ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The evaluation of nailfold videocapillaroscopy findings in patients with type 2 diabetes with and without diabetic retinopathy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 146-150 | DOI: 10.14744/nci.2018.02222

The evaluation of nailfold videocapillaroscopy findings in patients with type 2 diabetes with and without diabetic retinopathy

Sibel Bakirci1, Erkan Celik2, Seyyid Bilal Açıkgöz3, Zeynep Ertürk4, Aysel Gürkan Toçoğlu4, Narin Nasiroglu Imga5, Muhammed Kaya4, Ali Tamer4
1Department of Rheumatology, University of Ottawa, Ottawa, Canada
2Department of Ophthalmology, Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
3Department of Internal Medicine, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
4Department of Internal Medicine, Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
5Department of Endocrinology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is a chronic hyperglycemic state and is associated with microvascular structural alterations. This study aimed to investigate the diameters of capillary loops and morphostructural changes using nailfold video capillaroscopy (NVC) in patients with type 2 DM with and without diabetic retinopathy (DR).
METHODS: This cross-sectional, single-center study was conducted in patients with type 2 DM who were followed in outpatient clinics of ophthalmology and internal medicine. General demographic data were collected from patients. An ophthalmologist examined all patients in terms of DR. A rheumatologist blinded to the clinical data performed NVC. The diameters of apical, arterial, and venous loop of capillaries were measured, and the microvascular changes of capillaries were scored.
RESULTS: In this study, 44 patients with type 2 DM with DR (47.7% males) and 20 patients with type 2 DM without DR (55% males) were included. In our study, patients with type 2 DM with DR had more frequent capillary hemorrhage, more frequent ectasia, more frequent giant capillary, and more frequent neo-angiogenesis than patients with type 2 DM without DR. However, these findings were not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further controlled studies with large sample size are needed to determine the characteristic NVC findings of DR in patients with type 2 DM.

Keywords: Diabetic retinopathy, diabetes mellitus, microvascular changes; nailfold videocapillaroscopy.

Retinopatisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetli Hastalarda Tırnak Yatağı Videokapillaroskopi Bulgularının Değerlendirilmesi

Sibel Bakirci1, Erkan Celik2, Seyyid Bilal Açıkgöz3, Zeynep Ertürk4, Aysel Gürkan Toçoğlu4, Narin Nasiroglu Imga5, Muhammed Kaya4, Ali Tamer4
1Ottawa Universitesi, Romatoloji, Ottawa, KANADA
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Sakarya, TÜRKİYE
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Kocaeli, TÜRKİYE
4Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Sakarya, TÜRKİYE
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji, Ankara, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetes Mellitus (DM), kronik hiperglisemik durum olarak tanımlanır ve mikrovasküler yapısal değişikliklerle ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, diyabetik retinopati (DR) ’si olan ve olmayan tip 2 DM'li hastalarda, tırnak yatağı videokapillaroskopi (TVK) kullanarak kapiller damar çaplarını ve kapillerin yapısal değişikliklerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel, tek merkezli çalışma, oftalmoloji ve iç hastalıkları polikliniklerinde takip edilen tip 2 DM'li hastalarda yapılmıştır. Genel demografik veriler hastalardan toplanıldı. Tüm hastalar bir oftalmolog tarafından DR açısından değerlendirildi. Tırnak yatağı videokapillaroskopi bir romatolog tarafından klinik verilere kör olarak yapıldı Kapillerin, apikal, arteriyel ve venöz bacaklarının çapları ölçüldü ve mikrovaskuler degişiklikler skorlandı.
BULGULAR: Kırk dört DR’si olan tip 2 DM hastası ((% 47,7 erkek), 20 DR’si olmayan tip 2 DM hastası(% 55 erkek) bu çalışmaya dahil edildi. Biz çalısmamızda istatiksel anlamlılığa ulaşmasada, kıvrımlı kapil, kanama alanı, ektazisi, dev kapil ve neo angiogenezisin DR pozitifliği olan hastalarda, DR negatifliği olan hastalara göre daha yüksek oranda tespit ettik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DM’ li hastalarda, DR’nin karakteristik kapillaroskopik bulguların belirlenmesi için daha büyük örneklem büyüklügüne sahip kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, diyabetik retinopati, tırnak yatağı videokapillaroskopi, mikrovasküler degisiklikler

Sibel Bakirci, Erkan Celik, Seyyid Bilal Açıkgöz, Zeynep Ertürk, Aysel Gürkan Toçoğlu, Narin Nasiroglu Imga, Muhammed Kaya, Ali Tamer. The evaluation of nailfold videocapillaroscopy findings in patients with type 2 diabetes with and without diabetic retinopathy. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 146-150

Corresponding Author: Sibel Bakirci, Canada
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale