ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Relationship of HLA-B alleles on susceptibility to and protection from HIV infection in Turkish population [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 67-73 | DOI: 10.14744/nci.2021.00018

Relationship of HLA-B alleles on susceptibility to and protection from HIV infection in Turkish population

Sule Darbas1, Dilara Inan2, Yahya Kilinc1, Habibe Sema Arslan1, Fahri Ucar1, Ozaydın Boylubay3, Sadi Koksoy4, Esvet Mutlu4, Burcu Yucel5, Nurten Sayın Ekinci1
1Department of Medical Biology and Genetics, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkiye
2Department of Infectious Diseases, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkiye
3Isparta Provincial Health Directorate Central Community Health Center, Isparta, Turkiye
4Department of Medical Microbiology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkiye
5Department of Medical Biology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Many human leukocyte antigen (HLA)-B alleles are associated with an increased risk of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) progression; however, their distribution varies among different racial/ethnic groups. Abacavir used in the treatment of AIDS significantly increases the risk of hypersensitivity reactions in patients with HLA-B*57: 01. The aim of this study was to determine the distribution of HIV-associated HLA-B subgroups (high and low resolution) and HLA-B*57: 01 associated with Abacavir sensitivity in Turkey.
METHODS: This retrospective case-control study consisted of 416 (F/M: 111/305) HIV positive patients and 416 (F/M: 111/305) healthy controls. HLA-B alleles were identified using Luminex based low-resolution method and further subgrouped by sequence-based high-resolution typing.
RESULTS: Our data showed that in patients with HIV-1 infection, HLA-B*15, *35, and *51 allele frequencies were higher, while the HLA-B*07, *14 and *55 allele frequencies were lower as compared to the controls. It was determined that HLA-B*15: 01, *35: 01, *35: 08, and *51: 01 alleles frequencies were higher in the patients with HIV-1 infection compared to the controls as HLA-B*07: 02, *14: 01, *44: 01, and *55: 01 allele frequencies were detected low. HLA-B*57: 01 allele positivity, which is important in Abacavir hypersensitivity, was lower than controls, and this difference was not statistically significant.
CONCLUSION: Our results suggest that, HLA-B*07, *14, and *55 alleles and HLA-B*07: 02, *14: 01, *44: 01, and *55: 01 subgroups might have a protective effect, while HLA-B*15, *35, and *51 alleles and HLA-B*15: 01, *35: 01, *35: 08, and *51: 01 subgroups might play a role in susceptibility to HIV-1 infection.

Keywords: Antiretroviral therapy, HLA-B alleles distribution, HIV, hypersensitivity reaction.

Türk popülasyonunda HLA-B alellerinin HIV enfeksiyonuna duyarlılık ve HIV enfeksiyonundan korunma ile ilişkisi

Sule Darbas1, Dilara Inan2, Yahya Kilinc1, Habibe Sema Arslan1, Fahri Ucar1, Ozaydın Boylubay3, Sadi Koksoy4, Esvet Mutlu4, Burcu Yucel5, Nurten Sayın Ekinci1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
3Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Isparta
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
5İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: HLA-B aleli, edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu (AIDS) ve HIV progresyonu riskinin artmasıyla ilişkilidir; ancak, dağılımları farklı ırk/etnik gruplar arasında farklılık gösterir. AIDS tedavisinde kullanılan abakavir, HLA-B*57: 01'li hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları riskini önemli ölçüde artırır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de HIV'li hastalarda Abacavir sensitivitesiyle ilişkili olan HLA-B*57: 01'in yanı sıra diğer HLA-B alt gruplarının (yüksek ve düşük çözünürlüklü) dağılımını belirlemektir.
Yöntem: Çalışmamıza 416 (K/E: 111/305) HIV pozitif hasta ve 416 (K/E: 111/305) sağlıklı control dahil edildi. HLA-B alelleri, Luminex tabanlı düşük çözünürlüklü yöntem kullanılarak tanımlandı ve ayrıca yüksek çözünürlüklü tipleme (SBT) ile alt gruplara ayrıldı.
Bulgular: HIV-1 enfeksiyonu olan hastalarda HLA-B*15, *35 ve *51 alel frekansları kontrollere göre daha yüksek, HLA-B*07, *14 ve *55 alel frekansları ise daha düşüktü. HLA-B*15: 01, *35: 01, *35: 08 ve *51: 01 allel sıklıklarının HIV-1 enfeksiyonu olan hastalarda daha yüksekken, HLAB*07: 02, *14: 01, *44: 01 and *55: 01 ise kontrollerde yüksek bulunmuştur. Abacavir aşırı duyarlılığında önemli olan HLA-B*57: 01 allel pozitifliği hastalarda kontrollere göre daha düşüktü ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Sonuç: HLA-B*07, *14, *55 allelleri ve HLA-B*07: 02, *14: 01, *44: 01 ve *55: 01 alt gruplarının koruyucu etkiye sahip olabileceğini, HLA- B*15, *35, *51 allelleri ile HLA-B*15: 01, *35: 01, *35: 08 ve *51: 01 alt gruplarının ise HIV-1 enfeksiyonuna karşı duyarlılıkta rol oynayabileceğini göstermiştir. (NCI-2021-6-12/R1)

Anahtar Kelimeler: Antiretroviral tedavi, HLA-B allel dağılımı, HIV, Aşırı duyarlılık reaksiyonu

Sule Darbas, Dilara Inan, Yahya Kilinc, Habibe Sema Arslan, Fahri Ucar, Ozaydın Boylubay, Sadi Koksoy, Esvet Mutlu, Burcu Yucel, Nurten Sayın Ekinci. Relationship of HLA-B alleles on susceptibility to and protection from HIV infection in Turkish population. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 67-73

Corresponding Author: Nurten Sayın Ekinci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale