ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Prevalence of Helicobacter pylori among children in a training and research hospital clinic in Istanbul and comparison with Updated Sydney Classification Criteria [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 499-505 | DOI: 10.14744/nci.2020.70037

Prevalence of Helicobacter pylori among children in a training and research hospital clinic in Istanbul and comparison with Updated Sydney Classification Criteria

Begüm Çalım Gürbüz1, Hande Nur Inceman1, Merve Aydemir1, Coskun Celtik2, Nelgin Gerenli2, Ebru Zemheri1
1Department of Pathology, Istanbul Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Gastroenterology, Istanbul Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Helicobacter pylori (H. pylori) is a gram-negative bacterium and one of the reasons for gastritis, peptic and duodenal ulcers. It is a crucial public health problem for both children and adults, especially in developing countries. This study aims to investigate the prevalence of Helicobacter pylori positivity in children and to compare with updated Sydney classification criteria.
METHODS: This study was conducted from January 2015 to June 2017. This study included 885 children aged 0-17 year(s). Endoscopic biopsies were evaluated for the diagnosis of infection due to H. pylori.
RESULTS: The findings showed that 418 (47.2%) of 885 children were positive for H. pylori, and this positivity had a significantly increasing correlation with the presence of chronic inflammation, neutrophilic activity, lymphoid aggregates, and follicles. Erythematous pangastritis and antral nodularity on endoscopic findings had a correlation with H. pylori positivity.
CONCLUSION: In this hospital-based study, the findings suggest that H. pylori infection is a problem for children and more extensive studies are needed to determine the prevalence of H. pylori positivity among children.

Keywords: H. pylori among children, Sydney classification.

İstanbul’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniğinde Çocuklarda Helikobakter Pylori Sıklığı ve Güncel Sidney Sınıflama Kriterleri ile Karşılaştırılması

Begüm Çalım Gürbüz1, Hande Nur Inceman1, Merve Aydemir1, Coskun Celtik2, Nelgin Gerenli2, Ebru Zemheri1
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Helikobakter pylori (H.pylori) gram negatif bir bakteridir ve gastritin, peptik ve duodenal ülserin sebeplerinden biridir. Başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, hem çocuklarda hem yetişkinlerde önemli bir sağlık problemidir. Bizim çalışmamızın amacı, çocuklarda H. pylori pozitifliğinin prevalansını tespit etmek ve güncel Sidney sınıflandırma kriterleri ile karşılaştırmasını yapmak idi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ocak 2015’ten Haziran 2017’ye kadarki süreci kapsamaktadır. Çalışma 0-17 yaş arası 885 çocuğu içermektedir. H.pylori enfeksiyonunun tanısı endoskopik biyopsilerin değerlendirilmesi ile konulmuştur.
BULGULAR: 885 çocuğun 418’inde (%47.2) H.pylori pozitif saptanmıştır ve bu pozitivitenin kronik inflamasyon, nötrofilik aktivite, lenfoid agregat ve folikül varlığı ile korele olduğu görülmüştür. Endoskopik görüntülemede eritematöz pangastrit ve antral nodularite varlığı H.pylori pozitifliği ile ilişkili bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane temelli bu çalışmamızda saptadığımız bulgular, H.pylori enfeksiyonunun çocuklar açısından da problem teşkil ettiğini ve bu konuda daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. (NCI-2018-0212.R3)

Anahtar Kelimeler: Çocuklarda H.pylori, Sidney sınıflaması

Begüm Çalım Gürbüz, Hande Nur Inceman, Merve Aydemir, Coskun Celtik, Nelgin Gerenli, Ebru Zemheri. Prevalence of Helicobacter pylori among children in a training and research hospital clinic in Istanbul and comparison with Updated Sydney Classification Criteria. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 499-505

Corresponding Author: Begüm Çalım Gürbüz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale