ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Sacroiliac joint involvement in children with inflammatory bowel diseases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(1): 57-63 | DOI: 10.14744/nci.2021.24572

Sacroiliac joint involvement in children with inflammatory bowel diseases

Nelgin Gerenli1, Betul Sozeri2, Sevinc Kalin3, Heves Kirmizibekmez4, Coskun Celtik1
1Department of Pediatric Gastroenterology and Hepatology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Radiology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Endocrinology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Sacroiliitis (SI), an inflammatory arthropathy, may accompany pediatric inflammatory bowel diseases (IBDs), present with non- specific back pain, hence might be unnoticed. The aims of this study were to assess the frequency of the SI in children with IBD and determine the characteristics of the association of SI with the clinical hallmarks of the IBD.
METHODS: In this prospective, cross sectional study, twenty-seven children with IBD, 7–18 years of age were evaluated. Patients with low back pain or stiffness, alternating buttock pain, or hip pain were examined for the presence of SI. The radiologic manifestations on X-ray suggesting sacroilitis were confirmed with Magnetic resonance imaging (MRI).
RESULTS: Twenty-seven children (16 girls, female/male=1.45), with mean age of 12.55±3.6 years, of which 52% had ulcerative colitis (UC), 41% had Crohn’s disease (CD), and two had indeterminate colitis (IC). The median time from IBD diagnosis was 6.0 (18.0) months for patients with SI and 12.0 (13.5) months for patients without SI. Low back pain or stiffness was observed in 13 patients (48%). SI was present in eight (30%) of the children with IBD. The patients with CD were more prone to SI (45% of CD vs. 21% of UC patients). All patients with SI were negative for HLA-B27 genotyping. The disease activity and gender were not associated with increased risk for SI. MRI was remarkable for bone marrow edema in all of the patient, followed by erosions in six of them (75%), synovial enhancement observed in five (63%), and erosion associated enthesitis of the pelvic region was observed in two (25%) of the patients.
CONCLUSION: SI may remain obscured in children with IBD. Children with CD are more prone to SI than those with UC. Pediatric rheumatology-pediatric gastroenterology collaboration might augment screening in at-risk patients.

Keywords: Frequency, pediatric inflammatory bowel diseases; sacroiliitis.

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı olan Çocuklarda Sakroiliak Eklem Tutulumu

Nelgin Gerenli1, Betul Sozeri2, Sevinc Kalin3, Heves Kirmizibekmez4, Coskun Celtik1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Sakroileit (Sİ), inflamatuar bağırsak hastalıklarına eşlik edebilen non-spesifik bel ağrısı ile giden, hatta bazen hiç bulgu vermeyen inflamatuar artropatidir.
Amaç: inflamatuar bağırsak hastalığı (IBH) olan çocuklarda sakroileit sıklığını değerlendirmek, İBH’nın klinik özellikleri ile Sİ varlığı arasında ilişki varlığını araştırmak.
Yöntem: 7-18 yaş arası İBH hastalığı nedeniyle takip edilen 27 çocuk çalışmaya alındı. Bel ağarsısı, eşlik eden sabah sertliği ve kalça ağrısı olan çocuklar Sİ açısından değerlendirildi. Fiziki bakıda Sİ şüphesi hastalara radyolojik inceleme (lumbosakral grafi ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG)) yapıldı.
Bulgular: çalışmaya alınan yirmi yedi çocuğun (16kız, kız/erkek =1,45), yaş ortalaması 12,55 ± 3,6 yaş idi, hastaların %52’sinde ülseratif kolit (UK), %41 Crohn hastalığı (CH), ve ikisinde indetermine kolit vardı. Sİ olan çocuklarda, İBH teşhisinden sonar geçen medyan sure 6,0 (18,0) ay iken Sİ olamayan çocuklarda ise bu süre 12,0 (13,5) ay saptandı. Bel ağrısı ve/veya kalça ağrısı 13 hastada (%48) saptandı. Bu hasatların sekizinde (%30) ise Sİ tespit edildi. CH olan çocuklarda Sİ daha sık gözlendi (CH olanların % 45’nde Sİ gözlendi). Sİ olan hastaları hiç birinde HLA-B27 genotipi saptanmadı. Hastalık süresi, cinsiyet ve hastalık aktivitesi SI varlığı ile ilişkili bulunmadı, fakat Sİ olan hastaların olamayanlara göre eritrosit sedimantasyon hızı (p=0.038) ve C-reaktif protein değerleri (p=0.022) yüksek saptandı. MRG’da, SI olan hastaların hepsinde sakroiliak eklemde ödem, altı hastada erozyonlar (%75), beş hastada (%63) sinoviyel sinyal artışı ve sakroilak eklem bölgesinde erozyona bağlı entezit iki hastada gözlendi.
Sonuç: İnflamatuar bağırsak hastalığı olan çocuklarda sakroilaik eklem tutulumu tahmin edilenden daha sık olabilir. Bel ağrısı ve kalça ağrısı hafif ise bu tutulum gözden kaçabilir. Pediatrik romatoloji-pediatrik gastroenteroloji kolaborasyonu bu hastalardaki sakroiliak eklem patolojilerini daha kolay tespit imkânı sağlayabilir. (NCI-2021-4-9/R1)

Anahtar Kelimeler: çocuk, sakroileit, inflamatuar bağırsak hastalığı, sıklık

Nelgin Gerenli, Betul Sozeri, Sevinc Kalin, Heves Kirmizibekmez, Coskun Celtik. Sacroiliac joint involvement in children with inflammatory bowel diseases. North Clin Istanb. 2022; 9(1): 57-63

Corresponding Author: Nelgin Gerenli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale