ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Is physical examination as effective as magnetic resonance imaging in the diagnosis of suspected pediatric scaphoid fractures? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 507-512 | DOI: 10.14744/nci.2021.22844

Is physical examination as effective as magnetic resonance imaging in the diagnosis of suspected pediatric scaphoid fractures?

Fevzi Saglam1, Ozgur Baysal2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey University Pendik Training and Research Hospital,Pendik, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate whether careful physical examination is as effective in diagnosis as magnetic resonance imaging (MRI) in pediatric patients with suspected scaphoid fractures and whether radiography is sufficient in the follow-up of these patients.
METHODS: This prospective study included patients with tenderness of the anatomic snuffbox on physical examination and no fracture on radiography between 2015 and 2019, and the data were evaluated retrospectively. A short-arm thumb spica casting was applied for an initial diagnosis of suspected scaphoid fracture. MRI was performed within 1 week after initial trauma. Physical examination and X-rays at 2-week intervals were applied during the follow-up period. The functional outcomes were evaluated using the Modified Mayo Wrist score.
RESULTS: A total of 92 patients (28 girls and 64 boys; mean age: 12.32±2.22 years) were diagnosed with suspected scaphoid fracture on physical examination and MRI was performed. The MRI confirmed the suspected scaphoid fracture at the rate of 77.2% (n=71). The sensitivity obtained for the radiograph was 14.08%, specificity was 100%, positive predictive value was 100%, and negative predictive value was 25.61%. The mean Modified Mayo Wrist score was 92.43±2.64 (range, 85–98).
CONCLUSION: Detection of tenderness on the anatomic snuffbox without determination of fracture radiographically should be evaluated and treated in favor of a scaphoid fracture. These fractures are mostly treated successfully with conservative treatment

Keywords: Pediatric scaphoid fracture, scaphoid magnetic resonance imaging; wrist examination.

Şüpheli Pediatrik Skafoid Kırıklarının Tanısında Fizik Muayene MR Görüntüleme Kadar Etkili midir?

Fevzi Saglam1, Ozgur Baysal2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Pendik, İstanbul

Amaç
Bu çalışmanın amacı, skafoid kırığı şüphesi olan çocuk hastalarda dikkatli fizik muayenenin tanıda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kadar etkili olup olmadığını ve bu hastaların izleminde radyografinin yeterli olup olmadığını değerlendirmektir.
Yöntemler
Bu retrospektif çalışmaya 2015-2019 yılları arasında anatomik enfiye kutusu hassasiyeti olan ve radyografide kırığı olmayan hastalar dahil edildi. Şüpheli skafoid kırığı tanısı olan hastalara kısa kol baş parmak destekli alçı uygulandı. Hastalara ilk tanıdan 1 hafta sonra MRG çekildi. Hastaların takibinde 2 haftalık aralıklarla fizik muayene ve MRG de fraktür olanlara da röntgen çekildi. Hastaların el bileği fonksiyonel sonuçları Modifiye Mayo Bilek skoru kullanılarak değerlendirildi.
Sonuçlar
Fizik muayenede skafoid kırığı şüphesi olan toplam 92 hastaya (28 kız, 64 erkek; ort. Yaş: 12.32 ± 2.22 yıl) MRG çekildi. MRG şüpheli skafoid kırığını %77,2 (n = 71) oranında doğruladığı görüldü. Radyografi için elde edilen duyarlılık %14.08, özgüllük %100, pozitif öngörü değeri %100 ve negatif öngörü değeri % 25.61 idi. Hastaların ortalama Modifiye Mayo Bilek skoru 92.43 ± 2.64 (aralık, 85-98) idi.
Sonuç
Anatomik enfiye kutusunda hassasiyeti olan çocuk hastalar radyografik olarak kırığın belirlenmesine gerek kalmadan değerlendirilmeli ve skafoid kırığı lehine tedavi edilmelidir. Bu kırıklar çoğunlukla konservatif tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilir. (NCI-2021-3-31/R1)

Anahtar Kelimeler: el bilek muayenesi, skafoid MR, pediatrik skafoid kırığı

Fevzi Saglam, Ozgur Baysal. Is physical examination as effective as magnetic resonance imaging in the diagnosis of suspected pediatric scaphoid fractures?. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 507-512

Corresponding Author: Fevzi Saglam
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale