ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Impact of stroke etiology on clinical symptoms and functional status [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 101-105 | DOI: 10.14744/nci.2014.40327

Impact of stroke etiology on clinical symptoms and functional status

Özge Gülsüm Memetoğlu, Aslıhan Taraktaş, Naciye Bilgin Badur, Feyza Ünlü Özkan
Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Physical Treatment And Rehabilitation. Istanbul.

OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the differences between hemorrhagic and ischemic stroke
patients in terms of clinical and functional features.
METHODS: Medical records of the patients with stroke were analyzed retrospectively. The patients’ demographic characteristics, stroke etiology, time interval after the event, comorbid illness and functional status were recorded.
RESULTS: The stroke etiology was ischemia for 60 (36 male/24 female) (75%) patients, and haemorrhage for 20 (10 male/10 female) (25%) patients. Patients with ischemic stroke were classified as Group 1, and patients with hemorrhagic stroke were classified as Group 2. The mean age for Group 1 was 62.2±13.2, and 55.8±17.1 years for Group 2 (p=0.592). In Group 1, 33 (55%) patients, and in Group 2, 11 (55%) patients were primary school graduates (p=0.984). Localization of the lesion was in the right side for 33 (55%) patients in Group 1, and for 15 (75%) patients in Group 2 (p=0.372). The mean time interval after event for Group 1 was 7 months (0-211 days), and for Group 2 it was 14.5 (1-420 days) months (p=0.592). FIM score for Group 1 was 71.9±28.0, and 68.1±21.0 for Group 2 (p=0.575). The mean Brunnstrom score for upper extremity was 3.5 for Group 1, 3 for Group 2, (p=0.866), and for lower extremity, it was 3.5 for Group 1, and 3 for Group 2 (p=0.143). Spasticity was present in 45 (75%) patients in Group 1, and in 12 (60%) patients in Group 2 (p=0.311). In Group 1 51 (85%) of the patients and 18 (95%) patients had a history of comorbid disease (p=0.554).
CONCLUSION: Etiology of stroke is thought to be not effective on the patient’s clinical and functional status.

Keywords: Hemorrhage, ischemia, stroke.

İnme Etiyolojisinin Klinik Bulgular ve Fonksiyonel Duruma Etkisi

Özge Gülsüm Memetoğlu, Aslıhan Taraktaş, Naciye Bilgin Badur, Feyza Ünlü Özkan
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü. İstanbul.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hemorajik ve iskemik inmeli hastalar arasında klinik özellikleri ve fonksiyonel düzeyleri açısından fark olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEMLER: İnmeli hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikleri, inme etiyolojisi, olay üzerinden geçen zaman, komorbid hastalıklar ve fonksiyonel durumları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 60’ı (36 erkek/24 kadın) (%75) iskemik, 20’si (10 erkek/10 kadın) (%25) hemorajik kökenli inme idi. İskemik inmeli hastalar Grup 1, hemorajik kökenli inme hastalar Grup 2 olarak nitelendirildi. Ortalama yaş; Grup 1’de 62.2±13.2 yıl, Grup 2’de 55.8±17.1yıl (p=0.592) idi. Grup 1 de 33 (%55) hasta, Grup 2’de 11 (%55) hasta ilkokul mezunuydu (p=0.984). Lezyon lokalizasyonu Grup 1’de 33 (%55), Grup 2’de 15 (%75) sağ taraftaydı (p= 0.372). Olayın üzerinden Grup 1 de 7 (0-211), Grup 2’de 14.5 (1-420) ay geçmişti (p=0.592). FIM skoru Grup 1’de 71.9±28.0, Grup 2’de 68.1±21.0 (p=0.575) idi. Ortalama brunnstrom evresi üst ekstremitede; Grup-1’de 3.5, Grup-2’de 3 (p=0.866), alt ekstremitede Grup 1’de 3.5, Grup 2’de 3 (p=0.143) idi. Spastisite Grup 1’de 45 (%75), Grup-2’de 12 (%60) hastada mevcuttu (p=0.311). Hastaların Grup 1’de 51’inde (%85), Grup 2’de 18’sinde (%95) komorbid hastalık öyküsü vardı (p=0.554).
SONUÇ: İnme etiyolojisinin hastanın kliniği ve fonksiyonel düzeyi üzerine etkili olmadığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnme, iskemi, hemoraji

Özge Gülsüm Memetoğlu, Aslıhan Taraktaş, Naciye Bilgin Badur, Feyza Ünlü Özkan. Impact of stroke etiology on clinical symptoms and functional status. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 101-105

Corresponding Author: Özge Gülsüm Memetoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale