ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of Visual and Auditory Reaction Time, Pain and Hand Grip Strength Performance Before and After Conventional Physiotherapy in Patients with Herniated Cervical Intervertebral Disc with Radiculopathy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-15821 | DOI: 10.14744/nci.2020.15821

Evaluation of Visual and Auditory Reaction Time, Pain and Hand Grip Strength Performance Before and After Conventional Physiotherapy in Patients with Herniated Cervical Intervertebral Disc with Radiculopathy

Deniz Senol1, Fatma Kizilay2, Seyma Toy3, Rukiye Ciftci4, Yuksel Ersoy5
1Duzce University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Duzce, Turkey
2Inonu University, Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Malatya, Turkey
3Karabuk University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Karabuk, Turkey
4Inonu University, Turgut Ozal Medical Center, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Malatya, Turkey
5Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: Herniated cervical intervertebral disc (CDH) with radiculopathy is known to occur in 7 or 8 out of 100 people worldwide. This disease causes movement limitation, loss of strength and pain in the upper extremity of people. The purpose of this study is to show the effects of conventional physiotherapy agents on post-treatment visual reaction time (VRT), auditory reaction time (ART), pain and handgrip strength (HGS) of patients with CDH with radiculopathy.
METHODS: 102 patients with CDH with radiculopathy, and 98 healty controls were included in the study. VRT and ART measurements were evaluated with reaction timer, while the pain were assessed with visual analog scale (VAS) and HGS assessed with hand dynamometer and respectively. Conventional physiotherapy agents were applied 5 days/week for three weeks as treatment protocol.
RESULTS: As a result, VAS, VRT and ART scores were significantly decreased, and HGS scores increased significantly in both female and male patients post- treatment measures (p<0.05). There were no statistically significant difference between post treatment and control group measurements (p>0.05).
CONCLUSIONS: This study presents the conclusion to literature that conventional physiotherapy agents have the effect of decreasing pain and regaining motor function and also a therapeutic effect on VRT and ART in the treatment of patients with CDH with radiculopathy.

Keywords: hernia, physiotherapy, performance

Radikülopatisi Olan Servikal İntervertebral Disk Hernili Hastalarda Konvansiyonel Fizyoterapi Öncesi ve Sonrası Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanı, Ağrı ve El Kavrama Kuvvet Performansının Değerlendirilmesi

Deniz Senol1, Fatma Kizilay2, Seyma Toy3, Rukiye Ciftci4, Yuksel Ersoy5
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Düzce
2İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Karabük
4İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Radikülopati ile birlikte görülen servikal intervertebral disk hernisi (SDH) rahatsızlığının dünya çapında 100 kişiden 7 veya 8’inde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu hastalık kişilerin üst ekstremitelerinde hareket kısıtlılığı, kuvvet kaybı ve ağrıya neden olur. Bu çalışmanın amacı, konvansiyonel fizyoterapi ajanlarının radikülopatisi olan SDH’li hastaların tedavi sonrası görsel reaksiyon zamanı (GRZ), işitsel reaksiyon zamanı (İRZ), ağrı ve el kavrama kuvveti (EKK) üzerindeki etkilerini göstermektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 102 radikülopatisi olan SDH’li hasta ve 98 sağlıklı kontrol dahil edildi. GRZ ve İRZ ölçümleri reaksiyon zamanlayıcısı ile değerlendirilirken, ağrı; görsel analog skala (GAS) ve EKK; el dinamometresi ile değerlendirildi. Tedavi protokolü olarak konvansiyonel fizyoterapi ajanları 3 hafta süreyle haftada 5 gün uygulandı.
BULGULAR: Sonuç olarak, tedavi sonrası ölçümlerde hem kadın hem de erkek hastalarda GAS, GRZ ve İRZ skorları anlamlı olarak azalmış ve EKK skorları anlamlı olarak artmış bulundu (p <0.05). Tedavi sonrası ve kontrol grubu ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p< 0.05).
SONUÇLAR: Bu çalışma, radikülopatisi olan SDH’li hastaların tedavisinde konvansiyonel fizyoterapi ajanlarının ağrıyı azaltma ve motor fonksiyonu geri kazanma etkisinin yanı sıra GRZ ve İRZ üzerinde terapötik bir etkiye sahip olduğu sonucunu literatüre sunmaktadır. (NCI-2020-0271.R1)

Anahtar Kelimeler: herni, fizyoterapi, performansCorresponding Author: Deniz Senol
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale