach in 38.8% (n=26), small intestine in 46.2% (n=31), colorectal in 6% (n=4), and extra-gastrointestinal in 9% (n=6) of the patients. At diagnosis, 19 patients (28.4%) were at a metastatic stage. Fifty-seven patients (85.1%) underwent surgery. Thirty-three patients received one line, 20 patients received two lines, and 12 patients received three lines of treatment. The first-line treatment resulted in complete response in 12 patients (36.4%), partial response in 15 patients (45.5%), stable disease in 5 patients (15.2%), and progression in 1 patient (3%). Progression-free survival (PFS) was 36 months for the first-line treatment. The second-line treatment resulted in partial response in 7 patients (35%), stable disease in 12 patients (60%), and progression in 1 patient (5%). PFS was 12 months for the second-line treatment. The third-line treatment resulted in complete response in 1 patient (8.3%), partial response in 3 patients (25%), stable disease in 5 patients (41.7%), and progression in 3 patients (25%). PFS was 9 months for the third-line treatment. The fourth-line treatment resulted in stable disease in 4 patients (80%) and progression in 1 patient (20%). PFS was 4 months for the fourth-line treatment. Overall survival was 90 months for all patients.
CONCLUSION: The use of tyrosine kinase inhibitors such as imatinib has a significant favorable effect on the prognosis in the treatment of GISTs, both in adjuvant therapy and in advanced stage disease.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumors, imatinib, tyrosine kinase inhibitors.

Gastrointestinal stromal tümörde tedavi yaklaşimi: Tek merkez deneyimi

Senar Ebinc, Zeynep Oruc
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Giriş: Gastrointestinal stromal tümörler gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir. Biz merkezimizde takip ve tedavi edilen gastrointestinal stromal tümör tanılı hastalarımızın klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: Çalışmamızda 2007-2015 yılları arasında merkezimize başvuran gastrointestinal stromal tümör tanılı 67 hastanın; klinik özellikleri, hastalık evreleri, aldıkları tedaviler ve tedaviye yanıtları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 67 hastanın 24’ü (%35,8) kadın, 43’ü (%64,2) erkek idi. Medyan tanı yaşı 54 yıl (23-86) idi. Primer tümörün lokalizasyonu; %38,8 (n=26) mide, %46,2 (n=31) ince bağırsak, % 6 (n=4) kolorektal ve %9 (n=6) ekstra-gastrointestinal yerleşim idi. Tanı anında 19 hasta (%28,4) metastatik evrede idi. Elli yedi hastaya (%85,1) cerrahi uygulanmıştı. Otuz üç hasta bir basamak tedavi, 20 hasta iki basamak tedavi, 12 hasta üç basamak tedavi almıştı. Birinci basamak tedavi ile 12 hastada (%36,4) tam yanıt, 15 hastada (%45,5) kısmi yanıt, 5 hastada (%15,2) stabil hastalık, 1 hastada (%3) ise progresyon gözlenmişti. Progresyonsuz sağkalım süresi birinci basamak tedavide 36 ay idi. İkinci sıra tedavi ile 7 hastada (%35) kısmi yanıt, 12 hastada (%60) stabil hastalık ve 1 hastada (%5) progresyon görülmüştü. İkinci basamak tedavide progresyonsuz sağkalım süresi 12 ay idi. Üçüncü basamak tedavi ile 1 hastada (%8,3) tam yanıt, 3 hastada (%25) kısmi yanıt, 5 hastada (%41,7) stabil hastalık ve 3 hastada (%25) progresyon izlenmişti. Üçüncü basamak tedavide progresyonsuz sağkalım süresi 9 ay idi. Dördüncü basamak tedavi ile 4 hastada (%80) stabil hastalık ve 1 hastada (%20) progresyon görülmüştü. Dördüncü basamak tedavi ile progresyonsuz sağkalım süresi 4 aydı. Tüm hastalarda genel sağkalım süresi 90 aydı.
Sonuç: Gastrointestinal stromal tümör tedavisinde; hem adjuvan tedavide hem de ileri evre hastalıkta imatinib gibi tirozin kinaz inhibitörlerinin kullanımı prognoza önemli derecede olumlu katkıda bulunmaktadır. (NCI-2020-0342.R1)

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümörler, İmatinib, Tirozin kinaz inhibitörleri.

Senar Ebinc, Zeynep Oruc. Treatment of gastrointestinal stromal tumors: A single-center experience. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 385-392

Corresponding Author: Senar Ebinc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale