ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Intracranial abscess developed after ganciclovir treatment: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 353-356 | DOI: 10.14744/nci.2017.13284

Intracranial abscess developed after ganciclovir treatment: A case report

Murat Cansever1, Elif Nurdan Ozmansur2, Alper Ozcan3, Zehra Filiz Kahraman4, Turkan Patiroglu1
1Department of Pediatric Immunology and Allergy, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Pediatric, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
3Department of Henatology and Oncology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
4Department of Pediatric Radiology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

In this report, we examine severe neutropenia secondary to ganciclovir treatment and associated intracranial abscess in a patient with respiratory insufficiency who required intubation due to cytomegalovirus (CMV) pneumonitis. Secondary neutropenia is a condition encountered more frequently than primary neutropenia, and additional risk factors may lead to vital complications, independent of the presence of additional risk factors.

Keywords: Cranial abscess, cytomegalovirus; ganciclovir; secondary neutropenia.

Gansiklovir Sonrasında Gelişen Nötropeni İle İlişkili kafa içi Abse: Olgu Sunumu

Murat Cansever1, Elif Nurdan Ozmansur2, Alper Ozcan3, Zehra Filiz Kahraman4, Turkan Patiroglu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmunoloji Ve Allerji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Nötropeni, mutlak nötrofil sayısının (MNS) 1500/mm3’ ün altına düşmesine denir. Nötropeninin ağırlığı MNS ile direk ilişkilidir. Konjenital nedenler primer, akkiz nedenler sekonder nötropeni nedenlerini oluşturur. Bu bildiride CMV pnomönisine bağlı solunum yetmezliği ve entübasyon ihtiyacı olan bir hastada Gansiklovir tedavisine sekonder gelişen ağır nötropeni ve buna sekonder oluşan kranial abse olgusunu sunulmuştur.
Olgumuz 32 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden C/S ile 3900 gr olarak doğmuş, 4 aylık olduğunda ilk olarak öksürük ve solunum sıkıntsı şikayeti ile yatırılarak bronkopnömoni tedavisi başlanılmış. Solunum yetmezliği ilerleyen hastanın entübasyon ihtiyacı olmuş. Solunum yolu etken panelinde CMV(+) gelmesi üzerine CMV PCR çalışılıp yüksek kopya pozitif olması üzerine tedavisine Gansiklovir eklenilmiş. İlk yatış değerleri ve önceki değerlerinde nötropeni olmayan hastada gansiklovir tedavisinin 21.gününde derin nötropeni gelişmiş. Mekanik ventilatörde izlemi esnasında konvülziyon geçiren hastanın beyin tomografisin de apse ile uyumlu görünüm izlenilmiş..
Laboratuvar tetkiklerinde; Hemogramda anemi ve nötropeni dışında özellik yoktu, İmmunglobulinler ve Lenfosit Paneli yaşına uygun değerlerdeydi (Tablo 1). Fago test normaldi. Primer Nötropeni etyolojisini ekarte etmek amacıyla yapılan kemik iliğİ aspirasyon değerlendirilmesinde matürasyon arresti izlenmedi. Konjenital nötropeni nedenlerine yönelik yapılan genetik analiz normal olarak raporlanıldı. Altı haftalık hemogram takibinde siklik patern izlenmedi. Nötropeni etyolojisine yönelik çalışılan B12 vitamini, Folik asit, ANA, Direkt Coombs ve metabolik tetkikleri normaldi.
Takiplerinde nötropeni kendiliğinden düzeldi ve bu durum gansiklovir kullanımına sekonder nötropeni ve entübasyon gibi ilave risk faktörlerinin varlığında buna bağlı kraniyal abse olarak değerlendirildi.
Sekonder nötropeni, primer nedenlere göre çok daha sık karşılaştığımız bir durum olup, ilave risk faktörleri olsun olmasın hayati komplikasyonlara yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirus, Gansiklovir, Sekonder Nötropeni, Kranial Abse

Murat Cansever, Elif Nurdan Ozmansur, Alper Ozcan, Zehra Filiz Kahraman, Turkan Patiroglu. Intracranial abscess developed after ganciclovir treatment: A case report. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 353-356

Corresponding Author: Murat Cansever, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale