ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of liver transplant recipients underwent incidental appendectomies [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(4): 386-390 | DOI: 10.14744/nci.2019.92678

Evaluation of liver transplant recipients underwent incidental appendectomies

Cemalettin Koc, Sami Akbulut, Baris Sarici, Sezai Yilmaz
Department of Surgery and Liver Transplant Institute, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: To assess the clinicopathological features of liver transplant recipients underwent incidental appendectomies.
METHODS: Between September 2002 and July 2019, 2500 patients underwent liver transplantation at our Liver Transplant Institute, including 38 (24 males, 14 females) who also underwent incidental appendectomies. Incidental appendectomies were performed on 24 patients during recipient hepatectomies and on 14 during relaparotomies due to various surgical conditions. The following patient parameters were retrospectively evaluated: age, sex, underlying liver disease, liver transplant type, appendectomy indication, appendix length (mm) and diameter (mm), presence of appendicitis, and histopathological findings.
RESULTS: The 38 patients who underwent incidental appendectomies had a mean age of 18.3±21.7 (range: 1–66) years and median appendix lengths and diameters of 55 (range: 19–90) mm and 6 (range: 4–20) mm, respectively. Histopathologically, the appendectomy specimens were classified as follows: vermiform appendix (n=16), lymphoid hyperplasia (n=13), acute appendicitis (n=3), fibrous obliteration (n=3), perforated appendicitis (n=1), mucinous cystadenoma (n=1), and appendiceal serosa invasion by sigmoid adenocarcinoma (n=1). There were no postoperative complications, including wound infections, abscesses, or leakage from the appendiceal stumps, related to the incidental appendectomies.
CONCLUSION: This study demonstrated that incidental appendectomies can be successfully performed in immunosuppressed patients. However, additional studies are required to confirm these results.

Keywords: Appendicitis, incidental appendectomy; liver transplantation, recipients.

İnsidental Apendektomi yapılan Karaciğer Transplantlı Hastaların Değerlendirilmesi

Cemalettin Koc, Sami Akbulut, Baris Sarici, Sezai Yilmaz
Department of Surgery and Liver Transplant Institute, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı insidental apendektomi geçiren karaciğer transplantlı hastaların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesidir
YÖNTEM: Eylül 2002 ve Temmuz 2019 arasında Karaciğer Nakli Enstitümüzde 2500 hastaya karaciğer nakli yapıldı ve bunların 38 (24 erkek, 14 kadın)’ine ayrıca insidental apendektomi yapıldı. Yirmi dört hastaya recipient hepatektomisi sırasında ve 14 hastaya başka sebeplerle yapılan relaparatomi sırasında insidental apendektomi yapıldı. Aşağıdaki hasta parametreleri retrospektif olarak değerlendirildi: yaş, cinsiyet, altta yatan karaciğer hastalığı, karaicğer nakli tipi, apendektomi endikasyonu, apendiks uzunluğu (mm), apendiks çapı (mm), akut apandisit varlığı ve histopatolojik bulgular.
BULGULAR: İnsidental apendektomi yapılan 38 hastanın ortalama yaşı 18.3 ± 21.7 (aralık: 1-66 yıl) yıl ve ortanca apendiks boyu ve çapı sırasıyla 55 (aralık: 19-90 mm) mm ve 6 (aralık: 4-20 mm) mm idi. Histopatolojik olarak apendektomi spesimenleri aşağıdaki gibi sınıflandırıldı: apendiks vermiformis (n=16), lenfoid hiperplazi (n=13), akut apandisit (n=3), fibröz obliterasyon (n=3), perfore apandisit (n=1), müsinöz kistadenom (n=1) ve apendiks serozasının sigmoid adenokanseri tarafından invazyonu (n=1). Yara enfeksiyonu, abse ve apendiks güdüğünden kaçak gibi insidental apendektomi ile ilişkili postoperatif komplikasyonlar gelişmedi.
SONUÇ: Bu çalışma immünsüprese hastalarda insidental apendektominin başarıyla yapılabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, bu sonuçları doğrulayacak başka çalışmalara ihtiyaç vardır. (NCI-2019-0239.R1)

Anahtar Kelimeler: Karaciğer transplantasyonu, Alıcı, İnsidental apandektomi, Apandisit

Cemalettin Koc, Sami Akbulut, Baris Sarici, Sezai Yilmaz. Evaluation of liver transplant recipients underwent incidental appendectomies. North Clin Istanb. 2020; 7(4): 386-390

Corresponding Author: Sami Akbulut
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale