ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Oxidative Stress, DNA Damage, and Inflammation in COVID-19 Patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-00947 | DOI: 10.14744/nci.2022.00947

Oxidative Stress, DNA Damage, and Inflammation in COVID-19 Patients

Guven Bektemur1, Kubra Bozali2, Sahin Colak3, Selman Aktas4, Eray Metin Guler5
1Department of Public Health, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Biostatistics and Medical Informatics, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
5Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Istanbul, Turkey;Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

Objective: Severe inflammation and oxidative stress seen in COVID-19 patients cause cumulative antiviral effects, and serious inflammation increases tissue, oxidative damage, and DNA damage. Therefore, in this study, oxidative stress, DNA damage, and inflammation biomarkers were investigated in patients diagnosed with COVID-19.
Methods: In this study, blood samples were obtained from 150 Covid-19 patients diagnosed by PCR and 150 healthy volunteers with the same demographic characteristics. Total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS), total thiol (TT), native thiol (NT), and myeloperoxidase (MPO) activities were measured by photometric methods. The levels of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin 1 beta (IL-1β) and interleukin 6 (IL-6), which are inflammation markers were measured by the ELISA method using commercial kits. The genotoxic effect was evaluated by Comet Assay.
Results: The oxidative stress biomarkers; DIS, TOS, MPO, and OSI, and IL-1β, IL-6, and TNF-α levels of inflammation biomarkers and the DNA damage in COVID-19 patients were increased (p<0.001), and the levels of TAS, TT, and NT In COVID-19 patients were decreased (p<0.001).
Conclusion: In COVID-19 patients, induced DNA damage, inflammation and oxidative stress can guide the prognosis and treatment strategies of the disease.

Keywords: COVID-19, genotoxicity, oxidative stress

COVID-19 Hastalarında Oksidatif Stres, DNA Hasarı ve Enflamasyon

Guven Bektemur1, Kubra Bozali2, Sahin Colak3, Selman Aktas4, Eray Metin Guler5
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Bölümü, İstanbul
4Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İstanbul
5Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul; Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: COVID-19 hastalarında görülen şiddetli enflamasyon ve oksidatif stres kümülatif antiviral etkilere neden olmaktadır ve ciddi inflamasyon doku, oksidatif hasarı ve DNA hasarını artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı COVID-19 tanısı konan hastalarda oksidatif stres, DNA hasarı ve enflamasyon biyobelirteçleri araştırmaktır.
Yöntem: PCR ile COVID-19 olduğu teşhis edilen 150 hasta ile aynı demografik özelliklere sahip 150 sağlıklı gönüllülerden kan alınarak çalışmaya dahil edildi. Oksidatif stres biyobelirteçlerinden toplam oksidan seviyesi (TOS), toplam antioksidan seviyesi (TAS), toplam tiyol (TT), natif tiyol (NT) ve miyeloperoksidaz (MPO) enzim aktiviteleri fotometrik yöntemlerle ölçüldü. İnterlökin 1 beta (IL-1β), interlökin 6 (IL-6) ve tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α)'nın enflamasyon biyobelirteç seviyeleri, ticari kitler kullanılarak ELISA yöntemiyle ölçüldü. Genotoksik etki Comet Assay ile değerlendirildi.
Bulgular: Oksidatif stres biyobelirteçleri; COVID-19 hastalarında kontrol grubuna göre DIS, TOS, MPO ve OSI ile TNF-α, IL-1β ve IL-6 seviyelerinde enflamasyon biyobelirteçleri ve DNA hasarı istatistiksel olarak anlamlı derecede arttı (p<0,001). COVID-19 hastalarında TAS, TT ve NT seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldı (p<0,001).
Sonuç: COVID-19 hastalarında indüklenen oksidatif stres, enflamasyon ve DNA hasarı, hastalığın prognozu ve tedavi stratejilerine rehberlik edebilir. (NCI-2022-4-13)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, genotoksisite, oksidatif stresCorresponding Author: Guven Bektemur
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale