ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of the relation between HBA1C and MPV, PDW levels of patients with Type 2 diabetes admitted in internal medicine polyclinics [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 681-686 | DOI: 10.14744/nci.2023.01205

Evaluation of the relation between HBA1C and MPV, PDW levels of patients with Type 2 diabetes admitted in internal medicine polyclinics

Funda Aktas, Mehmet Burak Aktuglu
Department of Family Medicine, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Diabetes is a chronic, broad-spectrum metabolic disorder that requires continuous medical care, in which the organism cannot adequately benefit from carbohydrates, fats, and proteins due to insulin deficiency or defects in the effect of insulin. Vascular complications are considered to be the main cause of mortality in diabetic patients. Platelet activation plays a role in the development of vascular complications. The aim of this study was to evaluate the relationship between HbA1c, which is the parameters that we can evaluate in primary healthcare institutions, and increased Mean Platelet Volume (MPV) and Platelet Distribution Width (PDW) levels, which are thought to be a platelet activation markers in patients with Type 2 diabetes mellitus.
METHODS: In our study, the data for 600 patients who applied to Internal Medicine outpatient clinic of our hospital between January 01, 2022, and June 31, 2022, were obtained by examining their epicrisis through the hospital information management system. Six hundred patients, including 300 control group with HbA1c level below 6.5 and 100 patients each 7–8.5 8.5–10 and above 10, were included in the study. HbA1c, MPV, and PDW levels of the patients were recorded.
RESULTS: Among 600 patients who applied to internal medicine polyclinics of our hospital between January 01, 2022, and June 31, 2022, 412 participants were female, while 188 participants were male. It was determined that the participants were 46.91±12.68 years old on average, the youngest participant was 18 years old and the oldest participant was 66 years old. It was determined that the mean HbA1c value of the participants participating in the study was 7.6±2.4, the lowest HbA1c value was 4.3, and the highest HbA1c value was 19.3. It was determined that the mean MPV value of the participants was 10.1±1.1, the lowest MPV value was 7.7, and the highest MPV value was 13.3. It was determined that the mean PDW value of the participants was 16.0±0.4, the lowest PDW value was 14.8, and the highest PDW value was 17.2.
CONCLUSION: In this study, it was determined that MDV and PDW levels showed a statistically significant difference accord-ing to the HbA1c value ranges of the patient group. Accordingly, the MPV and PDW levels of the participants whose HbA1c value range is >10 are higher. It was observed that MPV and PDW levels increased as the HbA1c value range increased.

Keywords: Diabetes mellitus type 2, HbA1c, MPV, PDW.

İç hastalıkları polikliniğine başvuran Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında HBA1C ile MPV ve PDW düzey ilişkisinin değerlendirilmesi

Funda Aktas, Mehmet Burak Aktuglu
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Diyabet, insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle organizmanın karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik, geniş spektrumlu bir metabolizma bozukluğudur. Diyabet hastalarında mortalitenin en temel nedeni vasküler komplikasyonlar olarak değerlendirilmektedir. Vasküler komplikasyonların gelişiminde ise trombosit aktivasyonun rol aldığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı tip 2 Diabetes Mellitus (DM2) hastalarında birinci basamak sağlık kuruluşlarında değerlendirebildiğimiz parametreler olan HbA1c ve trombosit aktivasyon belirteci olduğu düşünülen artmış MPV ve PDW düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti.
YÖNTEM: Çalışmamızda 01.01.2022-31.06.2022 tarihleri arasında hastanemiz İç hastalıkları polikliniğine başvuran 600 hastanın, bilgi yönetim sistemi üzerinden epikrizleri incelenerek verilerine ulaşıldı. Çalışmaya Hba1c düzeyi 6.5 altında 300 bireylik kontrol grubu ile 7-8.5, 8.5-10 ve >10 olan 100 er olmak üzere 300 hasta dahil edildi. Hastaların HbA1c, MPV PDW düzeyleri kaydedildi.
BULGULAR: 01.01.2022-31.06.2022 tarihleri arasında hastanemiz İç hastalıkları polikliniğine başvuran 600 hastadan, 412 katılımcı kadın iken 188 katılımcı ise erkektir. Katılımcıların ortalama 46.91±12.68 yaşında oldukları, en küçük katılımcının 18 yaşında en büyük katılımcının ise 66 yaşında olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan katılımcıların ortalama HbA1c değerinin 7.6 ±2.4 olduğu, en küçük HbA1c değerinin 4.3 en büyük HbA1c değerinin ise 19.3 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların ortalama MPV değerinin 10.1± 1.1 olduğu, en küçük MPV değerinin 7.7 en büyük MPV değerinin ise 13.3 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların ortalama PDW değerinin 16.0± 0.4 olduğu, en küçük PDW değerinin 14.8, en büyük PDW değerinin ise 17.2 olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Bu çalışmada MPV ve PDW düzeylerinin hasta grubunun HbA1c değer aralıklarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre HbA1c değer aralığı >10 olan katılımcıların MPV ve PDW düzeyleri daha yüksektir. HbA1c değer aralığı arttıkça MPV ve PDW düzeylerinin de arttığı görülmüştür. (NCI-2023-8-14)

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus tip 2, HbA1c, MPV, PDW.

Funda Aktas, Mehmet Burak Aktuglu. Evaluation of the relation between HBA1C and MPV, PDW levels of patients with Type 2 diabetes admitted in internal medicine polyclinics. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 681-686

Corresponding Author: Mehmet Burak Aktuglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale