ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The management of acute appendicitis in liver transplant patients: How effective is the Alvarado score? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 262-266 | DOI: 10.14744/nci.2017.24381

The management of acute appendicitis in liver transplant patients: How effective is the Alvarado score?

Volkan Ince1, Bora Barut1, Fatih Ozdemir1, Veysel Ersan1, Koray Kutluturk1, Fatih Gonultas1, Asim Onur1, Burak Isik1, Ramazan Kutlu2, Sezai Yilmaz1
1Department of General Surgery, Inonu University, Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey
2Department of Radiology, Inonu University, Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: The incidence of acute appendicitis after liver transplantation (LT) is extremely low, reported to be 0.09% to 0.49%, but the efficacy of the Alvarado score in this patient group has not been studied. This study was an investigation of the clinical management of patients who developed acute appendicitis after LT and the usefulness of the Alvarado score in the diagnosis.
METHODS: The study was performed using the data of 7 patients treated for acute appendicitis who were among 1990 patients who underwent LT between March 2002 and July 2017. The Alvarado score of the patients was calculated and reliability was analyzed.
RESULTS: In this study, the incidence of acute appendicitis in LT patients was 0.35%. All of the patients were in the adult age group; 86% were male. The mean age was 46.4±10.7 years and the timeframe for the development of appendicitis after transplantation was a median of 12 months (range: 4-101 months). The median Alvarado score was 7 (range: 5-9). All of the patients had an Alvarado score above 5 and 71% had a score of 7 or more.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acute appendicitis is very rare in LT patients. As with non-transplant patients, Alvarado scoring can be safely performed in LT patients.

Keywords: Acute appendicitis, Alvarado, liver transplant.

Karaciğer nakli hastalarında akut apandisit yönetimi: Alvarado skoru ne kadar etkili?

Volkan Ince1, Bora Barut1, Fatih Ozdemir1, Veysel Ersan1, Koray Kutluturk1, Fatih Gonultas1, Asim Onur1, Burak Isik1, Ramazan Kutlu2, Sezai Yilmaz1
1İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Karaciğer nakli sonrasında akut apandisit görülme sıklığı % 0,09-0,49 ile oldukça nadirdir ve bu hasta gurubunda Alvarado skorunun etkinliği günümüze kadar çalışılmamıştır. Çalışmamızda karaciğer nakli sonrası akut apandisit gelişen hastalarımızın klinik yönetimi ve Alvarado skorunun tanı koymadaki etkinliği araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2002 – Temmuz 2017 tarihleri arasında karaciğer nakli gerçekleştirilen 1990 hastanın prospektif olarak verilerinin kayıt edildiği veri bankasından, akut apandisit tanısıyla tedavi edilmiş olan 7 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Hastaların Alvarado skorları hesaplandı ve güvenilirliği analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmamızda karaciğer nakli hastalarında akut apandisit insidansı % 0,35 idi. Hastaların tümü erişkin yaş gurubunda ve %86’sı erkek cinsiyet ağırlıktaydı. Ortalama yaş 46,4 ± 10,7 yıl idi ve karaciğer naklinden sonra apandisit gelişimi, medyan 12 ay (4-101) olarak belirlendi. Alvarado skoru medyan 7 (5-9) idi. Hastaların hepsinin Alvarado skoru 5’in üzerinde iken, %71’inde skor 7 ve üzerindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karaciğer nakli hastalarında akut apandisit oldukça nadir görülür. Nakil dışı hastalarda olduğu gibi Alvarado skorlaması karaciğer nakli hastalarında da güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Alvarodo, karaciğer nakli

Volkan Ince, Bora Barut, Fatih Ozdemir, Veysel Ersan, Koray Kutluturk, Fatih Gonultas, Asim Onur, Burak Isik, Ramazan Kutlu, Sezai Yilmaz. The management of acute appendicitis in liver transplant patients: How effective is the Alvarado score?. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 262-266

Corresponding Author: Volkan Ince, Türkiye
LookUs & Online Makale