ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Posterior ankle impingement syndrome and os trigonum relationship in children [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(1): 23-29 | DOI: 10.14744/nci.2021.22587

Posterior ankle impingement syndrome and os trigonum relationship in children

Merter Keceli
Department of Pediatric Radiology, Health Sciences University, Konya City Hospital, Konya, Turkey

OBJECTIVE: The os trigonum is a common cause of posterior ankle impingement in children and adults. Its incidence in the medical literature is controversial. The aim of the study is to determine the incidence of os trigonum, medullary imaging features and size in pediatric patients with suspected posterior ankle impingement.
METHODS: Fifty-five children (4–16-years-old; 16 girls,) who underwent magnetic resonance ımaging (MRI) with a pre-diagnosis of posterior ankle impingement syndrome (PAIS) were included in the study. Their ankle MRI and lateral radiograms were retrospectively reviewed. The relationship between os trigonum type, size, medullary signal characteristics, and PAIS development was investigated. Skeletal maturity was graded based on the ossification pattern of the calcaneal apophysis. The possible relationship between skeletal maturity and PAIS caused by os trigonum was investigated.
RESULTS: Among the 55 participants, there were 14 participants diagnosed with PAIS (9 boys, mean age 15±1.2 years). There was no connection between the os trigonum type, its medullary signal, gender, and PAIS clinical picture (p>0.05). The os trigonum size causing PAIS was 9±3.4 mm on average. There was a statistically significant relationship between PAIS complaints and os trigonum size (p=0.04). There was no significant relationship between calcaneal stage and PAIS clinical picture (p=0.669). When the os trigonum was fused, all participants were at calcaneal stage 3 or higher.
CONCLUSION: MRI is superior in detecting fusion of the os trigonum with the talus, the medullary signal of ossicle, and PAIS findings. The most important factor in the development of PAIS is the size of the os trigonum.

Keywords: Children, os trigonum; posterior ankle impingement; radiology.

Çocuklarda Posterior Ayak Bileği Sıkışma Sendromu ve Os Trigonum İlişkisi

Merter Keceli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Radyolojisi Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Os trigonum, çocuklarda ve yetişkinlerde arka ayak bileği sıkışmasının yaygın bir nedenidir. Tıp literatüründe görülme sıklığı tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı arka ayak bileği sıkışma şüphesi olan pediatrik hastalarda os trigonum insidansını, medüller görüntüleme özelliklerini ve boyutunu belirlemektir.
Yöntemler: Çalışmaya arka ayak bileği sıkışma (PAIS) ön tanısıyla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) uygulanan 55 çocuk (4-16 yaş; 16 kız) dahil edildi. Ayak bileği MRG ve lateral radyogramları geriye dönük olarak incelendi. Os trigonum tipi, boyutu, medüller sinyal özellikleri ve PAIS gelişimi arasındaki ilişki araştırıldı. İskelet maturasyonu, kalkaneal apofizin ossifikasyon modeline göre belirlendi. İskelet maturasyonu ile os trigonum'un neden olduğu PAIS arasındaki olası ilişki araştırıldı.
Sonuçlar: Ellibeş çocuk arasında, klinik olarak PAIS tanısı olan 14 çocuk vardı (9 erkek, ortalama yaş 15 ± 1.2 yıl). Os trigonum tipi, medüller sinyali, cinsiyet ve PAIS klinik tablosu arasında bağlantı yoktu (p˃0,05). PAIS'e neden olan os trigonum boyutu ortalama 9 ± 3.4 mm idi. PAIS şikayetleri ile os trigonum boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p = 0,04). Kalkaneal evre ile PAIS klinik tablosu arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p = 0.669). Os trigonum füzyonu olduğunda, tüm çocukların kalkaneal evresi 3 veya daha yüksekti.
Sonuç: MRI os trigonumun talusla füzyonunu, kemikçik medüller sinyalini ve PAIS bulgularını saptamada üstündür. PAIS'deki en önemli faktör boyutu os trigonumdur. (NCI-2021-4-2/R1)

Anahtar Kelimeler: os trigonum, posterior ayakbileği sıkışma, çocuk, radyoloji.

Merter Keceli. Posterior ankle impingement syndrome and os trigonum relationship in children. North Clin Istanb. 2022; 9(1): 23-29

Corresponding Author: Merter Keceli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale