ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Disabled woman attitude scale: Reliability and validity study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 454-463 | DOI: 10.14744/nci.2021.57701

Disabled woman attitude scale: Reliability and validity study

Melike Punduk Yilmaz1, Besey Oren2
1Duzce Provincial Health Directorate, Public Health Services, Duzce, Turkey
2Department of Midwife, University of Health Science Turkey, Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The objective of the study was to develop a scale to determine the attitude of nursing and midwifery university students towards disabled women.
METHODS: In the development of the scale; expert opinion, content validity, item reliability, and construct validity stages were included in the study. It was realized with a total of 167 students. To evaluate the suitability of the data for factor analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin Sample Fit Test and Bartlett’s test have been applied. To evaluate validity and reliability; test-retest, factor analysis, and internal consistency analysis have been applied. Permission from the institutions and ethics committee permission was obtained.
RESULTS: The number of the items in the scale decreased from 64 to 31 in accordance with expert opinion. Internal consistency, Cronbach’s alpha coefficient was 0.817 and the test-retest correlation coefficient was 0.992. The exploratory factor analysis revealed an four-factor structure, accounting for 59.81% of the variance. Kaiser-Meyer Olkin coefficient of 0.793, p<0.005 in Bartlett’s test showed a correlation between the items and there was a positive correlation between the items. As a result of the analyses, the number of the items decreased to 17.
CONCLUSION: It was concluded that the Disabled Woman Attitude Scale can be used as a valid and reliable measurement tool in healthcare workers.

Keywords: Attitude, disabled woman; healthcare worker; midwife; nurse; scale development.

Engelli Kadın Tutum Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması

Melike Punduk Yilmaz1, Besey Oren2
1Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Düzce
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

AMAÇ: Üniversitedeki hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin engelli kadına karşı tutumunu belirlemek amacı ile bir ölçek geliştirmektir.
YÖNTEM: Ölçeğin geliştirilmesinde; uzman görüşü, içerik geçerliliği, madde güvenirliği ve yapı geçerliliği aşamaları yer aldı. Toplam 167 öğrenci ile gerçekleştirildi. Verilerin faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek için Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluk Testi ile Bartlett’s testi uygulandı. Geçerlilik ve güvenilirliği değerlendirmek için; test-tekrar test, faktör analizi ile iç tutarlılık analizi uygulandı. Kurumlardan izin ve etik kurul izni alındı.
BULGULAR: 64 soruluk form uzman görüşleri doğrultusunda 31 maddeye indi. İç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı 0.817 ve test- tekrar test korelasyon katsayısı 0.992 bulundu. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda; varyansın %59.81’ ini açıklalayan 4 faktörlü yapı oluştu. KMO örneklem yeterliliği testinde Kaiser Mayer Olkin =0,793 ve Barlett testi sonucuna göre p değeri 0,05’ten küçük olarak saptandı ve maddeler arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu görüldü. Analizler sonucunda madde sayısı 17’ye indi.
SONUÇ: Engelli Kadın Tutum Ölçeği’nin sağlık çalışanlarında geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. (NCI-2020-0316.R1)

Anahtar Kelimeler: Engelli kadın, ebe, hemşire, sağlık çalışanı, ölçek geliştirme, tutum

Melike Punduk Yilmaz, Besey Oren. Disabled woman attitude scale: Reliability and validity study. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 454-463

Corresponding Author: Melike Punduk Yilmaz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale