ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Effectiveness of simultaneous umbilical hernia primary repair with laparoscopic cholecystectomy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 556-559 | DOI: 10.14744/nci.2022.02700

Effectiveness of simultaneous umbilical hernia primary repair with laparoscopic cholecystectomy

Ramazan Gundogdu, Serkan Erkan, Murat Kus, Huseyin Ozgur Aytac, Hakan Yabanoglu
Department of General Surgery, Baskent University Dr. Turgut Noyan Training and Research Hospital, Adana, Turkiye

OBJECTIVE: Umbilical hernia repair can be easily performed simultaneously with laparoscopic cholecystectomy. The use of mesh is recommended for hernias larger than 1 cm. In this study, patients with primary repair of umbilical hernia simultane-ously with laparoscopic cholecystectomy were evaluated. It aimed to present the effectiveness of this method and the effect of body mass index (BMI) on treatment results.
METHODS: The records of patients who underwent primary repair of umbilical hernia simultaneously with laparoscopic cholecystectomy between 2014 and 2021 were reviewed retrospectively. Patients’ age, gender, BMI, length of hospital stay, recurrence and reoperation information, and follow-up times were analyzed. The patients were examined in three groups according to their BMI, and the effect of BMI on treatment was investigated.
RESULTS: patients were included in the study. Median values of the patients for age, BMI, hospitalization, and follow-up were 63 (28–94), 31 (20–51) kg/m2, 1 (1–25) days, and 23 (0.6–76) months, respectively. Recurrence was detected in 8 patients. BMI was <25 in one patient with recurrence and >30 in 5 patients. There was no significant correlation between length of stay, number of relapse and reoperation, and BMI (p>0.05).
CONCLUSION: In our study, the recurrence rate was found to be higher than the studies reported with the use of mesh, and most of the patients with recurrence are obese, although it is not statistically significant. If the recurrence rate is acceptable, we believe that repair with primary suture is feasible in umbilical hernia.

Keywords: Cholelithiasis, mesh, primary repair, umbilical hernia.

Laparoskopik kolesistektomi ile eş zamanlı umbilikal herni primer onarımının etkinliği

Ramazan Gundogdu, Serkan Erkan, Murat Kus, Huseyin Ozgur Aytac, Hakan Yabanoglu
Başkent Üniversitesi, Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana

Amaç: Umbilikal herni onarımı laparoskopik kolesistektomi ile eş zamanlı olarak kolaylıkla yapılabilmektedir. 1 cm'den büyük fıtıklar için meş kullanılması önerilir. Bu çalışmada laparoskopik kolesistektomi ile eş zamanlı olarak göbek fıtığı primer onarımı yapılan hastalar değerlendirildi. Bu yöntemin etkinliği ve vücut kitle indeksinin (VKİ) tedavi sonuçlarına etkisinin ortaya konulması amaçlandı.
Gereç ve yöntem: 2014-2021 yılları arasında laparoskopik kolesistektomi ile eş zamanlı olarak umbilikal herni primer onarımı yapılan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, VKİ, yatış süresi, nüks ve reoperasyon bilgileri ile takip süreleri incelendi. Hastalar VKİ'lerine göre üç grupta incelendi ve VKİ'nin tedaviye etkisi araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 71 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, VKİ, yatış ve takip ortalama değerleri sırasıyla 63 (28-94), 31 (20-51) kg/m2, bir (1-25) gün ve 23 (0,6-76) ay idi. 8 hastada nüks tespit edildi. VKİ, nüks olan bir hastada <25 ve 5 hastada >30 idi. Yatış süresi, nüks ve tekrar ameliyat sayısı ile VKİ arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda nüks oranı meş kullanımı ile bildirilen çalışmalardan daha yüksek bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı olmasa da nüks görülen hastaların çoğu obezdi. Eğer nüks oranı kabul edilebilir düzeyde ise umbilikal hernide primer sütür ile onarımın mümkün olduğu kanaatindeyiz. (NCI-2022-5-7/R1)

Anahtar Kelimeler: Kolelitiazis, meş, primer onarım, umbilikal herni.

Ramazan Gundogdu, Serkan Erkan, Murat Kus, Huseyin Ozgur Aytac, Hakan Yabanoglu. Effectiveness of simultaneous umbilical hernia primary repair with laparoscopic cholecystectomy. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 556-559

Corresponding Author: Ramazan Gundogdu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale