ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of the effects of anakinra treatment on clinic and laboratory results in patients with COVID-19 [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 189-196 | DOI: 10.14744/nci.2022.01047

Evaluation of the effects of anakinra treatment on clinic and laboratory results in patients with COVID-19

Ozge Siyer, Berrin Aksakal, Sema Basat
Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Some anti-cytokine treatments are being used to control the hyperinflammatory condition defined as cytokine storm that develops during COVID-19 infection. In this study, we aim to investigate the effects of anakinra, an IL-1 antagonist, on the clinical status and laboratory values of hospitalized patients with the COVID-19 infection. The aim of the study was to investigate the effects of anakinra, an IL-1 antagonist, on the clinical and laboratory results of hospitalized patients with COVID-19 infection.
METHODS: This study was planned as a retrospective study. The age, gender, and current comorbidities of a total of 66 patients who were treated with anakinra for COVID-19 infection from November 2020 to January 2021 were analyzed. The amount of oxygen demand (L/s), the type of oxygen supplementation, oxygen saturation, radiological findings, WBC count, lymphocyte count, neutrophil count, C-reactive protein, LDH, ferritin, fibrinogen, D-dimer levels were monitored before the treatment, and after the anakinra treatment, newly gathered results were compared. Patients’ hospitalization period, oxygen need, and their clinical status at discharge were evaluated. The effects of early anakinra treatment (9 days before and after the onset of symptoms) on the prognosis were evaluated. SPSS version 21.0 provided by IBM Company in the USA, Chicago, IL was used for statistical analysis and p<0.05 was considered significant.
RESULTS: Sixty-six patients were included in the study. There was no significant gender difference in the prognosis of the patients. There was a significant difference in the statistical deterioration in patients with comorbidities (p=0.004). Patients who started the anakinra treatment at an early stage developed less need for intensive care and low mortality ratios (p=0.019). There were significant improvements on the levels of WBC (p=0.045), neutrophils (p=0.016), lymphocyte (p=0.001), LDH (p=0.005), ferritin (p=0.02), and fibrinogen (p=0.01) after the administration of anakinra therapy.
CONCLUSION: We found that earlier and appropriate use of anakinra therapy in COVID-19 patients with the signs of macrophage activation syndrome reduces the need for oxygen support in patients and contributes to improvement in laboratory results and radiological findings, and most importantly reduces the need for intensive care.

Keywords: Anakinra, COVID-19, macrophage activation syndrome.

Anakinra tedavisi alan COVID-19 tanılı hastalarda klinik ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi

Ozge Siyer, Berrin Aksakal, Sema Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Covid-19 enfeksiyonu sırasında gelişen sitokin fırtınası olarak tanımlanan hiperinflamatuar durumu kontrol altına almak için bazı anti-sitokin tedaviler test edilmektedir. Bu çalışmada, IL-1 antagonisti anakinranın hastanede yatan Covid-19 enfeksiyonu olan hastaların klinik durumları ve laboratuvar değerleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma retrospektif bir çalışma olup çalışmaya dahil edilen Kasım 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle anakinra tedavisi alan toplam 66 hastasının yaşı, cinsiyeti ve mevcut komorbiditeleri analiz edildi. Oksijen gereksinimi miktarı (L/sn), oksijenin veriliş şekli, oksijen satürasyonu, radyolojik görüntüler, lökosit (WBC) sayısı, lenfosit sayısı, nötrofil sayısı, C-reaktif protein (CRP), laktat dehidrogenaz (LDH), ferritin, fibrinojen, D-dimer sonuçları değerlendirildi (anakinra tedavisi öncesi ve sonrası). Hastaların hastanede yatış süreleri, oksijen ihtiyacı ve taburculuk şekli değerlendirildi. Erken anakinra tedavisinin (semptom başlangıcından itibaren dokuzuncu gün öncesi ve sonrası) prognoz üzerindeki etkileri değerlendirildi. İstatistiksel analiz için ABD’nin Chicago şehrindeki IBM Firması tarafından üretilen SPSS 21.0 sürümü kullanıldı ve p <0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: 66 hastanın prognozunda anlamlı cinsiyet farkı saptanmadı. Komorbiditeli hastalarda istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.004). Anakinra tedavisine daha erken başlayan hastaların yoğun bakıma daha az ihtiyacı oldu ve mortalite oranları düşüktü (p=0.019). Anakinra tedavisi uygulandıktan sonra WBC (p=0,045), nötrofil (p=0,016), lenfosit (p=0,001), LDH (p=0,005), ferritin (p=0,02) ve fibrinojen (p=0,01) düzeylerinde anlamlı düzelme saptandı.
SONUÇ: Sonuç olarak, makrofaj aktivasyon sendromu bulguları gösteren Covid-19 hastalarında anakinra tedavisinin erken ve uygun kullanımının, hastalarda oksijen desteği ihtiyacını azalttığını, laboratuvar değerlerinde iyileşmeye ve radyolojik iyileşmeye katkıda bulunduğunu ve en önemlisi yoğun bakım ihtiyacını azalttığını tespit ettik. (NCI-2022-8-5)

Anahtar Kelimeler: Anakinra, Covid-19, makrofaj aktivasyon sendromu.

Ozge Siyer, Berrin Aksakal, Sema Basat. Evaluation of the effects of anakinra treatment on clinic and laboratory results in patients with COVID-19. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 189-196

Corresponding Author: Berrin Aksakal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale