ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Management of Transverse Testicular Ectopia with Persistent Mullerian Duct Syndrome [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 357-360 | DOI: 10.14744/nci.2018.22755

Management of Transverse Testicular Ectopia with Persistent Mullerian Duct Syndrome

Sabri Cansaran1, Serdar Moralioglu1, Aysenur Celayir1, Oktav Bosnali1, Rahime Gül Yesiltepe Mutlu2
1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Training and Research Center, Istanbul, Turkey
2Pediatric Endocrinology, University of Health Sciences, Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Training and Research Center, Istanbul, Turkey

According to additional anomalies, transverse testicular ectopia (TTE) is classified into three groups. Type-2 TTE, accompanied by persistent mullerian duct syndrome, constitutes approximately 20% of the patients. Surgical treatment should be planned after careful physical examination, ultrasonography, and genetic/endocrinologic evaluation. Herniorrhaphy, orchiopexy with testicular biopsy, and excision of the mullerian structures are the most appropriate surgical approaches in cases of TTE with persistent mullerian duct syndrome. We aimed to share our approach to the diagnosis and treatment of a patient with type-2 TTE. Possibility of TTE should be kept in mind in children with nonpalpable testis on one side and inguinal hernia on the other side.

Keywords: Child, male pseudohermaphroditism; orchiopexy; Persistent Mullerian Duct Syndrome; Testicular Ectopia.

Persistan Müllerian Kanal Sendromu'nun eşlik ettiği Transvers Testiküler Ektopi'ye yaklaşım

Sabri Cansaran1, Serdar Moralioglu1, Aysenur Celayir1, Oktav Bosnali1, Rahime Gül Yesiltepe Mutlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Endokrinolojisi

Transverse Testiküler Ektopi ek anomalilere göre üç gruba ayrılır. Persistan Müllerian Kanal Sendromu'nun eşlik ettiği Tip-2 Transvers Testiküler Ektopi, hastaların yaklaşık % 20'sini oluşturur. Dikkatli fizik muayene, ultrasonografi ve genetik/endokrinolojik değerlendirme sonrası cerrahi tedavi planlanmalıdır. Herni onarımı, testis biyopsisi ile birlikte orşiopeksi ve müllerian yapıların eksizyonu Persistan Müllerian Kanal Sendrom'lu Transvers Testiküler Ektopi olgularında en uygun cerrahi yaklaşımdır. Bu çalışmada, Tip-2 Transvers Testiküler Ektopi'li bir hastanın tanı ve tedavisine yaklaşımın paylaşması amaçlandı. Bir tarafta inmemiş testis, diğer tarafta ise inguinal herni bulunan çocuklarda Transvers Testiküler Ektopi olasılığı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Testiküler Ektopi, Persistan Müllerian Kanal Sendromu, Erkek Psödohermafroditizmi, Orşiopeksi, Çocuk

Sabri Cansaran, Serdar Moralioglu, Aysenur Celayir, Oktav Bosnali, Rahime Gül Yesiltepe Mutlu. Management of Transverse Testicular Ectopia with Persistent Mullerian Duct Syndrome. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 357-360

Corresponding Author: Sabri Cansaran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale