ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Diagnostic and prognostic value of F-18 FDG PET/CT in patients with carcinoma of unknown primary [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(4): 337-346 | DOI: 10.14744/nci.2021.71598

Diagnostic and prognostic value of F-18 FDG PET/CT in patients with carcinoma of unknown primary

Nilufer Bicakci
Department of Nuclear Medicine, SBU Samsun Education and Research Hospital, Turkiye

OBJECTIVE: Carcinoma of unknown primary (CUP) is inability to detect primary tumor despite all imaging methods with a biopsy-proven tumor metastasis. In the present study, we aimed to investigate the diagnostic and prognostic value of F-18 fluorodeoxyglucose (F-18 FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) in patients with CUP.
METHODS: The patients with a diagnosis of CUP between November 2009 and January 2020 were evaluated retrospectively. A total of 155 patients (96 men and 59 women) were included in the study. Survival rates of the patients were evaluated by Kaplan–Meier and log-rank statistical analysis.
RESULTS: The correctly determined primary tumor by F-18 FDG PET/CT was found in 64 patients (41%) (true positive). F-18 FDG PET CT results were negative (false negative) in determining primary tumor localization in 14 (9%) patients whose had local disease. Of the 155 patients, 66 (42.5%) had true-negative results and 11 (7%) had false-positive results. The sensitivity of 82%, specificity of 86%, and accuracy of 84% were calculated. The SUVmax value of the malignant lesion was on average 8.9 (range 3.6–26.1). Kaplan–Meier analysis revealed that the 1-year survival rates were 37.3% in regional disease and 16% in extensive disease (log-rank test, p=0.021).
CONCLUSION: F-18 FDG PET/CT is a useful method in the detection of primary tumor in patients with CUP. F-18 FDG PET/CT can be helpful the evaluation of the prognosis by showing the extent of the disease.

Keywords: Carcinoma of unknown primary, axtensive metastasized disease; F-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography; localized disease.

Primeri Bilinmeyen Kanser Hastalarında F-18 FDG PET/BT’ nin Tanı ve Prognoz ile İlgili Değeri

Nilufer Bicakci
SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Primeri bilinmeyen tümörler (PBT), metastatik odaktan doku tanısı alınarak histopatolojik olarak kanser tanısı konmuş, ancak rutin görüntüleme yöntemleri ile primer odağın yerleşiminin saptanamadığı hastalık grubunu içermektedir. Pek çok çalışmada, primer tümörün tespitinde, F-18 florodeoksiglukoz (FDG) positron emisyon tomografi / bilgisayarlı tomografinin (PET/BT) diğer görüntüleme yöntemlerine göre sensitivitesinin daha yüksek olduğu rapor edilmiştir.
YÖNTEM: Kasım 2009 ile Ocak 2020 tarihleri arasında, nükleer tıp kliniğimize primeri bilinmeyen tümör tanısı ile refere edilen hastaların nükleer tıp görüntüleme verileri retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya yüz elli beş hasta (96’sı erkek, 59’u kadın) dahil edildi. Hastaların sağkalım oranları Kaplan-Meier ve log-rank istatistik analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Yüz elli beş hastanın 64’ünde (%41) primer tümör F-18 FDG PET/BT ile doğru olarak tespit edildi (gerçek pozitif). F-18 FDG PET/BT sonuçları, lokal hastalığa sahip olan 14 (%9) hastada primer tümör lokalizasyonunu belirlemede negatifti (yanlış negatif). Yüz elli beş hastanın 66’sında (%42,5) gerçek negatif sonuç, 11’inde (%7) yanlış pozitif sonuç saptandı. Primer tümör saptanmasında duyarlılık %82, özgüllük %86 ve doğruluk %84 olarak hesaplandı. Malign lezyonun SUVmaks değeri ortalama 8,9 idi (3,6-26,1 aralığında). Kaplan-Meier sağkalım analizi ile bölgesel hastalığı olanların 1 yıllık sağkalım oranı %37,3, yaygın metastatik hastalığı olanların 1 yıllık sağkalım oranı %16 olarak hesaplandı.
SONUÇ: PBT’ li hastalarda tüm vücut F-18 FDG PET/BT primer tümörün saptanmasında yararlı bir yöntemdir. Aynı zamanda hastalığın yaygınlığını da göstererek, prognozun değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. (NCI-2021-10-8/R1)

Anahtar Kelimeler: F-18 FDG PET/BT-Primeri bilinmeyen tümör-Yaygın metastatik hastalık-Lokalize hastalık

Nilufer Bicakci. Diagnostic and prognostic value of F-18 FDG PET/CT in patients with carcinoma of unknown primary. North Clin Istanb. 2022; 9(4): 337-346

Corresponding Author: Nilufer Bicakci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale