ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Increase of endocan, a new marker for inflammation and endothelial dysfunction, in acute kidney injury [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 124-128 | DOI: 10.14744/nci.2018.70446

Increase of endocan, a new marker for inflammation and endothelial dysfunction, in acute kidney injury

Murat Gunay, Cuma Mertoglu
Department of Clinical Biochemistry, Erzincan University Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the clinical relevance of the levels of serum endocan and 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] was investigated in patients with acute kidney injury (AKI). Endocan or the endothelial cell-specific molecule 1 is a soluble proteoglycan secreted by vascular endothelial cells. It plays a significant role in immunity, inflammation, and endothelial function.
METHODS: A total of 39 patients with AKI (19 females, 20 males) and 38 healthy individuals (18 females, 20 males) were included in the study. The levels of serum endocan, vitamin D, and other biochemical parameters were compared between the two groups.
RESULTS: In the AKI group, the values of serum creatinine, endocan, parathormone, phosphorus, and uric acid were found to be higher, and the total protein, albumin, and calcium levels were lower compared to the control group. There was no difference between the two groups in terms of the serum vitamin D, magnesium, alkaline phosphatase, and gamma-glutamyl transferase.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients with AKI, an increased endocan level is a significant marker of inflammation and endothelial injury. In addition, these patients experience vitamin D deficiency.

Keywords: Acute kidney injury, endocan or endothelial cell-specific molecule 1 (ESM 1); vitamin D.

İnflamasyon ve Endotel Disfonksiyonu için Yeni Bir Belirteç olan Endokan, Akut Böbrek Hasarında Artmaktadır

Murat Gunay, Cuma Mertoglu
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzincan

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, akut böbrek hasarı (ABH) olan hastalarda, serum endokan ve 25-hidroksivitamin D [25 (OH) D] düzeyleri ve klinik olarak ilişkisi araştırıldı. Endokan veya endotel hücresine spesifik molekül 1 (ESM-1); immünite, inflamasyon ve endotel fonksiyonunda önemli bir rol oynayan vasküler endotel hücreleri tarafından salgılanan çözünür bir proteoglikandır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 39 ABH hastası (19 kadın, 20 erkek) ve 38 sağlıklı birey (18 kadın, 20 erkek) çalışmaya alındı. İki grup arasında serum endokan, vitamin D ve diğer biyokimyasal parametrelerin seviyeleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: ABH grubunda serum kreatinin, endokan, parathormon, fosfor ve ürik asit değerleri daha yüksek bulundu ve total protein, albümin ve kalsiyum seviyeleri kontrol grubuna göre daha düşüktü. İki grup arasında serum D vitamini, magnezyum, alkalin fosfataz ve gamma-glutamil transferaz açısından fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ABH olan hastalarda artmış endokan, inflamasyon ve endotel hasarının göstergesidir. Buna ek olarak, bu hastalar D vitamini eksikliği çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, endokan veya endotel cell-specific molecule 1 (ESM 1), D vitamini

Murat Gunay, Cuma Mertoglu. Increase of endocan, a new marker for inflammation and endothelial dysfunction, in acute kidney injury. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 124-128

Corresponding Author: Cuma Mertoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale