ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Echocardiographic assessment of children participating in regular sports training [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(3): 236-241 | DOI: 10.14744/nci.2018.40360

Echocardiographic assessment of children participating in regular sports training

Şeyma Kayalı1, Fatma Tuba Yıldırım2
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pediatrics, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine the effects of a well-controlled endurance training program on cardiac functions and structures in healthy children and to define whether training hours per week and type of sports affect the training-induced cardiovascular response.
METHODS: Echocardiographic recordings were obtained in 126 children who systematically participated in sports training for at least 1 year (study group), and the results were compared with the values obtained in 62 normal children who did not actively engage in any sports activity (control group). The two groups were comparable for age, sex, and body mass index. Study group participants were divided into two groups according to the duration of physical activity (training hours per week, <8 h and >8 h) and five groups according to the cardiovascular demand of sports type. Clinical examination, resting electrocardiogram, two-dimensional, M-mode, and Doppler echocardiography were obtained in all participants.
RESULTS: Left ventricle wall dimensions, left atrial diameters, and aortic measurements were significantly higher in the study group. The mean mitral E/A ratio was also significantly higher in the training group than in untrained subjects (p<0.001). Echocardiographic measurements were similar between different sports type participants in the study group. However, aortic root diameter, left atrial diameter, and left ventricle posterior wall diastolic thickness were higher in children training >8 h/week than in children training <8 h/week in the study group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study showed that the echocardiographic parameters of children participating in regular sports training activities statistically significantly exceeded the parameters of untrained controls. These parameters were mostly dependent on the duration of training hours per week.

Keywords: Athlete’s heart, children; echocardiography; sports activity.

Düzenli spor yapan çocukların ekokardiyografik değerlendirilmesi

Şeyma Kayalı1, Fatma Tuba Yıldırım2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji, Ankara
2Sorgun Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, düzenli spor katılımının, sağlıklı çocuklarda kardiyak fonksiyon ve yapılar üzerindeki etkilerini belirlemek ve spor ile ilişkili kardiyovasküler yanıtı, haftalık antrenman saati veya spor tipinin etkileyip etkilemediğini sorgulamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Düzenli olarak en az 1 yıl spor yapan 126 çocuğun (Çalışma grubu) ekokardiyografik kayıtları toplanarak, aktif olarak herhangi bir spor aktivitesine katılmayan 62 normal çocukla (Kontrol grubu) karşılaştırıldı. İki grup, yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından benzerdi. Çalışma grubu katılımcıları kendi içerisinde, fiziksel aktivite sürelerine göre iki gruba (haftalık antrenman saati 8 saatten az ve 8 saatten fazla), ayrıca yapılan spor tipinin kardiyovaskuler ihtiyacına göre beş gruba ayrıldı. Tüm katılımcılara klinik muayene, istirahat EKG, iki boyutlu, M mod ve Doppler ekokardiyografi uygulandı.
BULGULAR: Sol ventrikül duvar boyutları, sol atrial çap ve aortik ölçümler çalışma grubunda anlamlı olarak yüksekti. Ortalama mitral E / A oranı, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında çalışma grubunda yüksek tespit edildi (p <0.001). Ekokardiyografik ölçümler, çalışma grubundaki farklı spor türü katılımcıları arasında benzerdi. Bununla birlikte, aort kökü çapı, sol atriyum çapı ve sol ventrikül arka duvar diyastolik kalınlığı çalışma grubunda, antrenman süresi haftada 8 saatten fazla olan çocuklarda, antrenman süresi haftalık 8 saatten az olanlara oranla daha yüksek tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, düzenli spor antrenmanına katılan çocuklarda ekokardiyografik parametrelerin, sedanter çocuklara kıyasla istatistiksel olarak belirgin derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Bu artış, spor tipinden çok haftalık antrenman süresi ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Atlet kalbi, spor aktivitesi, çocuklar, ekokardiyografi

Şeyma Kayalı, Fatma Tuba Yıldırım. Echocardiographic assessment of children participating in regular sports training. North Clin Istanb. 2019; 6(3): 236-241

Corresponding Author: Şeyma Kayalı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale