ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The relationship between personality traits and BMI categories [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(4): 372-377 | DOI: 10.14744/nci.2020.80008

The relationship between personality traits and BMI categories

Emrah Tekin, Can Öner, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek
Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: To compare personality traits between average weight, overweight and obese people using Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated Form (EPQR-A). Study design: Cross-sectional, descriptive study. Place and duration of study: S. B. U Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital Family Medicine Obesity Policlinic and Family Medicine Outpatient Clinics, from November 2018 to January 2019.
METHODS: Participants aged between 18 and 65 years (279 female and 150 male) were layered according to Turkish Endocrinology and Metabolism Society (TEMD) Body Mass Index (BMI) categories to compare personality traits between normal weight, overweight and obese people. Each layer was compared to each other in this study. A questionnaire, including socio-demographic form, and EPQR-A Form were applied to the participants.
RESULTS: Patients aged between 18 and 65 years (279 female and 150 male) were evaluated according to BMI categories. There was a significant difference in psychoticism score averages by BMI categories (p<0.001). The mean of psychoticism scores showed a V-shaped distribution according to the BMI categories. There were no significant differences between the average scores of neuroticism and extraversion according to BMI categories (p=0.094; p=0.157, respectively).
CONCLUSION: There was a significant difference in psychoticism score averages by BMI categories. The mean of psychoticism scores showed a V-shaped distribution according to the BMI categories.

Keywords: BMI categories, Eysenck Personality Questionnaire; impulsivity; obesity; personality traits.

The relationship between personality traits and BMI categories

Emrah Tekin, Can Öner, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek
Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Çalışmanın amacı Eysenck Kişilik Anket Revize-Kısaltılmış Formu (EPQR-A) kullanarak normal kilo, fazla kilolu ve obez kişiler arasındaki kişilik özelliklerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında S. B.U Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Obezite Polikliniği ve Aile Hekimliği Polikliniklerinde gerçekleştirildi. Kişilik özelliklerinin karşılaştırması amacıyla 18-65 yaş arası (279 kadın ve 150 erkek) katılımcılar Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Beden Kitle İndeksi (BKI) sınıflamasına göre normal kilolu, fazla kilolu ve obez olarak katmanlandırılmıştır. Katılımcılara sosyo-demografik form ve EPQR-A Form içeren bir anket uygulanmıştır.
Bulgular: 18-65 yaş arasındaki katılımcılar (279 kadın ve 150 erkek) BKI kategorilerine göre değerlendirildi. BKİ kategorilerine göre psikotiklik puan ortalamalarında anlamlı fark vardı (p <0,001).Psikotiklik skorlarının ortalaması BKI kategorilerine göre V şeklinde dağılım gösterdi. BKI kategorilerine göre ortalama nevrotiklik puanları ile dışadönüklük puanları arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0,094; p = 0,157).
Sonuç: BKI kategorilerine göre psikotiklik puan ortalamalarında anlamlı bir fark vardı. Psikotiklik skorlarının ortalaması BKİ kategorilerine göre V şeklinde dağılım göstermektedir. (NCI-2020-0174.R1)

Anahtar Kelimeler: BMI, Eysenck Kişilik Anketi, Dürtüsellik, Obezite, Kişilik özellikleri.

Emrah Tekin, Can Öner, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek. The relationship between personality traits and BMI categories. North Clin Istanb. 2020; 7(4): 372-377

Corresponding Author: Can Öner
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale