ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Efficacy of extracorporeal shockwave therapy in patients with lateral epicondylitis: A randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 314-318 | DOI: 10.14744/nci.2017.82435

Efficacy of extracorporeal shockwave therapy in patients with lateral epicondylitis: A randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial

Nilgun Senol Guler1, Serdar Sargin2, Nilay Sahin1
1Department of Phisical Therapy and Rehabilitation, Balikesir University Faculty of Medicine, Balikesir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Balikesir University Faculty of Medicine, Balikesir, Turkey

INTRODUCTION: Lateral epicondylitis is a common elbow problem. Although extracorporeal shockwave therapy (ESWT) is widely used in the treatment of lateral epicondylitis, its efficacy is still controversial. Moreover, the number of prospective, randomized, controlled studies in the literature is not sufficient. Here, we intend to investigate the efficacy of ESWT.
METHODS: The study was randomized, placebo-controlled, double-blind, and prospectively planned. Forty patients who met the inclusion criteria were divided into two groups, real ESWT (Group 1, n=20) and placebo ESWT (Group 2, n=20), in a 1: 1 randomized closed envelope manner. Patients were evaluated for Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation-Turkish Version (PRTEE-T), visual analog scale (VAS) pain scores, and grip and pinching strengths. The evaluation were performed thrice before, at the end of treatment and 1 month after treatment. Both groups were treated with wrist splinting, ice treatment, and rest.
RESULTS: There was no statistical difference between sex and dominant hand in both groups. There was no significant difference in the grasp and pinching strength between the measurements of the groups themselves (p>0.05). When examined in terms of VAS scores, only significant changes were found in the actual ESWT group (p<0.05). According to the PRTEE-T scores, both groups showed significant changes (p<0.05). No significant difference was found between post-treatment and control measures in the grip and pinching power between groups, VAS and PRTEE-T scores before treatment (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although pain and functional improvement were more prominent in our patients treated with ESWT than placebo, no statistically significant results were found.

Keywords: Epicondylitis, high-energy shock waves; lateral humeral.

Lateral Epikondilit Hastalarında Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliği: Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Bir Klinik Çalışma

Nilgun Senol Guler1, Serdar Sargin2, Nilay Sahin1
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Lateral epikondilit (LE) yaygın bir dirsek problemidir. LE tedavisinde ESWT yaygın olarak kullanılmasına rağmen etkinliği hala tartışmalıdır. Ayrıca literatürde prospektif, randomize, kontrollü çalışmaların sayısı yeterli değildir. Biz bu çalışmamızda ESWT’ nin gerçekten etkin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma randomize, plasebo kontrollü, çift kör ve prospektif olarak planlandı. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 40 hasta 2 gruba ayrıldı. Gerçek ESWT (Grup 1, n: 20) ve plasebo ESWT (Grup 2, n: 20) olmak üzere kapalı zarf yöntemiyle randomize edildi. Hastaların Patient Rated Tennis Elbow Evaluation Turkish Version (PRTEE – T), VAS ağrı skorları, kavrama ve çimdikleme güçlerine bakıldı. Değerlendirmeler tedavi öncesinde, sonrasında ve 1. ay kontrolleri olmak üzere 3 kez yapıldı. Her iki gruba da el bileği splinti, buz tedavisi ve istirahat verildi.
BULGULAR: Her iki grupta da cinsiyet ve dominant el arasında istatistiksel fark görülmedi. Kavrama ve çimdikleme gücünde grupların kendi içlerindeki ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). VAS skorları açısından incelendiğinde de yalnızca gerçek ESWT grubunda kendi içinde anlamlı değişiklik bulundu (p<0.05). PRTEE-T skorlarına göre bakıldığında her iki grubunda kendi içinde anlamlı değişiklikleri olduğu bulundu (p<0.05). Gruplar arasında kavrama ve çimdikleme gücünde, VAS ve PRTEE-T skorlarında tedavi öncesine göre tedavi sonrası ve kontrol ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: ESWT tedavisi uygulanan hastalarımızda ağrı ve fonksiyonel düzelme plaseboya göre daha belirgin olmasına karşın aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Epikondilit, Lateral Humeral, Yüksek Enerji Şok Dalgaları

Nilgun Senol Guler, Serdar Sargin, Nilay Sahin. Efficacy of extracorporeal shockwave therapy in patients with lateral epicondylitis: A randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 314-318

Corresponding Author: Nilay Sahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale